Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4237. Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj, stran 13841.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91, in Uradni list RS, št. 22/91, 17/91-I, 13/93 in 66/93) skleneta Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS), ki jo zastopata Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje in Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter sindikati:
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus,
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić,
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa Mateja Klep Breskvar,
SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa Perica Radonjić,
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki ga zastopa Branimir Štrukelj
S P O R A Z U M 
o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj 
1. člen 
Podpisniki tega sporazuma uvodoma ugotavljajo in soglašajo:
1. da se s tem Sporazumom in vsebino aneksov h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20, 88/21, 181/21 in 136/22; v nadaljnjem besedilu: KPDZSV) in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21, 181/21 in 136/22; v nadaljnjem besedilu: KPZZN), ki bosta sklenjena po podpisu tega Sporazuma, realizirajo stavkovne zahteve iz Priloge 1 in delno realizira Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, št. 181/21; v nadaljnjem besedilu: Dogovor);
2. da se zavezujejo, da bodo nerealizirana vprašanja iz Dogovora in ostala odprta vprašanja s področja plačnega sistema in iz njega izhajajočih aktov, vključno s sprejetjem standardov in normativov, urejali v okviru usklajevanj o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja.
2. člen 
Stranke tega sporazuma so soglasne, da se v KPDZSV izvedejo spremembe uvrstitev delovnih mest v plačne razrede v skladu s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), kot je določeno v Prilogi 2 tega sporazuma, pri čemer višje uvrstitve v plačne razrede na obstoječih delovnih mestih vključujejo tudi povišanja uvrstitev, ki so bila dogovorjena na podlagi točke »2. Povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini« Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22).
Javni uslužbenci pridobijo pravico do višjih plačnih razredov glede na uvrstitev v plačni razred, veljaven pred uveljavitvijo tega sporazuma, postopno, in sicer na naslednji način:
– javni uslužbenci na delovnih mestih, ki se uvrstijo za 1 plačni razred višje, pridobijo ta plačni razred 1. 4. 2023;
– javni uslužbenci na delovnih mestih v plačni podskupini E1, ki se uvrstijo za 2 plačna razreda višje, pridobijo oba plačna razreda 1. 4. 2023;
– javni uslužbenci na delovnih mestih v plačnih podskupinah E2, E4, F1 in F2, ki se uvrstijo za 2 plačna razreda višje, pridobijo 1 plačni razred 1. 1. 2023, drugega pa 1. 4. 2023;
– javni uslužbenci na delovnih mestih v plačnih podskupinah E1, E2, E4, F1 in F2, ki se uvrstijo za 3 ali več plačnih razredov višje, pridobijo 2 plačna razreda 1. 1. 2023, preostale plačne razrede pa 1. 4. 2023.
Delovna mesta, ki se na podlagi tega sporazuma uvrščajo v 48. ali višji plačni razred, se v višji plačni razred uvrstijo 1. 4. 2023.
Nova delovna mesta v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva se uvrstijo v plačne razrede na enak način, kot je določeno v drugem odstavku tega člena. Uvrstitve novih delovnih mest v plačne razrede so razvidne iz Priloge 2 tega sporazuma.
3. člen 
Stranke tega sporazuma soglašajo s kriteriji za zasedbo delovnih mest, kot je določeno v Prilogi 3 tega sporazuma.
4. člen 
Stranke tega sporazuma soglašajo s spremembo KPDZSV glede postopka sprejetja standardov in normativov, in sicer tako, da se v četrtem odstavku 6. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18 in 5/19 – popr.) v zadnjem stavku črta besedilo »v mnenje Zdravstvenemu svetu, ki ga potrdi in posreduje«.
Stranke tega sporazuma soglašajo s spremembo KPZZN glede postopka sprejema standardov in normativov, in sicer tako, da se v tretjem odstavku 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 80/18) v zadnjem stavku črta besedilo »v mnenje Zdravstvenemu svetu, ki ga potrdi in posreduje«.
Vlada RS se zavezuje, da bodo do 1. 4. 2023 sprejeti preostali kadrovski standardi in normativi za zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oziroma zdravstveni negi.
5. člen 
Sindikati, podpisniki tega sporazuma, se z dnem sklenitve tega sporazuma zavezujejo ustaviti vse stavkovne aktivnosti.
Sindikati, podpisniki tega sporazuma, soglašajo, da do 30. 6. 2023 ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z ukrepi iz tega sporazuma, za ukrep iz tretjega odstavka 4. člena tega sporazuma pa do 1. 4. 2023, za ukrep iz 6. člena tega sporazuma do 31. 12. 2022, za ukrep iz 7. člena tega sporazuma pa do 31. 1. 2023.
6. člen 
Stranke tega sporazuma soglašajo, da bo Vlada RS v sodelovanju s sindikati, podpisniki tega sporazuma, pripravila merila in kriterije, na podlagi katerih bo Vlada RS sprejela posebni vladni projekt za določena delovna mesta v plačni skupini J iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki bo omogočil izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Vlada RS se zavezuje, da bo delovna uspešnost iz tega naslova prvič izplačana pri plači za mesec januar 2023 in se bo izplačevala do uveljavitve sistemskih sprememb plačnega sistema, upoštevaje 6. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22).
7. člen 
Vlada RS se zavezuje, da bo ministrstvo, pristojno za zdravje, do 31. januarja 2023 sprejelo pravilnik, ki bo uredil področje dodatnih specialnih znanj s področja lekarniške dejavnosti.
8. člen 
V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega sporazuma, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
9. člen 
Stranke tega sporazuma soglašajo s spremembo 115. člena KPDZSV, in sicer tako, da se v drugem odstavku 115. člena KPDZSV številka »25« nadomesti s številko »30«.
Stranke tega sporazuma soglašajo s spremembo 130. člena KPZZN, in sicer tako, da se v prvem odstavku 130. člena KPZZN besedilo »količnika 2,65« nadomesti z besedilom »30. plačnega razreda«.
10. člen 
Rešitve, dogovorjene v tem sporazumu, se uveljavijo pod pogojem, da stranke, ki podpišejo ta sporazum, podpišejo tudi aneks h KPDZSV in aneks h KPZZN.
11. člen 
Vlada RS se zavezuje, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo za potrebe posrednih proračunskih uporabnikov sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz tega sporazuma in kolektivnih pogodb, katerih podpisnica je, upoštevana pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov na prihodkovni in odhodkovni strani.
12. člen 
Ta sporazum začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-327/2022
Ljubljana, dne 22. decembra 2022
EVA 2022-2711-0176
Za pogajalsko skupino Vlade RS 
 
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 
 
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti
Za pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov 
 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
Irena Ilešič Čujovič 
 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije 
Slavica Mencingar 
NI PODPISALA 
 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije 
Aleksander Jus 
 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM 
Vladimir Lazić 
 
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije 
Mateja Klep Breskvar 
NI PODPISALA 
 
SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo 
Perica Radonjić 
 
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 
Branimir Štrukelj

AAA Zlata odličnost