Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4170. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana, stran 13610.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana 
I. USTANOVITELJ 
1. člen 
(1) S tem sklepom se ustanovi javni zdravstveni zavod UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen 
Zavod je pravna oseba javnega prava s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ 
3. člen 
(1) Ime zavoda je UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, skrajšano UKC LJUBLJANA. Za poslovanje s tujino se uporablja naziv University Medical Centre Ljubljana.
(2) Sedež zavoda je v Ljubljani. Poslovni naslov je Zaloška cesta 2, Ljubljana.
III. DEJAVNOST 
4. člen 
(1) Temeljne dejavnosti zavoda so zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, izobraževalna dejavnost in raziskovalna dejavnost.
(2) Zavod s svojimi klinikami, inštituti in drugimi organizacijskimi enotami opravlja bolnišnično in ambulantno specialistično dejavnost za področje ljubljanske zdravstvene regije in drugih regij, če nimajo ustrezne zdravstvene dejavnosti na regionalni ravni, ter zdravstveno dejavnost na terciarni ravni.
(3) Terciarno zdravstveno dejavnost predstavlja skrb za uravnotežen razvoj specialističnih zdravstvenih dejavnosti v državi, uvajanje novih zdravstvenih metod, posredovanje novega znanja in veščin drugim zdravstvenim zavodom, izvajanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev ter izvajanje tistih zdravstvenih ukrepov, ki so potrebni za izvajanje izobraževalne dejavnosti.
(4) Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njegovo delovanje in so v skladu z njegovimi strokovnimi in poslovnimi interesi.
(5) Dejavnost iz tega člena se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:
C18.130
Priprava za tisk in objavo,
C21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov,
C32.500
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov,
C33.130
Popravila elektronskih in optičnih naprav,
C33.140
Popravila električnih naprav,
D35.300
Oskrba s paro in vročo vodo,
G46.460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali,
G47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
G47.740
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
G47.750
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
G47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
I55.201
Počitniški domovi in letovišča,
I55.209
Druge nastanitve za krajši čas,
I55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
I56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati,
I56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi,
I56.290
Druga oskrba z jedmi,
I56.300
Strežba pijač,
J58.110
Izdajanje knjig,
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike,
J58.190
Drugo založništvo,
J62.010
Računalniško programiranje,
J62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
L68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
M70.210
Dejavnost stikov z javnostjo,
M71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
M72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora,
N77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem ali zakup,
N81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N81.210
Splošno čiščenje stavb,
N82. 190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N82.300
Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
P85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
P85.421
Višješolsko izobraževanje,
P85.422
Visokošolsko izobraževanje,
P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
Q86.100
Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q86.210
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q86.230
Zobozdravstvena dejavnost,
Q86.901
Alternativne oblike zdravljenja,
Q86.909
Druge zdravstvene dejavnosti,
Q87.100
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego,
R91.011
Dejavnost knjižnic,
S96.010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
S96.022
Kozmetična in pedikerska dejavnost.
IV. ORGANI ZAVODA 
5. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– generalni direktor zavoda;
– strokovni direktor zavoda;
– strokovni svet zavoda.
1. Svet zavoda
6. člen 
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima sedem članov, ki ga sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja: štirje člani,
– delavcev zavoda: en član,
– zavarovancev: en član,
– uporabnikov: en član.
(3) Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zdravje.
(4) Predstavnika delavcev volijo delavci v zavodu s tajnim glasovanjem. Predstavnik delavcev ne more biti oseba, ki v zavodu opravlja funkcijo, na katero jo imenuje svet zavoda, in vodilni delavci zavoda. Zavod mora izvesti volitve člana sveta zavoda, predstavnika delavcev najpozneje v 30 dneh pred potekom mandata sedanjih članov sveta zavoda.
(5) Predstavnika zavarovancev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(6) Predstavnika uporabnikov imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
(7) Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda med predstavniki ustanovitelja. Do izvolitve predsednika sveta zavoda sejo sveta zavoda vodi najstarejši član sveta zavoda, predstavnik ustanovitelja.
(8) Podpredsednik sveta zavoda je član sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev.
7. člen 
(1) Člani sveta zavoda so imenovani ali izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.
(2) Svet zavoda se konstituira na prvi seji po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov sveta zavoda. S tem dnem nastopijo mandat člani sveta zavoda.
(3) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče najstarejši član sveta zavoda v 20 dneh po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov sveta zavoda.
(4) Članu sveta zavoda preneha mandat s potekom štirih let od nastopa mandata, razen v primeru predčasne razrešitve.
(5) Če Vlada Republike Slovenije razreši člana sveta zavoda, predstavnike ustanovitelja, predstavnika zavarovancev ali predstavnika uporabnikov pred potekom njegovega mandata, mu mandat preneha z dnem, ko Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o njegovi razrešitvi, če ni v sklepu o razrešitvi določen poznejši datum prenehanja mandata.
(6) Če član sveta zavoda, predstavnik delavcev, odstopi ali je razrešen pred potekom njegovega mandata, mu mandat preneha z dnem odstopa oziroma razrešitve.
(7) V primeru predčasne razrešitve se nadomestnega člana sveta zavoda imenuje oziroma izvoli za čas do izteka mandata sveta zavoda.
8. člen 
(1) Temeljne naloge in pristojnosti sveta zavoda so:
1. sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte, če ni s statutom določeno, da jih sprejema generalni direktor zavoda;
2. podaja soglasje k aktu o notranji organizaciji zavoda;
3. sprejema letni program dela, kadrovski načrt in finančni načrt zavoda ter spremlja njihovo uresničevanje;
4. odloča o sanacijskih ukrepih;
5. sprejema zaključni račun zavoda;
6. sprejema letno poročilo zavoda;
7. predlaga Vladi Republike Slovenije porabo presežka prihodkov nad odhodki iz opravljanja zdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
8. predlaga Vladi Republike Slovenije način kritja presežka odhodkov nad prihodki;
9. podaja obvezne usmeritve generalnemu direktorju zavoda glede porabe presežka prihodkov nad odhodki;
10. imenuje in razrešuje generalnega direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
11. imenuje in razrešuje strokovnega direktorja zavoda;
12. izvaja nadzor nad delom generalnega direktorja zavoda in strokovnega direktorja zavoda;
13. imenuje in razrešuje notranjega revizorja;
14. podeli in prekliče prokuro;
15. obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote;
16. opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem sklepom.
(2) Svet zavoda mora pridobiti soglasje pristojnega ministrstva k letnemu programu dela in finančnemu načrtu ter soglasje Vlade Republike Slovenije k letnemu poročilu zavoda.
(3) Podrobnejše naloge in pristojnosti sveta zavoda se v skladu z zakonom, tem sklepom in drugimi predpisi določijo v statutu.
9. člen 
(1) Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih vsaj pet članov in več kot polovica članov, ki so predstavniki ustanovitelja. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.
(2) Svet zavoda za svoje delovanje sprejme poslovnik in ga objavi na spletni strani.
2. Generalni direktor zavoda
10. člen 
(1) Generalni direktor zavoda je poslovodni organ zavoda.
(2) Generalni direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Odgovarja ustanovitelju za poslovni uspeh zavoda in za uravnoteženje poslovnih ter strokovnih interesov.
(3) Generalnega direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Imenuje se na podlagi javnega razpisa.
11. člen 
(1) Za generalnega direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja,
– predloži program dela in razvoja zavoda,
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, in
– ima znanje enega svetovnega jezika.
(2) Mandat generalnega direktorja zavoda traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
3. Strokovni direktor zavoda
12. člen 
(1) Strokovni direktor zavoda vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno dejavnost zavoda.
(2) Strokovnega direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa.
(3) Za strokovnega direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki:
1. ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
2. ima naziv visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti ali naziv višji svetnik,
3. ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
4. ima znanje enega svetovnega jezika,
5. predloži program strokovnega dela in razvoja zavoda in
6. predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.
(4) Mandat strokovnega direktorja zavoda traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
4. Strokovni svet zavoda
13. člen 
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovno dejavnost zavoda. Strokovni svet zavoda odloča o strokovnih vprašanjih v skladu s pooblastili, določenimi v statutu, in v skladu z ekonomskimi možnostmi zavoda.
(2) Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.
(3) Strokovni svet zavoda vodi strokovni direktor zavoda.
(4) Na seje je vabljen generalni direktor zavoda, v odvisnosti od dnevnega reda pa tudi drugi delavci.
(5) Strokovni svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.
(6) Strokovni svet zavoda za svoje delovanje sprejme poslovnik.
V. POMOČNIK GENERALNEGA DIREKTORJA 
14. člen 
(1) Generalni direktor zavoda lahko imenuje enega ali več pomočnikov generalnega direktorja.
(2) Pomočnik generalnega direktorja je vodilni delavec zavoda.
(3) Pomočnika generalnega direktorja imenuje generalni direktor zavoda za čas trajanja svojega mandata.
(4) S pomočnikom generalnega direktorja se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.
(5) Za pomočnika generalnega direktorja se imenuje oseba, ki:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja, za katerega je imenovan,
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, in
– ima znanje enega svetovnega jezika.
VI. PROKURA 
15. člen 
(1) Svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije lahko podeli prokuro največ eni osebi.
(2) Prokuro lahko svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije kadarkoli prekliče.
16. člen 
Če ima zavod prokurista, lahko generalni direktor zavoda in prokurist zavod v vseh zadevah zastopata le skupaj. Omejitev prokure nima učinka v razmerju do tretjih oseb.
17. člen 
Naloge prokurista se določijo s statutom zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
18. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem sklepu, do višine sredstev, ki jih pridobiva za uresničevanje svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir.
(2) Premoženje, ki ga upravlja zavod, je last Republike Slovenije. Zavod upravlja premoženje v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države.
(3) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine denarnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga pri izvajanju svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir. Za obveznosti zavoda iz tržne dejavnosti odgovarja zavod s prihodki iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.
VIII. POSLOVNA POLITIKA IN FINANCIRANJE 
19. člen 
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– po pogodbah z drugimi zdravstvenimi zavarovalnicami;
– iz sredstev ustanovitelja;
– iz proračuna Republike Slovenije za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– z raziskovalnimi in drugimi projekti;
– z donacijami, darili in
– iz drugih virov.
20. člen 
Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
21. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.
(2) O porabi presežka prihodkov nad odhodki odloča Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda.
22. člen 
O pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda.
IX. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
23. člen 
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova gospodarske dejavnosti, prodaje blaga in storitev na trgu ter drugih dejavnosti, ki ne spadajo pod izvajanje javne službe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(1) Osebam, ki ob uveljavitvi tega sklepa opravljajo funkcijo člana sveta zavoda, preneha mandat z dnem, ko Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o imenovanju članov sveta zavoda, predstavnikov ustanovitelja, zavarovancev in uporabnikov v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22) in 28.a členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ).
(2) Zavod mora izvesti volitve člana sveta zavoda, predstavnika delavcev najpozneje v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa.
(3) Mandati drugih organov zavoda se nadaljujejo do njihovega izteka.
25. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati določbe statuta zavoda, če so v nasprotju s tem sklepom.
(2) Svet zavoda uskladi statut s tem sklepom v 60 dneh od njegove uveljavitve.
26. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o volitvah, ki določa način volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda, če so v nasprotju s tem sklepom.
(2) Svet zavoda uskladi pravilnik o volitvah člana sveta zavoda predstavnika delavcev v 60 dneh od sprejetja statuta.
27. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center (Uradni list RS, št. 138/06, 27/07, 52/15 in 201/20).
28. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-467/2022
Ljubljana, dne 22. decembra 2022
EVA 2022-2711-0144
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost