Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4258. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2023, stran 13980.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – Odl. US) in 108. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je župan Občine Turnišče dne 21. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Turnišče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – Odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Turnišče za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22 in 87/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Proračun januar– marec 2023
A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
623.349
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
551.490
70
DAVČNI PRIHODKI
512.758
700 Davki na dohodek in dobiček
504.114
703 Davki na premoženje 
5.858
704 Domači davki na blago in storitve
2.456
706 Drugi davki
330
71
NEDAVČNI PRIHODKI
38.732
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
28.913
711 Takse in pristojbine
1.213
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
51
714 Drugi nedavčni prihodki
8.555
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
71.859
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
71.859
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
560.446
40
TEKOČI ODHODKI
200.109
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
36.603
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
6.245
402 Izdatki za blago in storitve
151.261
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
6.000
41
TEKOČI TRANSFERI
242.598
410 Subvencije
14.227
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
134.235
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
6.600
413 Drugi tekoči domači transferi
87.536
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
110.636
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
110.636
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
7.103
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
7.103
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
62.903
B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C – RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
7.200
55
ODPLAČILA DOLGA
7.200
550 Odplačila domačega dolga
7.200
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
55.703
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–7.200
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.-IX.)
–62.903
XII. OCENJENO STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022
924.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Turnišče.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 900-26/2022
Turnišče, dne 21. decembra 2022
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 
 

AAA Zlata odličnost