Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4182. Sklep o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, stran 13646.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
I. USTANOVITELJ 
1. člen 
(1) S tem sklepom se ustanovi javni zdravstveni zavod NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen 
Zavod je pravna oseba javnega prava s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ 
3. člen 
(1) Ime zavoda je NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, skrajšano ime zavoda je NIJZ. Za poslovanje s tujino se uporablja naziv National Institute of Public Health.
(2) Sedež zavoda je v Ljubljani. Poslovni naslov je Trubarjeva cesta 2, Ljubljana.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
(1) Zavod kot javno službo opravlja naloge iz 23.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstveni dejavnosti) in drugega odstavka 14. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ) ter dejavnost preskrbe Republike Slovenije s cepivi in imunoglobini za izvajanje programa cepljenja in zaščite z zdravili, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščajo v:
46.460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali,
58.110
Izdajanje knjig,
58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev,
58.130
Izdajanje časopisov,
58.140
Izdajanje revij in druge periodike,
58.190
Drugo založništvo,
58.290
Drugo izdajanje programja,
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
62.010
Računalniško programiranje,
62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih,
62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
63.120
Obratovanje spletnih portalov,
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
85.421
Višješolsko izobraževanje,
85.422
Visokošolsko izobraževanje,
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.909
Druge zdravstvene dejavnosti,
88.999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve,
91.011
Dejavnost knjižnic,
91.012
Dejavnost arhivov.
(3) Za racionalno delovanje zavoda se infrastrukturne in druge dejavnosti, pomembne za vse ali več organizacijskih enot zavoda, združujejo in opravljajo na ravni zavoda (v nadaljnjem besedilu: skupne dejavnosti). Skupne dejavnosti zavoda so:
1. splošne dejavnosti, v katere spadajo splošne, pravne, kadrovske in druge administrativno-tehnične zadeve;
2. finančno računovodske dejavnosti, v katere spadajo računovodske in knjigovodske zadeve;
3. informacijske dejavnosti, v katere spadajo knjižnična in informacijska dejavnost ter avdiovizualne storitve (servisiranje avdiovizualnih sredstev) in druge tovrstne storitve;
4. tehnične dejavnosti, v katere spadajo varovanje, vzdrževanje in čiščenje objektov, opreme in naprav, ki so namenjeni dejavnosti zavoda;
5. investicijske dejavnosti, v katere spada investicijsko vzdrževanje, opremljanje, vodenje skupnih projektov, povezanih s skupnimi programi in osnovnimi sredstvi premičnega in nepremičnega premoženja, in podobne zadeve v zvezi s premoženjem, ki ga zavod uporablja;
6. nabava (javno naročanje) blaga, skladiščenje in trženje izdelkov ter storitev zavoda;
7. založniške in promocijske dejavnosti zavoda in
8. naloge v zvezi z upravljanjem s premoženjem zavoda in druge naloge zavoda.
(4) Direktor zavoda lahko določi, da se v okviru skupnih dejavnosti opravljajo tudi druge naloge oziroma storitve s področja dejavnosti zavoda oziroma da se opravljanje določenih nalog iz prejšnjega odstavka organizira v okviru posamezne organizacijske enote.
IV. ORGANI ZAVODA 
5. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
1. Svet zavoda
6. člen 
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima sedem članov, ki ga sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja: štirje člani,
– delavcev zavoda: en član,
– zavarovancev: en član,
– uporabnikov: en član.
(3) Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zdravje.
(4) Predstavnika delavcev volijo delavci v zavodu s tajnim glasovanjem. Predstavnik delavcev ne more biti oseba, ki v zavodu opravlja funkcijo, na katero jo imenuje svet zavoda, in vodilni delavci zavoda. Zavod mora izvesti volitve člana sveta zavoda, predstavnika delavcev najpozneje v 30 dneh pred potekom mandata sedanjih članov sveta zavoda.
(5) Predstavnika zavarovancev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(6) Predstavnika uporabnikov imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
(7) Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda med predstavniki ustanovitelja. Do izvolitve predsednika sveta zavoda sejo sveta zavoda vodi najstarejši član sveta zavoda, predstavnik ustanovitelja.
(8) Podpredsednik sveta zavoda je član sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev.
7. člen 
(1) Člani sveta zavoda so imenovani ali izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.
(2) Svet zavoda se konstituira na prvi seji po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov sveta zavoda. S tem dnem nastopijo mandat člani sveta zavoda.
(3) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče najstarejši član sveta zavoda v 20 dneh po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov sveta zavoda.
(4) Članu sveta zavoda preneha mandat s potekom štirih let od nastopa mandata, razen v primeru predčasne razrešitve.
(5) Če Vlada Republike Slovenije razreši člana sveta zavoda, predstavnike ustanovitelja, predstavnika zavarovancev ali predstavnika uporabnikov pred potekom njegovega mandata, mu mandat preneha z dnem, ko Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o njegovi razrešitvi, če ni v sklepu o razrešitvi določen poznejši datum prenehanja mandata.
(6) Če član sveta zavoda, predstavnik delavcev, odstopi ali je razrešen pred potekom njegovega mandata, mu mandat preneha z dnem odstopa oziroma razrešitve.
(7) V primeru predčasne razrešitve se nadomestnega člana sveta zavoda imenuje oziroma izvoli za čas do izteka mandata sveta zavoda.
8. člen 
(1) Temeljne naloge in pristojnosti sveta zavoda so:
1. sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte, če ni s statutom določeno, da jih sprejema direktor zavoda;
2. podaja soglasje k aktu o notranji organizaciji zavoda;
3. sprejema letni program dela, kadrovski načrt in finančni načrt zavoda ter spremlja njihovo uresničevanje;
4. odloča o sanacijskih ukrepih;
5. sprejema zaključni račun zavoda;
6. sprejema letno poročilo zavoda;
7. predlaga Vladi Republike Slovenije porabo presežka prihodkov nad odhodki iz opravljanja zdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
8. predlaga Vladi Republike Slovenije način kritja presežka odhodkov nad prihodki;
9. podaja obvezne usmeritve direktorju zavoda glede porabe presežka prihodkov nad odhodki;
10. imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
11. imenuje in razrešuje strokovnega direktorja zavoda;
12. izvaja nadzor nad delom direktorja zavoda in strokovnega direktorja zavoda;
13. imenuje in razrešuje notranjega revizorja;
14. podeli in prekliče prokuro;
15. obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote;
16. opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem sklepom.
(2) Svet zavoda mora pridobiti soglasje pristojnega ministrstva k letnemu programu dela in finančnemu načrtu ter soglasje Vlade Republike Slovenije k letnemu poročilu zavoda.
(3) Podrobnejše naloge in pristojnosti sveta zavoda se v skladu z zakonom, tem sklepom in drugimi predpisi določijo v statutu.
9. člen 
(1) Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih vsaj pet članov in več kot polovica članov, ki so predstavniki ustanovitelja. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.
(2) Svet zavoda za svoje delovanje sprejme poslovnik in ga objavi na spletni strani.
2. Direktor zavoda
10. člen 
(1) Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Odgovarja ustanovitelju za poslovni uspeh zavoda in za uravnoteženje poslovnih ter strokovnih interesov.
(3) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Imenuje se na podlagi javnega razpisa.
11. člen 
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje z naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja,
– predloži program dela in razvoja zavoda,
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, in
– ima znanje enega svetovnega jezika.
(2) Mandat direktorja zavoda traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
3. Strokovni direktor zavoda
12. člen 
(1) Strokovni direktor zavoda vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno dejavnost zavoda.
(2) Strokovnega direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa.
(3) Za strokovnega direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki:
− ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
– ima znanje enega svetovnega jezika,
– predloži program strokovnega dela in razvoja zavoda in
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.
(4) Mandat strokovnega direktorja zavoda traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
4. Strokovni svet zavoda
13. člen 
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovno dejavnost zavoda. Strokovni svet zavoda odloča o strokovnih vprašanjih v skladu s pooblastili, določenimi v statutu, in v skladu z ekonomskimi možnostmi zavoda.
(2) Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.
(3) Strokovni svet zavoda vodi strokovni direktor zavoda.
(4) Na seje je vabljen direktor zavoda, v odvisnosti od dnevnega reda pa tudi drugi delavci.
(5) Strokovni svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.
(6) Strokovni svet zavoda za svoje delovanje sprejme poslovnik.
V. POMOČNIK DIREKTORJA 
14. člen 
(1) Direktor zavoda lahko imenuje enega ali več pomočnikov direktorja.
(2) Pomočnik direktorja je vodilni delavec zavoda.
(3) Pomočnika direktorja imenuje direktor zavoda za čas trajanja svojega mandata.
(4) S pomočnikom direktorja se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.
(5) Za pomočnika direktorja se imenuje oseba, ki:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja, za katerega je imenovan,
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, in
– ima znanje enega svetovnega jezika.
VI. PROKURA 
15. člen 
(1) Svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije lahko podeli prokuro največ eni osebi.
(2) Prokuro lahko svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije kadarkoli prekliče.
16. člen 
Če ima zavod prokurista, lahko direktor zavoda in prokurist zavod v vseh zadevah zastopata le skupaj. Omejitev prokure nima učinka do tretjih oseb.
17. člen 
Naloge prokurista se določijo s statutom zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
18. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem sklepu, do višine sredstev, ki jih pridobiva za uresničevanje svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir.
(2) Premoženje, ki ga upravlja zavod, je last Republike Slovenije. Zavod upravlja premoženje v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države.
(3) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine denarnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga pri izvajanju svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir. Za obveznosti zavoda iz tržne dejavnosti odgovarja zavod s prihodki iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
19. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
1. po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
2. po pogodbah z drugimi zdravstvenimi zavarovalnicami;
3. iz sredstev ustanovitelja;
4. iz proračuna Republike Slovenije za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z raziskovalnimi in drugimi projekti;
7. z donacijami, darili in
8. iz drugih virov.
(2) Zavod pridobiva javna sredstva na podlagi finančnega načrta, h kateremu da soglasje Ministrstvo za zdravje.
20. člen 
(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje nalog iz 23.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti.
(2) Obseg in višina sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja zavodu za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka, se določi na podlagi finančno ovrednotenega letnega programa dela, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
21. člen 
Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
22. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.
(2) O porabi presežka prihodkov nad odhodki odloča Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda.
23. člen 
O pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda.
IX. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
24. člen 
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova gospodarske dejavnosti, prodaje blaga in storitev na trgu in drugih dejavnosti, ki ne spadajo pod izvajanje javne službe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
(1) Osebam, ki ob uveljavitvi tega sklepa opravljajo funkcijo člana sveta zavoda, preneha mandat z dnem, ko Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o imenovanju članov sveta zavoda, predstavnikov ustanovitelja, zavarovancev in uporabnikov v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22) in 28.a členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ).
(2) Zavod mora izvesti volitve člana sveta zavoda predstavnika delavcev najpozneje v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa.
(3) Mandati drugih organov zavoda se nadaljujejo do njihovega izteka.
26. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati določbe statuta zavoda, če so v nasprotju s tem sklepom.
(2) Svet zavoda uskladi statut s tem sklepom v 60 dneh od njegove uveljavitve.
27. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o volitvah, ki določa način volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda, če so v nasprotju s tem sklepom.
(2) Svet zavoda uskladi pravilnik o volitvah člana sveta zavoda predstavnika delavcev v 60 dneh od sprejema statuta.
28. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št. 01403-27/2013/5 z dne 25. 7. 2013, št. 0140370/2015/5 z dne 13. 10. 2015, št. 0140310/2018/4 z dne 27. 2. 2018, št. 01403-16/2021/4 z dne 19. 5. 2021, št. 01403-16/2021/8 z dne 22. 7. 2021, št. 01403-10/2022/2 z dne 1. 6. 2022, št. 0140311/2022/2 z dne 7. 6. 2022).
29. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-469/2022
Ljubljana, dne 22. decembra 2022
EVA 2022-2711-0171
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost