Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4257. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica v obdobju januar–marec 2023, stran 13978.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 77. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je župan Občine Škofljica dne 22. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Škofljica v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Škofljica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Škofljica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/20; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.603.814
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.551.071
70
DAVČNI PRIHODKI
2.300.866
700 Davki na dohodek in dobiček
1.714.284
703 Davki na premoženje
531.744
704 Domači davki na blago in storitve
49.281
706 Drugi davki
5.557
71
NEDAVČNI PRIHODKI
250.205
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
91.967
711 Takse in pristojbine
3.812
712 Globe in druge denarne kazni
30.618
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10.798
714 Drugi nedavčni prihodki
113.009
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
52.743
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
52.743
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.800.403
40
TEKOČI ODHODKI
787.232
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
178.204
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
27.643
402 Izdatki za blago in storitve
575.591
403 Plačila domačih obresti
3.294
409 Rezerve
2.500
41
TEKOČI TRANSFERI
758.732
410 Subvencije
80.888
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
580.455
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
14.133
413 Drugi tekoči domači transferi
83.256
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
251.686
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
251.686
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.753
431 Invest. transferi prav. in fizičnim os., ki niso prorač. uporabniki
1.660
432 Invest. transferi proračunskim uporabnikom
1.093
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)-(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
803.411
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
803.411
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–803.411
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
5.716.9136
SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO (– ali +)
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 41000-10/2022
Škofljica, dne 22. decembra 2022
Župan 
Občine Škofljica 
Primož Cimerman 

AAA Zlata odličnost