Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022

Kazalo

4223. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2022, stran 13831.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 1. korespondenčni seji dne 27. 12. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2022 
1. člen 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.692.612,86
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.572.039,42
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.674.345,42
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.234.695,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
437.650,42
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.002.000,00
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.897.694,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
703.355,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
9.000,00
712
DENARNE KAZNI
60.400,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
301.276,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
823.663,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
710.171,54
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
220.016,39
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV
490.155,15
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.205,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.205,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.409.196,90
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
4.543.201,86
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
865.995,04
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.639.793,84
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.331.499,92
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
485.086,74
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
74.434,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.634.746,75
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
2.650,00
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
134.582,43
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.313.136,66
410
SUBVENCIJE
234.707,53
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
668.186,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
178.410,44
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.231.832,69
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.799.491,34
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.799.491,34
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
195.665,92
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
131.170,92
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
64.495,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
52.819,02
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
25.899,16
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
25.899,16
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
25.899,16
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
376.955,28
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
376.955,28
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–298.237,10
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII:)
–376.955,28
XI.
NETO FINANCIRANJE
–52.819,02
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
2.968.649,36
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2021-8
Bovec, dne 27. decembra 2022
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost