Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022

Kazalo

4230. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2023, stran 13836.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15) in 28. člena Statuta Občine Hodoš (Uradne objave Glasila Őrség št. 48/2016) je župan Občine Hodoš dne 13. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Hodoš v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Hodoš za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15; v nadaljnjem besedilu: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Hodoš za leto 2022 (Uradne objave Glasilo Őrség, št. 69/2022; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Realizacija: januar–marec 2022 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
250.510
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
107.457
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
89.402
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
85.878
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.919
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
799
706
DRUGI DAVKI
–194
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
18.055
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
7.340
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
250
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
0
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
467
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
9.998
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
143.053
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
143.053
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
148.746
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
108.485
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
13.484
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
2.268
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
92.357
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
72
409
REZERVE
304
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
24.266
410
SUBVENCIJE
1.104
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
21.334
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
1.207
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
621
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
15.635
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
15.635
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
360
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
0
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
360
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
101.764
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.110
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.110
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
99.654
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–2.110
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–101.764
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 54.722
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah glasila Őrség in v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0009/2022-1
Hodoš, dne 13. decembra 2022
Župan 
Občine Hodoš 
Denis Tamaško 

AAA Zlata odličnost