Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022

Kazalo

4228. Sklep o začasnem financiranju Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju januar–marec 2023, stran 13833.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20) in 111. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je župan Občine Gorenja vas - Poljane dne 22. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/22 in 82/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
ZAČASNO FINANCIRANJE januar–marec 2023 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.885.061
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.178.471
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.798.699
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.705.574
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
48.911
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
47.327
706
DRUGI DAVKI
-3.113
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
379.772
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
34.924
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.110
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
6.817
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
6.066
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
329.856
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.307
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.307
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
705.284
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
705.284
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.558.001
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
910.681
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
149.075
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
21.634
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
712.235
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
2.502
409
REZERVE
25.235
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
723.413
410
SUBVENCIJE
964
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
530.712
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
14.691
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
177.046
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
908.907
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
908.907
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
15.000
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
15.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
327.060
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
74.224
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
74.224
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
252.836
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–74.224
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–327.060
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 eurov.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-01/2022-24
Gorenja vas, dne 22. decembra 2022
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 
 
 

AAA Zlata odličnost