Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022

Kazalo

4232. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023, stran 13838.

  
Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in drugega odstavka 104. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) v povezavi s 13. členom Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 200/20, 43/22, 96/22, 137/22) je župan Občine Litija Franci Rokavec dne 19. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Litija (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 200/20, 43/22, 96/22, 137/22).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.931.893,40
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.398.746,88
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.949.459,15
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.801.617,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
89.012,87
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
62.318,99
706 DRUGI DAVKI
–3.489,71
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
449.287,73
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
275.088,63
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
7.914,90
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
1.928,64
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
37.116,73
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
127.238,83
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
19.936,77
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
19.936,77
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
124.070,39
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
124.070,39
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
389.139,36
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
389.139,36
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.494.583,63
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.003.425,01
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
199.482,08
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
32.984,37
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
742.708,76
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
28.249,80
409 REZERVE
0,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.587.166,84
410 SUBVENCIJE
4.375,12
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.219.178,81
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
39.947,52
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
323.665,39
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
417.947,77
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
417.947,77
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
486.044,01
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
0,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
486.044,01
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
437.309,77
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
372.140,87
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
372.140,87
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
65.168,90
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–372.140,87
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–437.309,77
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 007-7/2020-84
Litija, dne 19. decembra 2022
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti