Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022

Kazalo

4215. Pravilnik o licenciranju vojaškega padalskega osebja, stran 13809.

  
Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o licenciranju vojaškega padalskega osebja 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen 
(vsebina in uporaba) 
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za pridobitev vojaškega izkaza padalskega osebja (v nadaljnjem besedilu: vojaški izkaz) ter kategorije in pooblastila, usposabljanja, opravljanje izpitov in druge pogoje za podaljšanje in obnovo kategorij in pooblastil ter priznavanje civilnih dovoljenj padalca s kategorijami in pooblastili ter tujih vojaških licenc in pooblastil.
(2) Ta pravilnik se uporablja za vojaško padalsko osebje, ki se mu glede na padalsko usposobljenost v vojaški izkaz vpišejo kategorije in glede na dodatno usposobljenost pooblastila za opravljanje posebnih nalog.
(3) Za vprašanja ureditve splošnih pogojev, načinov in postopkov licenciranja ter usposabljanja se uporablja pravilnik, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(4) Za vprašanja ureditve zdravstvene sposobnosti se uporabljajo predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja.
(5) Ta pravilnik ne ureja skokov z desantnimi padali.
2. člen 
(pomen izrazov in kratic) 
(1) Izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. desantno padalo je padalo okrogle oblike, ki se odpira s pomočjo traku za samodejno odpiranje in se uporablja za vojaške desantne skoke;
2. HAHO-skoki (visoka višina skoka – visoko odpiranje padala) so vojaški padalski skoki z velikih višin (nad 20.000 čevljev), pri katerih padalec padalo tudi odpre na veliki višini, 10–15 sekund po odskoku;
3. HALO-skoki (visoka višina skoka – nizko odpiranje padala) so vojaški padalski skoki z velikih višin (nad 20.000 čevljev), pri katerih padalec padalo odpre po daljšem prostem padu na nizki višini (npr. 3.000 čevljev);
4. skoki z desantnimi padali so skoki z okroglimi vojaškimi desantnimi padali na avtomatsko odpiranje, ki se izvajajo pod posebnimi pogoji in omejitvami;
5. TP1 je tehnični pregled padala pred prvo uporabo;
6. TP2 je redni tehnični pregled padala, ki se opravi vsakih 12 mesecev;
7. TSO usposabljanje je klasični način usposabljanja z uporabo traku za samodejno odpiranje (TSO).
(2) Drugi izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi in kratice, določeni v pravilniku, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, zakonu, ki ureja letalstvo, podzakonskih predpisih in drugih predpisih ter aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
3. člen 
(splošni pogoji za izvajanje nalog vojaškega padalca) 
(1) Padalske skoke lahko samostojno izvaja vojaški padalec, ki ima veljaven vojaški izkaz z vpisano kategorijo in veljavno ustrezno zdravniško spričevalo (v nadaljnjem besedilu: zdravniško spričevalo).
(2) Posebne naloge vojaškega padalca lahko opravlja vojaška oseba, ki ima veljaven vojaški izkaz določene kategorije z ustreznim pooblastilom in zdravniško spričevalo.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko padalske skoke izvaja tudi vojaška oseba, ki se usposablja za skakanje s padalom in je vpisana v knjigo učencev padalcev, ki jo izda Vojaški letalski organ (v nadaljnjem besedilu: VLO).
(4) Za pooblastila, povezana z vzdrževanjem in zlaganjem padal, je vojaški izkaz lahko tudi brez kategorije.
II. KATEGORIJE IN POOBLASTILA 
4. člen 
(kategorije) 
Vojaškemu padalskemu osebju se glede na padalsko usposobljenost v vojaški izkaz vpišejo kategorije A, B, C oziroma D.
5. člen 
(kategorija A) 
(1) Imetnik kategorije A lahko opravlja:
1. dnevne letališke skoke, ko hitrost vetra pri tleh ne presega 13,6 vozla (7 m/s);
2. skoke iz letala in helikopterja;
3. vse vrste skokov z desantnimi padali, ne glede na omejitve iz tega odstavka in skladno z omejitvami, ki jih določa program usposabljanja za skoke z vojaškimi desantnimi padali;
4. skoke na cilj (angl. Accuracy (AC)) in figure (angl. Individual Style (IS));
5. skupinske likovne skoke (angl. Formation Skydiving (FS)), pri čemer morajo imeti preostali člani skupine veljaven vojaški izkaz katere koli kategorije;
6. skoke s padalom, pri katerih krilna obremenitev ne presega 7 kg/m2 (1,4 lbs/ft2).
(2) Za pridobitev kategorije A mora kandidat:
– uspešno zaključiti II. stopnjo padalskega usposabljanja po programu, ki ga določi minister;
– opraviti izpit za pridobitev kategorije A;
– imeti zdravniško spričevalo.
6. člen 
(kategorija B) 
(1) Imetnik kategorije B lahko opravlja:
1. skoke, določene s kategorijo A;
2. dnevne skoke, ko hitrost vetra pri tleh ne presega 19,4 vozla (10 m/s);
3. nočne skoke na letališčih;
4. izvenletališke skoke na teren, velikosti najmanj 100 × 50 metrov;
5. skoke iz vseh kategorij zrakoplovov;
6. snemanje v prostem padu, če ima opravljenih že vsaj 100 skokov s padalom;
7. skoke s padalom, pri katerih krilna obremenitev ne presega 9 kg/m2 (1,8 lb/ft2).
(2) Za pridobitev kategorije B mora kandidat:
1. imeti veljavno kategorijo A;
2. opraviti najmanj 50 skokov s padalom;
3. opraviti najmanj 30 minut prostega pada;
4. opraviti najmanj 10 skokov s pristankom v krog premera 50 metrov;
5. opraviti najmanj 10 skupinskih likovnih skokov (FS) v skupini treh ali več padalcev ali izvesti komplet figur v največ 20 sekundah;
6. imeti zdravniško spričevalo.
7. člen 
(kategorija C) 
(1) Imetnik kategorije C lahko opravlja:
1. skoke, določene s kategorijama A in B;
2. dnevne skoke, ko hitrost vetra pri tleh ne presega 23,3 vozla (12 m/s);
3. skoke na vodo;
4. vse vrste skokov v prostem padu ali pod padalom;
5. izvenletališke skoke na prostor za pristanek v velikosti najmanj 50 × 50 metrov;
6. skoke v prostem padu s posebno obleko za spremembo aerodinamike telesa (WS) v skladu z navodili proizvajalca;
7. vojaške HALO- in HAHO-skoke, če ima opravljeno usposabljanje za take skoke in v skladu z omejitvami, ki jih predpisujejo vojaški predpisi in standardi za take skoke.
(2) Za pridobitev kategorije C mora kandidat:
1. imeti veljavno kategorijo B;
2. opraviti najmanj 200 skokov s padalom;
3. opraviti najmanj 60 minut prostega pada;
4. opraviti najmanj 25 skokov s padalom s pristankom v prostor premera 20 metrov;
5. opraviti najmanj 20 skupinskih likovnih skokov (FS) v skupini štirih ali več padalcev ali izvesti komplet figur v manj kot 16 sekundah;
6. imeti zdravniško spričevalo.
8. člen 
(kategorija D) 
(1) Imetnik kategorije D lahko opravlja:
– skoke, določene v kategorijah A, B in C;
– nočne skoke;
– dnevne izvenletališke skoke na prostor za pristanek brez omejitve.
(2) Za pridobitev kategorije D mora kandidat:
– imeti veljavno kategorijo C;
– opraviti najmanj 500 skokov s padalom;
– opraviti najmanj 180 minut prostega pada;
– imeti zdravniško spričevalo.
9. člen 
(pooblastila) 
Vojaškemu padalskemu osebju se za opravljanje posebnih nalog glede na dodatno usposobljenost v vojaški izkaz lahko vpišejo tudi naslednja pooblastila:
1. tandem pilot;
2. učitelj tandem pilota;
3. učitelj padalstva TSO in AFF;
4. učitelj izpraševalec;
5. učitelj učiteljev padalstva AFF;
6. zlagalec padal;
7. vzdrževalec padal 1;
8. vzdrževalec padal 2.
10. člen 
(pooblastilo tandem pilot) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza s pooblastilom tandem pilot lahko izvaja padalske skoke kot pilot tandema.
(2) Za pridobitev pooblastila tandem pilot mora imetnik vojaškega izkaza:
– imeti vsaj 12 mesecev veljavno kategorijo D;
– opraviti najmanj pet ur prostega pada;
– opraviti izpit za pooblastilo tandem pilot.
11. člen 
(pooblastilo učitelj tandem pilota) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza s pooblastilom učitelj tandem pilota lahko izvaja padalske skoke kot pilot tandema in usposablja tandem pilote.
(2) Za pridobitev pooblastila učitelj tandem pilota mora imetnik vojaškega izkaza:
– imeti vsaj 12 mesecev veljavno kategorijo D;
– opraviti najmanj pet ur prostega pada;
– opraviti izpit za pooblastilo učitelj tandem pilota.
12. člen 
(pooblastilo učitelj padalstva TSO) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza s pooblastilom učitelj padalstva TSO lahko usposablja padalce po načinu usposabljanja TSO.
(2) Za pridobitev pooblastila učitelja padalstva TSO mora imetnik vojaškega izkaza:
– imeti vsaj 12 mesecev veljavno kategorijo D;
– opraviti najmanj 200 skokov z zadržkom, daljšim od 30 sekund;
– opraviti najmanj 50 skokov z zadržkom, daljšim od 50 sekund;
– opraviti najmanj 20 izvenletaliških skokov;
– opraviti izpit za pooblastilo učitelj padalstva TSO.
13. člen 
(pooblastilo učitelj padalstva AFF) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza s pooblastilom učitelj padalstva AFF lahko usposablja padalce po načinu usposabljanja AFF.
(2) Za pridobitev pooblastila učitelja padalstva AFF mora imetnik vojaškega izkaza:
– imeti vsaj 12 mesecev veljavno kategorijo D;
– opraviti najmanj šest ur prostega pada;
– opraviti najmanj 50 skupinskih likovnih skokov (FS) v skupini z najmanj štirimi padalci;
– opraviti izpit za pooblastilo učitelj padalstva AFF.
14. člen 
(pooblastilo učitelj izpraševalec) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza s pooblastilom učitelj izpraševalec lahko ocenjuje in izvaja izpite za enako ali nižjo kategorijo ali pooblastilo, kot ga ima sam.
(2) Za pridobitev pooblastila učitelja izpraševalca mora imetnik vojaškega izkaza:
– imeti ustrezno pooblastilo učitelja padalstva;
– opraviti najmanj 1000 padalskih skokov;
– opraviti izpit za pooblastilo učitelj izpraševalec.
15. člen 
(pooblastilo učitelj učiteljev padalstva AFF) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza s pooblastilom učitelj učiteljev padalstva AFF lahko usposablja učitelje padalstva AFF.
(2) Za pridobitev pooblastila učitelj učiteljev AFF mora imetnik vojaškega izkaza:
– imeti pooblastilo učitelja padalstva AFF vsaj štiri leta;
– opraviti najmanj 12 ur prostega pada;
– opraviti najmanj 200 skokov usposabljanja kandidatov po načinu AFF.
16. člen 
(pooblastilo zlagalec padal) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza s pooblastilom zlagalec padal lahko izvaja zlaganje glavnih padal.
(2) Za pridobitev pooblastila zlagalec padal mora kandidat opraviti usposabljanje iz 30. člena tega pravilnika.
17. člen 
(pooblastilo vzdrževalec padal 1) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza s pooblastilom vzdrževalec padal 1 lahko zlaga glavna, rezervna in reševalna padala, sestavlja in zamenjuje dele v sistemu vezi in padalske opreme in izvaja tehnična pregleda TP1 in TP2 ter izredne tehnične preglede.
(2) Za pridobitev pooblastila vzdrževalec padal 1 mora imetnik vojaškega izkaza:
– imeti najmanj 12 mesecev veljavno kategorijo B, C ali D ali pooblastilo zlagalec padal;
– opraviti usposabljanje za pooblastilo vzdrževalec padal 1;
– opraviti izpit za pooblastilo vzdrževalec padal 1.
18. člen 
(pooblastilo vzdrževalec padal 2) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza s pooblastilom vzdrževalec padal 2 lahko poleg privilegijev vzdrževalca 1 izvaja tudi popravila padal in padalske opreme.
(2) Za pridobitev pooblastila vzdrževalec padal 2 mora imetnik vojaškega izkaza:
– imeti najmanj 12 mesecev veljavno pooblastilo vzdrževalec padal 1;
– opraviti usposabljanje za pooblastilo vzdrževalec padal 2;
– opraviti izpit za pooblastilo vzdrževalec padal 2.
(3) Vzdrževalec padal 2 lahko izvaja usposabljanja za pooblastilo vzdrževalca padal 1.
III. USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV KATEGORIJ VOJAŠKEGA IZKAZA 
19. člen 
(splošni pogoji za začetek usposabljanja) 
(1) Kandidat mora imeti pred začetkom usposabljanja za pridobitev vojaškega izkaza in kategorije zdravniško spričevalo.
(2) Kandidat lahko začne izvajati padalske skoke, če:
– je uspešno zaključil teoretični in zemeljski del praktičnega usposabljanja;
– je vpisan v knjigo učencev in
– ima zdravniško spričevalo.
20. člen 
(usposabljanje kandidatov za pridobitev kategorije A) 
(1) Padalsko usposabljanje za pridobitev kategorije A se izvaja po programu usposabljanja, ki ga določi minister, iz vsebin, določenih s Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Usposabljanje za pridobitev kategorije A se lahko izvaja na naslednja načina:
– klasični način usposabljanja z uporabo traku za samodejno odpiranje (TSO);
– način usposabljanja AFF.
(3) Za pridobitev kategorije A mora kandidat v vojaški enoti, ki je pooblaščena za usposabljanje, opraviti teoretično in praktično usposabljanje po programu usposabljanja iz prvega odstavka tega člena in v skladu s priročnikom za usposabljanje, ki ga potrdi VLO.
(4) Za pridobitev kategorije A mora kandidat pred začetkom praktičnega usposabljanja uspešno končati teoretično usposabljanje. Kandidat, ki ni zaključil praktičnega usposabljanja v 12 mesecih od začetka teoretičnega usposabljanja, mora pred nadaljevanjem usposabljanja ponovno opraviti teoretični test iz predmetov Izredni postopki in Tehnika skoka.
(5) Za usposabljanje posameznih kandidatov za pridobitev kategorije A se določi učitelj padalstva z ustreznimi privilegiji učitelj padalstva TSO ali AFF glede na vrsto usposabljanja.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek usposabljanje kandidatov za pridobitev kategorije A lahko v odsotnosti učitelja padalstva z ustreznimi privilegiji izvaja drug učitelj padalstva z enakimi privilegiji.
21. člen 
(usposabljanje kandidatov za pridobitev kategorij B, C in D) 
(1) Usposabljanje kandidatov za pridobitev kategorij B, C in D se izvaja samostojno s pridobivanjem izkušenj in pogojev za priznavanje posameznih kategorij iz II. poglavja tega pravilnika.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka potrdita dva učitelja izpraševalca.
22. člen 
(usposabljanje za pridobitev kategorije zunaj Slovenske vojske) 
(1) Če kandidat konča teoretični in praktični del usposabljanja v civilni organizaciji ali tuji vojaški organizaciji za usposabljanje, mora enota, pooblaščena za usposabljanje, ugotoviti, ali je civilni program oziroma tuji vojaški program primerljiv in ustreza zahtevam programa usposabljanja, ki ga določi minister. Ustreznost se utemelji v vlogi za prijavo na izpit.
(2) Ustreznost civilnega programa oziroma tujega vojaškega programa iz prejšnjega odstavka verificira VLO.
(3) Če vojaška enota, pooblaščena za usposabljanje, ugotovi, da program usposabljanja ne obsega vseh elementov programa usposabljanja, ki ga določi minister, kandidat pred opravljanjem izpita opravi samo manjkajoči del teoretičnega in praktičnega usposabljanja v obsegu, ki ga določi vojaška enota, pooblaščena za usposabljanje, in na njen predlog potrdi VLO.
IV. USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV POOBLASTIL VOJAŠKEGA IZKAZA 
23. člen 
(programi usposabljanja za pridobitev pooblastil) 
Padalsko usposabljanje za pridobitev pooblastil se izvaja po programu usposabljanja, ki ga določi minister, iz vsebin, določenih s Prilogo 1 tega pravilnika ali po programu usposabljanja proizvajalca padala.
24. člen 
(usposabljanje za pooblastilo tandem pilot) 
(1) Teoretični in praktični del usposabljanja se izvaja po programu usposabljanja proizvajalca tipa tandem padala za pooblastilo tandem pilot.
(2) Usposabljanje izvaja učitelj tandem pilotov, ki ga pooblasti proizvajalec tipa tandem padala.
25. člen 
(usposabljanje za pooblastilo učitelj tandem pilota) 
(1) Teoretični in praktični del usposabljanja se izvaja po programu usposabljanja proizvajalca tipa tandem padala za pooblastilo učitelj tandem pilota.
(2) Usposabljanje izvaja učitelj tandem pilotov, ki ga pooblasti proizvajalec tipa tandem padala.
26. člen 
(usposabljanje za pooblastilo učitelj padalstva TSO) 
(1) Teoretični in praktični del usposabljanja se izvaja po programu usposabljanja za pridobitev pooblastila učitelj padalstva TSO, ki ga določi minister.
(2) Usposabljanje za pridobitev pooblastila učitelj padalstva TSO izvaja enota, ki je pooblaščena za usposabljanje učiteljev padalstva TSO.
27. člen 
(usposabljanje za pooblastilo učitelj padalstva AFF) 
(1) Teoretični in praktični del usposabljanja se izvaja po programu usposabljanja za pridobitev pooblastila učitelj padalstva AFF, ki ga določi minister.
(2) Usposabljanje za pooblastilo učitelj padalstva AFF izvaja enota, ki je pooblaščena za usposabljanje učiteljev padalstva AFF.
(3) Usposabljanje izvaja učitelj učiteljev padalstva AFF.
28. člen 
(usposabljanje za pooblastilo učitelj izpraševalec) 
(1) Učitelju padalstva AFF ali TSO lahko na predlog enote, ki je pooblaščena za usposabljanje, VLO izda pooblastilo učitelj izpraševalec, če izpolnjuje pogoje iz 14. člena tega pravilnika.
(2) VLO pooblastilo učitelj izpraševalec prizna tudi na podlagi pooblastila učitelj izpraševalec, vpisanega v civilno dovoljenje padalca, ki ga izda Javna agencija za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: JACL).
29. člen 
(usposabljanje za pooblastilo učitelj učiteljev padalstva AFF) 
(1) Učitelju padalstva AFF lahko na predlog enote, ki je pooblaščena za usposabljanje, VLO izda pooblastilo učitelj učiteljev padalstva AFF, če izpolnjuje pogoje iz 15. člena tega pravilnika.
(2) VLO pooblastilo učitelj učiteljev padalstva AFF prizna tudi na podlagi pooblastila učitelj učitelja padalstva AFF, vpisanega v civilno dovoljenje padalca, ki ga izda JACL.
30. člen 
(usposabljanje za pooblastilo zlagalec padal) 
Za pridobitev pooblastila zlagalec padal mora kandidat opraviti usposabljanje po programu usposabljanja, ki ga določi minister ali po programu usposabljanja proizvajalca padal.
31. člen 
(usposabljanje za pooblastilo vzdrževalec padal 1) 
(1) Za pridobitev pooblastila vzdrževalec padal 1 mora kandidat opraviti teoretično in praktično usposabljanje po programu usposabljanja, ki ga določi minister ali po programu usposabljanja proizvajalca padal.
(2) Usposabljanje izvaja vzdrževalec padal 2, proizvajalec ali oseba, ki jo pooblasti proizvajalec padal.
32. člen 
(usposabljanje za pooblastilo vzdrževalec padal 2) 
Za pridobitev pooblastila vzdrževalec padal 2 mora kandidat opraviti teoretično in praktično usposabljanje po programu usposabljanja, ki ga določi minister ali po programu usposabljanja proizvajalca padal.
33. člen 
(usposabljanje za pridobitev pooblastil zunaj Slovenske vojske) 
(1) Če kandidat konča teoretični in praktični del usposabljanja v civilni organizaciji ali tuji vojaški organizaciji za usposabljanje in še ne opravi izpita za pridobitev pooblastila, mora enota, pooblaščena za usposabljanje, ugotoviti, ali je civilni program oziroma tuji vojaški program primerljiv in ustreza zahtevam programa usposabljanja, ki ga določi minister. Ustreznost se utemelji v vlogi za prijavo na izpit.
(2) Ustreznost civilnega programa oziroma tujega vojaškega programa iz prejšnjega odstavka verificira VLO.
(3) Če vojaška enota, pooblaščena za usposabljanje, ugotovi, da program usposabljanja ne vsebuje vseh elementov programa usposabljanja, ki ga določi minister, kandidat pred opravljanjem izpita opravi samo manjkajoči del teoretičnega in praktičnega usposabljanja v obsegu, ki ga določi vojaška enota, pooblaščena za usposabljanje, in na njen predlog potrdi VLO.
V. IZPITI ZA PRIDOBITEV KATEGORIJ VOJAŠKEGA IZKAZA 
34. člen 
(vsebina izpitov za pridobitev kategorij) 
Vsebina izpitov za pridobitev kategorij je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
35. člen 
(pogoji za pristop k izpitu za pridobitev kategorije A) 
(1) Kandidat za pridobitev vojaške padalske usposobljenosti kategorije A, ki je uspešno opravil teoretično in praktično usposabljanje ter prikazal popoln nadzor telesa v prostem padu pri gibanju okoli treh osi in samostojno zlaganje padala, lahko pristopi k opravljanju izpita za dovoljenje padalca, če ima:
– izvedenih najmanj 25 skokov s padalom;
– izvedenih najmanj 10 minut prostega pada;
– izvedenih najmanj 10 skokov s pristankom v krog premera 100 metrov.
(2) Po potrditvi ustreznosti lahko kandidat pristopi k opravljanju teoretičnega in praktičnega dela izpita za pridobitev kategorije A.
36. člen 
(vloga in dokazila) 
(1) Vojaška oseba, ki je uspešno zaključila vsa zahtevana usposabljanja za pridobitev kategorije vojaške padalske usposobljenosti po tem pravilniku in ima zdravniško spričevalo ustrezne kategorije, vloži vlogo v VLO za opravljanje izpita za izdajo vojaškega izkaza in vpisa kategorije.
(2) K vlogi za opravljanje izpita za izdajo vojaškega izkaza mora vojaška oseba poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti:
– dokazila o uspešno opravljenih usposabljanjih;
– mnenje učitelja.
(3) Ob vpisu nove kategorije mora vojaška oseba priložiti tudi vojaški izkaz.
37. člen 
(izpit za pridobitev kategorije A) 
(1) Izpit za pridobitev vojaške padalske usposobljenosti kategorije A je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.
(2) Teoretični del izpita se opravlja pisno pred praktičnim delom izpita.
(3) Praktični del izpita mora kandidat opraviti v 12 mesecih po zaključenem praktičnem usposabljanju. Če kandidat ne opravi praktičnega dela izpita v tem roku, mora ponovno opraviti teoretični del izpita.
(4) Vsaj en član izpitne komisije mora imeti pooblastilo učitelja izpraševalca.
38. člen 
(teoretični del izpita za pridobitev kategorije A) 
Kandidat je izpit opravil, če je na teoretičnem izpitu dosegel najmanj 80 odstotkov vseh točk, razen pri predmetu Izredni postopki, pri katerem je za uspešno opravljen izpit treba pravilno odgovoriti na vsa vprašanja.
39. člen 
(praktični del izpita za pridobitev kategorije A) 
(1) Ko kandidat opravi teoretični del izpita, lahko pristopi k opravljanju praktičnega dela izpita.
(2) Če kandidat praktičnega dela izpita ne opravi, mora pred ponovnim opravljanjem izpita opraviti najmanj 10 skokov.
(3) Kandidat mora uspešno opraviti praktični del izpita v celoti. Če ni bil uspešen pri posamezni nalogi, jo lahko ponovno opravlja. Če je kandidat v drugem poskusu neuspešen, mora ponovno opraviti praktični del izpita v celoti.
VI. IZPITI ZA PRIDOBITEV POOBLASTIL 
40. člen 
(vsebina izpitov za pridobitev pooblastil) 
Vsebina izpitov za pridobitev pooblastil je določena v Prilogi 2 tega pravilnika.
41. člen 
(vloga in dokazila) 
(1) Vojaška oseba, ki je uspešno zaključila vsa zahtevana usposabljanja za pridobitev pooblastil vojaške padalske usposobljenosti po tem pravilniku in ima zdravniško spričevalo ustrezne kategorije, vloži vlogo v VLO za opravljanje izpita za pridobitev pooblastila.
(2) K vlogi za opravljanje izpita za pridobitev pooblastila vojaške padalske usposobljenosti mora vojaška oseba poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti:
– dokazila o uspešno opravljenih usposabljanjih;
– mnenje učitelja;
– vojaški izkaz.
42. člen 
(izpit za pooblastili tandem pilot in učitelj tandem pilota) 
(1) Izpit za tandem pilote izvaja proizvajalec ali izvajalec usposabljanja, ki ga pooblasti proizvajalec, po vsebinah, ki jih določi proizvajalec tipa tandem padala.
(2) Izvajalec izpita izda potrdilo o opravljenem usposabljanju in izpitu.
43. člen 
(izpit za pooblastilo učitelj padalstva TSO) 
(1) Po končanem teoretičnem in praktičnem usposabljanju lahko kandidat pristopi k opravljanju izpita za pridobitev pooblastila učitelj padalstva TSO. Praktično usposabljanje mora obsegati vsaj eno sodelovanje pri praktični izvedbi padalskega usposabljanja v vlogi učitelja padalstva pod nadzorom učitelja padalstva.
(2) Izpit za pridobitev pooblastila učitelj padalstva TSO je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela v skladu s Prilogo 2 tega pravilnika.
(3) Teoretični del izpita se opravlja pisno pred praktičnim delom izpita.
(4) Praktični del izpita mora kandidat opraviti v 12 mesecih po zaključenem praktičnem usposabljanju. Če kandidat ne opravi praktičnega dela izpita v tem roku, mora ponovno opraviti teoretični del izpita.
(5) Izvajalec izpita izda potrdilo o opravljenem izpitu.
44. člen 
(teoretični del izpita za pooblastilo učitelj padalstva TSO) 
Kandidat je izpit opravil, če je na teoretičnem izpitu dosegel najmanj 80 odstotkov vseh točk, razen pri predmetu Izredni postopki, pri katerem je za uspešno opravljen izpit treba pravilno odgovoriti na vsa vprašanja.
45. člen 
(praktični del izpita za pooblastilo učitelj padalstva TSO) 
(1) Ko kandidat opravi teoretični del izpita, lahko pristopi k opravljanju praktičnega dela izpita za pridobitev pooblastila učitelj padalstva TSO.
(2) Če kandidat praktičnega dela izpita ne opravi, mora pred ponovnim opravljanjem izpita opravljati dela učitelja padalstva TSO pod nadzorom učitelja padalstva TSO še pri vsaj enem padalskem usposabljanju.
(3) Kandidat mora uspešno opraviti celoten praktični del. Če ni bil uspešen pri posamezni nalogi, jo lahko ponovno opravlja. Če je kandidat v drugem poskusu neuspešen, mora ponovno opraviti celoten praktični del izpita.
(4) Vsaj en član izpitne komisije mora imeti pooblastilo učitelja izpraševalca.
46. člen 
(izpit za pooblastilo učitelj padalstva AFF) 
(1) Po končanem teoretičnem in praktičnem usposabljanju lahko kandidat pristopi k opravljanju izpita za pridobitev pooblastila učitelj padalstva AFF.
(2) Izpit za pooblastilo učitelj padalstva AFF izvaja učitelj padalstva z vpisanim pooblastilom učitelj učiteljev padalstva AFF v skladu s Prilogo 2 tega pravilnika.
(3) Izpit za pridobitev pooblastila učitelj padalstva AFF je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela v skladu s Prilogo 2 tega pravilnika.
(4) Teoretični del izpita se opravlja pisno pred praktičnim delom izpita.
(5) Praktični del izpita mora kandidat opraviti v 12 mesecih po zaključenem praktičnem usposabljanju. Če kandidat ne opravi praktičnega dela izpita v tem roku, mora ponovno opraviti teoretični del izpita.
(6) Izvajalec izpita izda potrdilo o opravljenem izpitu.
47. člen 
(izpit za pooblastilo zlagalec padal) 
(1) Kandidat opravlja izpit pred vzdrževalcem padal 1 ali vzdrževalcem padal 2.
(2) Kandidat mora za uspešno opravljen izpit prikazati znanje in veščine zlaganja glavnih kupol, pridobljeno med usposabljanjem za zlagalca padal.
(3) Izvajalec izpita izda potrdilo o opravljenem izpitu.
48. člen 
(izpit za pooblastili vzdrževalec padal 1 in vzdrževalec padal 2) 
(1) Kandidat opravlja izpit pred vzdrževalcem padal 2 v skladu s Prilogo 2 tega pravilnika.
(2) Kandidat mora za uspešno opravljen izpit prikazati znanje in veščine, pridobljene med usposabljanjem za vzdrževalca padal 1 ali vzdrževalca padal 2.
(3) Izvajalec izpita izda potrdilo o opravljenem izpitu.
VII. IZDAJA VOJAŠKEGA IZKAZA IN VPIS KATEGORIJE TER POOBLASTIL 
49. člen 
(izdaja izkaza in vpis kategorij vojaške padalske usposobljenosti) 
(1) VLO na podlagi popolne vloge in opravljenega izpita iz 37., 38. in 39. člena tega pravilnika izda vojaški izkaz kategorije A.
(2) Kategorije B, C in D vojaškega izkaza se v izkaz vpišejo na podlagi dokazil o doseženih predpisanih pogojih iz 6., 7. in 8. člena tega pravilnika, ki jih izda učitelj izpraševalec.
(3) Vzorec vojaškega izkaza je v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
50. člen 
(vpis pooblastil v vojaški izkaz) 
VLO na podlagi popolne vloge in opravljenega izpita iz 42. do 48. člena tega pravilnika vpiše v vojaški izkaz ustrezno pooblastilo.
VIII. VELJAVNOST, PODALJŠEVANJE IN OBNOVITEV VOJAŠKEGA IZKAZA IN POOBLASTIL 
51. člen 
(veljavnost vojaškega izkaza in pooblastil) 
(1) Kategorija, vpisana v vojaški izkaz, velja štiri leta. Veljavnost vojaškega izkaza je vezana na veljavnost kategorije.
(2) Pooblastila, vpisana v vojaški izkaz, veljajo dve leti, razen pooblastilo učitelj izpraševalec, ki velja štiri leta.
(3) Če v času veljavnosti imetnik vojaškega izkaza s pooblastilom ne izpolni pogojev za določeno pooblastilo, ne sme izvajati privilegijev ustreznega pooblastila. V tem primeru mora imetnik vojaškega izkaza, če želi uveljavljati privilegije ustreznega pooblastila, izpolniti pogoje, potrebne za podaljšanje iz 53. člena tega pravilnika, ki jih potrdi učitelj izpraševalec s seznama izpraševalcev za ustrezno pooblastilo.
52. člen 
(pogoji za podaljšanje veljavnosti vojaškega izkaza) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza kategorije A, B, C ali D lahko tega redno podaljša, če je v zadnjih 12 mesecih opravil najmanj deset skokov s padalom. Preverjanje pogojev za podaljšanje dovoljenja padalca opravi učitelj izpraševalec, ki izda potrdilo o izpolnjenih zahtevah.
(2) Imetnik vojaškega izkaza kategorije A, B, C ali D k vlogi za podaljšanje veljavnosti vojaškega izkaza priloži potrdilo iz prejšnjega odstavka.
53. člen 
(pogoji za podaljšanje veljavnosti pooblastil) 
(1) Pooblastilo tandem pilot se podaljša, če imetnik pooblastila opravi deset tandemskih skokov v obdobju zadnjih 12 mesecev oziroma v skladu z navodili proizvajalca tandem padala.
(2) Pooblastilo učitelj TSO se podaljša, če imetnik pooblastila v zadnjih 12 mesecih nadzoruje usposabljanje kandidatov, ki opravijo najmanj deset skokov.
(3) Pooblastilo učitelj padalstva AFF in učitelj učiteljev AFF se podaljša, če imetnik pooblastila v zadnjih 12 mesecih opravi deset skokov AFF.
(4) Imetnik pooblastila zlagalec padal mora za podaljšanje pooblastila v času veljavnosti pooblastila preložiti najmanj 40 glavnih padal.
(5) Imetnik pooblastila vzdrževalec padal 1 ali vzdrževalec padal 2 mora za podaljšanje veljavnosti pooblastila v času veljavnosti:
– preložiti najmanj 20 rezervnih ali reševalnih padal ali
– se udeležiti osvežitvenega usposabljanja pri vzdrževalcu padal 2.
(6) Osvežitveno usposabljanje vzdrževalca padal 1 ali vzdrževalca padal 2 obsega:
– teoretično osvežitev znanj, ki so potrebna za strokovno izvajanje dela vzdrževalca padal;
– izvedba tehničnega pregleda padala;
– preložitev vsaj enega rezervnega ali reševalnega padala.
54. člen 
(obnovitev veljavnosti vojaškega izkaza) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza z vpisanimi kategorijami A, B, C ali D, ki mu je veljavnost izkaza potekla, vendar ne za več kot 12 mesecev, mora v enoti, pooblaščeni za izvajanje padalskih usposabljanj, opraviti:
– teoretični izpit iz izrednih postopkov pod nadzorom učitelja izpraševalca;
– praktično usposabljanje za izpolnitev pogojev za podaljšanje dovoljenja v obsegu deset skokov v zadnjih 12 mesecih;
– kontrolni skok pod nadzorom učitelja izpraševalca.
(2) Imetnik izkaza vojaške padalske usposobljenosti z vpisanimi kategorijami A, B, C ali D, ki mu je veljavnost izkaza potekla za več kot 12 mesecev, mora v enoti, pooblaščeni za izvajanje padalskih usposabljanj, opraviti:
– teoretični del preverjanja iz vseh predmetov teoretičnega dela izpita;
– praktični del usposabljanja za izpolnitev pogojev za redno podaljšanje dovoljenja v obsegu desetih skokov v zadnjih 12 mesecih;
– praktični del izpita z najmanj enim skokom pod nadzorom učitelja izpraševalca.
(3) Učitelj izpraševalec po končanem preverjanju iz prvega in drugega odstavka tega člena izda potrdilo, na podlagi katerega VLO obnovi veljavnost vojaškega izkaza.
55. člen 
(obnovitev veljavnosti pooblastil tandem pilot, učitelj tandem pilota, učitelj padalstva TSO in AFF, učitelj učiteljev padalstva AFF) 
(1) Če je od poteka veljavnosti pooblastila preteklo manj kot 12 mesecev, se pooblastilo lahko podaljša na predlog učitelja izpraševalca, ki o usposobljenosti za pooblastilo izda potrdilo.
(2) Če je od poteka veljavnosti pooblastila preteklo več kot 12 mesecev, mora imetnik pooblastila opraviti teoretični del izpita za pridobitev ustreznega pooblastila.
(3) Če je od poteka veljavnosti pooblastila preteklo več kot 36 mesecev, mora padalec opraviti teoretični in praktični del izpita za pridobitev ustreznega pooblastila.
56. člen 
(obnovitev veljavnosti pooblastil zlagalec padal, vzdrževalec padal 1 ali vzdrževalec padal 2) 
(1) Imetnik pooblastila zlagalec padal, ki mu je veljavnost pooblastila potekla, v času veljavnosti pooblastila pa ni preložil 40 glavnih padal, mora za obnovitev veljavnosti ponovno opraviti izpit za pooblastilo zlagalec padal.
(2) Imetnik pooblastila vzdrževalec padal 1 ali vzdrževalec padal 2, ki mu je pooblastilo vzdrževalec padal poteklo, vendar ne za več kot 12 mesecev, mora opraviti osvežitveno usposabljanje v skladu s šestim odstavkom 53. člena tega pravilnika pri imetniku pooblastila vzdrževalec padala 2.
(3) Imetnik pooblastila vzdrževalec padal 1 ali vzdrževalec padal 2, ki mu je pooblastilo vzdrževalec padal poteklo za več kot 12 mesecev, mora ponovno opraviti izpit za pooblastilo vzdrževalec padal 1 ali vzdrževalec padal 2.
VIII. PRIZNAVANJE CIVILNIH DOVOLJENJ PADALCA S KATEGORIJAMI IN POOBLASTILI IN TUJIH VOJAŠKIH LICENC IN POOBLASTIL 
57. člen 
(priznavanje civilnega dovoljenja padalca in kategorije) 
VLO izda vojaški izkaz ustrezne kategorije vojaški osebi z veljavnim civilnim dovoljenjem padalca, ki ga izda JACL in vpisano kategorijo, če imetnik civilnega dovoljenja v enoti, ki je pooblaščena za padalsko usposabljanje, uspešno opravi teoretični del izpita iz predmeta Pravila in predpisi in deset skokov s padalom ter kontrolni skok.
58. člen 
(priznavanje pooblastil civilnega dovoljenja padalstva) 
VLO priznava pooblastila, vpisana v dovoljenje padalca, ki ga izda JACL.
59. člen 
(priznavanje tujih vojaških licenc in pooblastil) 
(1) VLO lahko prizna tuje vojaške licence in kategorije pod pogoji iz 33. člena tega pravilnika.
(2) Če ima vojaška oseba tujo vojaško licenco, mora enota, pooblaščena za usposabljanje, ugotoviti, ali je tuji vojaški program primerljiv in ustreza zahtevam programa usposabljanja, ki ga določi minister, ali po veljavnem programu JACL. Ustreznost se utemelji v vlogi za izdajo vojaškega izkaza oziroma vpis pooblastila.
(3) Ustreznost tujega vojaškega programa iz prejšnjega odstavka verificira VLO.
(4) Če vojaška enota, pooblaščena za usposabljanje, ugotovi, da program usposabljanja ne vsebuje vseh elementov programa usposabljanja, ki ga določi minister ali ne ustreza veljavnem programu JACL, mora kandidat za izdajo vojaškega izkaza ali vpis pooblastila opraviti samo manjkajoči del teoretičnega in praktičnega usposabljanja v obsegu, ki ga določi vojaška enota, pooblaščena za usposabljanje.
(5) Manjkajoči del teoretičnega in praktičnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka na predlog vojaške enote, pooblaščene za usposabljanje, potrdi VLO.
60. člen 
(zdravstvene zahteve) 
Imetnik vojaškega izkaza mora imeti zdravniško spričevalo v skladu s pravilnikom, ki ureja padalstvo.
IX. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
61. člen 
(veljavnost vojaških izkazov, kategorij in pooblastil) 
Vojaški izkazi, kategorije in pooblastila, izdani pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
62. člen 
(dokončanje postopkov) 
Usposabljanja in postopki za pridobitev, izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo vojaškega izkaza, kategorije oziroma pooblastila, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega pravilnika, se končajo v skladu z dosedanjimi postopki.
63. člen 
(začetek veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece od uveljavitve tega pravilnika.
Št. 0070-38/2022-12
Ljubljana, dne 27. decembra 2022
EVA 2022-1911-0014
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 
Soglašam! 
Mag. Bojan Kumer 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost