Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

4271. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine, stran 14042.

  
Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US in 163/22) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine 
1. člen 
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 100/13, 32/15, 38/16, 83/16, 80/19, 43/22 in 60/22) se v 2. členu besedilo »337. člena ter prvem odstavku 338. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2)« nadomesti z besedilom »337. člena, prvem odstavku 338. člena ter 340.c členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US in 163/22; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2)«.
2. člen 
V Prilogi se v poglavju 1. Oblika in način dostave podatkov, v točki 1.1 Oblika podatkov, v prvem odstavku za deveto alinejo, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda nova, deseta alineja, ki se glasi:
»– VIRZRP.DAT – Podatki o zavezancih, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let.«.
V točki 2.2.3 Tabela vrst dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine, se za dohodek z oznako vrste dohodka 8061 opis vrste dohodka spremeni tako, da se glasi:
»Odškodnine na podlagi sodbe sodišča zaradi osebnih poškodb (telesnih poškodb, bolezni ali smrti) ali škode na osebnem premoženju ter nepremoženjske škode (vse pravno priznane oblike), vključno z zamudnimi obrestmi, razen za izgubljeni dohodek. Med navedene odškodnine je mogoče šteti tudi odškodnine zaradi osebnih poškodb ali poškodovanja osebnega premoženja ter odškodnine za telesne bolečine, duševne bolečine ali strah, izplačane na podlagi sodne ali izvensodne poravnave, ki ni sklenjena zaradi prikritja pravega namena strank, in če odškodnina ne presega utemeljenega in razumnega zneska, ki je običajen za odškodnine, izplačane na podlagi sodb sodišča v podobnih primerih.«.
Za točko 2.8.4 Splošna pojasnila, se doda nova točka 2.9, ki se glasi:
»2.9 Podatki o zavezancih, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let (VIRZRP.DAT) 
2.9.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o zavezancih, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let 
Zapisi datoteke VIRZPR.DAT s podatki so naslednje oblike oziroma strukture:
Zap. št.
Pozicija
Dolžina
Tip polja
Opis polja
Od
Do
1
1
2
2
N
Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo podatke o zavezancih, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let
2
3
10
8
N
Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov
3
11
17
7
N
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4
18
25
8
N
Davčna številka zavezanca*
5
26
45
20
AN
Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki)
6
46
65
20
AN
Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki)
7
66
265
200
AN
Naslov
8
266
268
13
N
EMŠO*
9
269
276
8
N
Datum razporeda zavezanca, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči v obliki LLLLMMDD
10
277
277
1
AN
Oznaka za rezidentstvo zavezanca: 
R – rezident RS 
N – nerezident RS
* izpolni se polje davčna številka zavezanca (polje EMŠO je prazno); v kolikor poročevalec ne razpolaga z davčno številko, pa se izpolni polje EMŠO (v tem primeru je polje davčna številka zavezanca prazno)
2.9.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o zavezancih, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let 
Zap. št.
Pozicija
Dolžina
Tip polja
Opis polja
Od
Do
1
1
2
2
N
Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo podatke o zavezancih, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let
2
3
10
8
N
Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov
3
11
17
7
N
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov
4
18
25
8
N
Prazno
5
26
45
20
AN
Prazno
6
46
65
20
AN
Prazno
7
66
265
200
AN
Prazno
8
266
268
13
N
Prazno
9
269
276
8
N
Prazno
10
277
277
1
AN
Prazno
2.9.3 Splošna pojasnila 
Zavezanec za dostavo podatkov je organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, ki vodi evidenco oseb, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1142/2022/10
Ljubljana, dne 28. decembra 2022
EVA 2022-1611-0155
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina