Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4255. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2023, stran 13977.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 94. člena Statuta Občine Sveti Juri ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici dne 27. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
761.260
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
681.895
70
DAVČNI PRIHODKI
619.125
700 Davki na dohodek in dobiček
556.101
703 Davki na premoženje
47.067
704 Domači davki na blago in storitve
14.979
706 Drugi davki 
978
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
62.770
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
36.048
711 Takse in pristojbine
1.565
712 Denarne kazni
652
714 Drugi nedavčni prihodki
24.505
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE 
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
79.365
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
79.365
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
465.877
40
TEKOČI ODHODKI
186.800
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
52.903
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
7.730
402 Izdatki za blago in storitve
120.026
403 Plačila domačih obresti
3.870
409 Rezerve 
2.271
41
TEKOČI TRANSFERI
251.085
410 Subvencije
6.371
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
149.271
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
5.494
413 Drugi tekoči domači transferi
89.949
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
27.992
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
27.992
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi fizič. in pravnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
295.383
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA 
0
VII.
ZADOLŽEVANJE
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA 
29.642
55
ODPLAČILA DOLGA
29.642
550 Odplačila domačega dolga
29.642
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
265.740
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–29.642
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–295.383
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0
9009 Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali +)
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se objavi na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0008/2022
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. decembra 2022
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel 

AAA Zlata odličnost