Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4185. Sklep o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant, stran 13656.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant 
I. USTANOVITELJ 
1. člen 
(1) S tem sklepom se ustanovi javni zdravstveni zavod ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen 
Zavod je pravna oseba javnega prava s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ 
3. člen 
(1) Ime zavoda je ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT, skrajšano ime zavoda je SLOVENIJA − TRANSPLANT.
(2) Sedež zavoda je v Ljubljani. Poslovni naslov je Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
(1) Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
1. strokovni nadzor s svetovanjem donorskim in transplantacijskim centrom v zvezi z vzpostavitvijo in posodabljanjem sistema za kakovost in varnost organov;
2. imenovanje pooblaščenih oseb za zbiranje opredelitev darovalcev za časa življenja;
3. upravljanje sistema za poročanje o hudih neželenih dogodkih in hudih neželenih reakcijah ter obvladovanje takih primerov;
4. vodenje čakalnih seznamov prejemnikov;
5. izdajanje ustreznih strokovnih smernic donorskim in transplantacijskim centrom, ki so vključeni v katerokoli stopnjo postopka od darovanja do presaditve ali uničenja;
6. nadzor nad izmenjavo organov z drugimi državami članicami Evropske unije ali tretjimi državami;
7. vzpostavitev in upravljanje centralnega registra;
8. vodenje evidence o dejavnosti donorskih in transplantacijskih centrov, vključno s številom živih in mrtvih darovalcev, o vrstah in številu odvzetih in presajenih ali drugače odstranjenih organov v skladu z zakonom, ki ureja pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa, in predpisi o varstvu osebnih podatkov;
9. vzpostavitev sistema dodeljevanja in uporabe nacionalne identifikacijske številke;
10. vzpostavitev in upravljanje zbirke podatkov o opredeljenih darovalcih;
11. vzpostavitev in upravljanje evidence o izdanih dovoljenjih donorskim in transplantacijskim centrom ter evidence o bolnišničnih transplantacijskih koordinatorjih, centralnih transplantacijskih koordinatorjih in kliničnega transplantacijskega koordinatorja;
12. usklajevanje delovanja donorskih in transplantacijskih centrov ter transplantacijskih koordinatorjev;
13. dograjevanje in vzdrževanje osrednjega informacijskega sistema za dejavnost pridobivanja, presaditve in uničenja;
14. zagotavljanje dograjevanja registra nesorodnih darovalcev kostnega mozga v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino;
15. sodelovanje pri proučevanju medicinskih, pravnih, etičnih, ekonomskih in socialnih vprašanj pridobivanja in presaditve;
16. koordinacija dejavnosti pridobivanja, presaditve in uničenja med donorskimi in transplantacijskimi centri, laboratoriji, izvajalci prevoza organov, evropsko organizacijo za izmenjavo organov, s katero je sklenjen sporazum, in mednarodnimi organizacijami za izmenjavo organov;
17. zagotavljanje 24-urne dosegljivosti centralnih transplantacijskih koordinatorjev;
18. seznanjanje javnosti s pomenom darovanja za časa življenja in po smrti zaradi presaditve drugi osebi;
19. priprava in objava letnega poročila o dejavnostih preskrbe z organi na državni ravni in poročanje pristojnim organom Evropske unije ali državam članicam Evropske unije;
20. vodenje registra ustanov za tkiva in celice ter poročanje, s katerim se zagotavlja sledljivost in transparentnost pridobljenih, testiranih, obdelanih, shranjenih, dodeljenih, razdeljenih ali kako drugače odstranjenih človeških tkiv in celic ter o izvoru in kraju uporabe;
21. promocija prostovoljnega in neplačanega darovanja tkiv in celic;
22. z namenom zagotavljanja preskrbe delov človeškega telesa za zdravljenje Slovenija – transplant vzpostavi in upravlja tudi zbirko podatkov o možnih darovalcih in prejemnikih tkiv in celic;
23. vzpostavi in vodi sistem za poročanje, raziskovanje, registracije in širjenje informacij o hudih neželenih dogodkih in hudih neželenih reakcijah, ki lahko vplivajo na kakovost in varnost tkiv in celic;
24. vzpostavi in vodi sistem za identifikacijo tkiv in celic za posredovanje informacij o glavnih značilnostih in lastnostih tkiv in celic.
(2) Dejavnost zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:
63.110 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
72.190 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
72.200 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
86.909 
Druge zdravstvene dejavnosti.
IV. ORGANI ZAVODA 
5. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
1. Svet zavoda
6. člen 
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima sedem članov, ki ga sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja: štirje člani,
– delavcev zavoda: en član,
– zavarovancev: en član,
– uporabnikov: en član.
(3) Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zdravje.
(4) Predstavnika delavcev volijo delavci v zavodu s tajnim glasovanjem. Predstavnik delavcev ne more biti oseba, ki v zavodu opravlja funkcijo, na katero jo imenuje svet zavoda, in vodilni delavci zavoda. Zavod mora izvesti volitve člana sveta zavoda, predstavnika delavcev najpozneje v 30 dneh pred potekom mandata sedanjih članov sveta zavoda.
(5) Predstavnika zavarovancev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(6) Predstavnika uporabnikov imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
(7) Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda med predstavniki ustanovitelja. Do izvolitve predsednika sveta zavoda sejo sveta zavoda vodi najstarejši član sveta zavoda, predstavnik ustanovitelja.
(8) Podpredsednik sveta zavoda je član sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev.
7. člen 
(1) Člani sveta zavoda so imenovani ali izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.
(2) Svet zavoda se konstituira na prvi seji po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov sveta zavoda. S tem dnem nastopijo mandat člani sveta zavoda.
(3) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče najstarejši član sveta zavoda v 20 dneh po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov sveta zavoda.
(4) Članu sveta zavoda preneha mandat s potekom štirih let od nastopa mandata, razen v primeru predčasne razrešitve.
(5) Če Vlada Republike Slovenije razreši člana sveta zavoda, predstavnike ustanovitelja, predstavnika zavarovancev ali predstavnika uporabnikov pred potekom njegovega mandata, mu mandat preneha z dnem, ko Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o njegovi razrešitvi, če ni v sklepu o razrešitvi določen poznejši datum prenehanja mandata.
(6) Če član sveta zavoda, predstavnik delavcev odstopi ali je razrešen pred potekom njegovega mandata, mu mandat preneha z dnem odstopa oziroma razrešitve.
(7) V primeru predčasne razrešitve se nadomestnega člana sveta zavoda imenuje oziroma izvoli za čas do izteka mandata sveta zavoda.
8. člen 
(1) Temeljne naloge in pristojnosti sveta zavoda so:
1. sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte, če ni s statutom določeno, da jih sprejema direktor zavoda;
2. podaja soglasje k aktu o notranji organizaciji zavoda;
3. sprejema letni program dela, kadrovski načrt in finančni načrt zavoda ter spremlja njihovo uresničevanje;
4. odloča o sanacijskih ukrepih;
5. sprejema zaključni račun zavoda;
6. sprejema letno poročilo zavoda;
7. predlaga Vladi Republike Slovenije porabo presežka prihodkov nad odhodki iz opravljanja zdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
8. predlaga Vladi Republike Slovenije način kritja presežka odhodkov nad prihodki;
9. podaja obvezne usmeritve direktorju zavoda glede porabe presežka prihodkov nad odhodki;
10. imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
11. izvaja nadzor nad delom direktorja zavoda;
12. imenuje in razrešuje notranjega revizorja;
13. podeli in prekliče prokuro;
14. obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote;
15. opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem sklepom.
(2) Svet zavoda mora pridobiti soglasje pristojnega ministrstva k letnemu programu dela in finančnemu načrtu ter soglasje Vlade Republike Slovenije k letnemu poročilu zavoda.
(3) Podrobnejše naloge in pristojnosti sveta zavoda se v skladu z zakonom, tem sklepom in drugimi predpisi določijo v statutu.
9. člen 
(1) Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih vsaj pet članov in več kot polovica članov, ki so predstavniki ustanovitelja. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.
(2) Svet zavoda za svoje delovanje sprejme poslovnik in ga objavi na spletni strani.
2. Direktor zavoda
10. člen 
(1) Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Odgovarja ustanovitelju za poslovni uspeh zavoda in za uravnoteženje poslovnih ter strokovnih interesov.
(3) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Imenuje se na podlagi javnega razpisa.
11. člen 
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja,
– predloži program dela in razvoja zavoda,
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, in
– ima znanje enega svetovnega jezika.
(2) Mandat direktorja zavoda traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
3. Strokovni svet zavoda
12. člen 
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovno dejavnost zavoda. Strokovni svet zavoda odloča o strokovnih vprašanjih v skladu s pooblastili, določenimi v statutu, in v skladu z ekonomskimi možnostmi zavoda.
(2) Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.
(3) Strokovni svet zavoda vodi direktor zavoda.
(4) Strokovni svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.
(5) Strokovni svet zavoda za svoje delovanje sprejme poslovnik.
V. POMOČNIK DIREKTORJA 
13. člen 
(1) Direktor zavoda lahko imenuje enega ali več pomočnikov direktorja.
(2) Pomočnik direktorja je vodilni delavec zavoda.
(3) Pomočnika direktorja imenuje direktor zavoda za čas trajanja svojega mandata.
(4) S pomočnikom direktorja se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.
(5) Za pomočnika direktorja se imenuje oseba, ki ima:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja, za katerega je imenovan,
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, in
– ima znanje enega svetovnega jezika.
VI. PROKURA 
14. člen 
(1) Svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije lahko podeli prokuro največ eni osebi.
(2) Prokuro lahko svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije kadarkoli prekliče.
15. člen 
Če ima zavod prokurista, lahko direktor zavoda in prokurist zavod v vseh zadevah zastopata le skupaj. Omejitev prokure nima učinka do tretjih oseb.
16. člen 
Naloge prokurista se določijo s statutom zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
17. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem sklepu, do višine sredstev, ki jih pridobiva za uresničevanje svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir.
(2) Premoženje, ki ga upravlja zavod, je last Republike Slovenije. Zavod upravlja premoženje v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države.
(3) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine denarnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga pri izvajanju svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir. Za obveznosti zavoda iz tržne dejavnosti odgovarja zavod s prihodki iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
18. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
1. po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
2. po pogodbah z drugimi zdravstvenimi zavarovalnicami;
3. iz sredstev ustanovitelja;
4. iz proračuna Republike Slovenije za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z raziskovalnimi in drugimi projekti;
7. z donacijami, darili in
8. iz drugih virov.
(2) Zavod pridobiva javna sredstva na podlagi finančnega načrta, h kateremu da soglasje Ministrstvo za zdravje.
19. člen 
Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
20. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.
(2) O porabi presežka prihodkov nad odhodki odloča Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda.
21. člen 
O pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda.
IX. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
22. člen 
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova gospodarske dejavnosti, prodaje blaga in storitev na trgu in drugih dejavnosti, ki ne spadajo pod izvajanje javne službe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(1) Osebam, ki ob uveljavitvi tega sklepa opravljajo funkcijo člana sveta zavoda, preneha mandat z dnem, ko Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o imenovanju članov sveta zavoda, predstavnikov ustanovitelja, zavarovancev in uporabnikov v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22) in 28.a členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ).
(2) Zavod mora izvesti volitve člana sveta zavoda predstavnika delavcev najpozneje v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa.
(3) Mandati drugih organov zavoda se nadaljujejo do njihovega izteka.
24. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati določbe statuta zavoda, če so v nasprotju s tem sklepom.
(2) Svet zavoda uskladi statut s tem sklepom v 60 dneh od njegove uveljavitve.
25. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o volitvah, ki določa način volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda, če so v nasprotju s tem sklepom.
(2) Svet zavoda uskladi pravilnik o volitvah člana sveta zavoda predstavnika delavcev v 60 dneh od sprejetja statuta.
26. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv (št. 508-01/2000-1 z dne 16. 11. 2000, št. 01403-30/2017/4 z dne 19. 9. 2017).
27. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-457/2022
Ljubljana, dne 22. decembra 2022
EVA 2022-2711-0174
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost