Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4254. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2023, stran 13975.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 85. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je župan Občine Rogatec dne 27. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogatec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 16/21, 207/21, 89/22 in 137/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov 
Proračun januar 2023–marec 2023
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
855.798,17
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
726.365,25
70 
DAVČNI PRIHODKI
632.194,17
700 Davki na dohodek in dobiček
606.013,50
703 Davki na premoženje
15.058,64
704 Domači davki na blago in storitve
11.122,03
706 Drugi davki
0,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
94.171,08
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
74.767,69
711 Takse in pristojbine
858,25
712 Denarne kazni
1.802,01
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.042,66
714 Drugi nedavčni prihodki
11.700,47
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
33.898,97
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
15.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
18.898,97
73 
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
95.533,95
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
95.533,95
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0,00
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
805.349,86
40 
TEKOČI ODHODKI
232.019,08
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
79.808,21
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
14.418,02
402 Izdatki za blago in storitve
113.792,85
403 Plačila domačih obresti
11.000,00
409 Rezerve
13.000,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
374.037,81
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
188.262,52
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
8.580,00
413 Drugi tekoči domači transferi
177.195,29
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
199.292,97
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
199.292,97
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
50.448,31
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 0,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA 
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50 
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
50.448,31
55 
ODPLAČILA DOLGA 
50.448,31
550 Odplačila domačega dolga
50.448,31
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–50.448,31
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–50.448,31
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
266.880,06
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4.OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako se lahko občina v obdobju začasnega financiranja likvidnostno zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0009/2022
Rogatec, dne 27. decembra 2022
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost