Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022

Kazalo

4229. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2022, stran 13834.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 2. redni seji dne 22. 12. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2022 
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2022 (Uradni list RS, št. 38/22) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans leta 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.290.000,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.432.254,43
70
DAVČNI PRIHODKI
2.122.008,12
700 Davki na dohodek in dobiček
1.916.356,00
703 Davki na premoženje
139.291,50
704 Domači davki na blago in storitve
65.169,62
706 Drugi davki
1.191,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
310.246,31
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
237.370,00
711 Takse in pristojbine
5.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
8.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
570,00
714 Drugi nedavčni prihodki
59.306,31
72
KAPITALSKI PRIHODKI
48.331,35
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
26.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
22.331,35
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
809.414,22
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
809.414,22
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.198.055,72
40
TEKOČI ODHODKI
1.375.026,44
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
327.694,38
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
51.031,05
402 Izdatki za blago in storitve
777.027,16
403 Plačila domačih obresti
202.303,08
409 Rezerve
16.970,77
41
TEKOČI TRANSFERI
801.849,07
410 Subvencije
54.460,43
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
443.189,96
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
112.075,62
413 Drugi tekoči domači transferi
192.123,06
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
951.072,96
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
951.072,96
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
70.107,25
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
55.107,25
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
15.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
91.944,28
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
170.116,52
55
ODPLAČILA DOLGA
170.116,52
550 Odplačila domačega dolga
170.116,52
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–78.172,24
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–170.116,52
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–91.944,28
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
79.172,24
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
79.172,24
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Spremeni se drugi odstavek 8. člena Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2022 (Uradni list RS, št. 38/22) tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 6.628,26 EUR.«
3. člen 
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2022, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2022.
Št. 007-0001/2022-32
Gornji Petrovci, dne 23. decembra 2022
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost