Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4169. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, stran 13607.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 
l. USTANOVITELJ 
1. člen 
(1) S tem sklepom se ustanovi javni zdravstveni zavod UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen 
Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
3. člen 
(1) Ime zavoda je UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK, s skrajšanim imenom KLINIKA GOLNIK. Za poslovanje s tujino se uporablja naziv University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases Golnik.
(2) Sedež zavoda je na Golniku. Poslovni naslov je Golnik 36, 4204 Golnik.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
(1) Temeljne dejavnosti zavoda so: zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, izobraževalna in raziskovalna dejavnost.
(2) Zdravstvena dejavnost: zavod s svojimi organizacijskimi enotami opravlja bolnišnično in ambulantno specialistično dejavnost, ki obsega diagnostiko, zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo in zdravstveno nego. To dejavnost opravlja zavod na sekundarni in terciarni ravni.
(3) Terciarno zdravstveno dejavnost predstavlja: diagnostika in zdravljenje oseb, ki so bile obravnavane na sekundarni ravni v drugih zdravstvenih ustanovah in je za njih potrebna strokovna obravnava; izvajanje posebej zahtevnih postopkov diagnostike in zdravljenja kot edini v državi; uvajanje novih metod diagnostike in zdravljenja; oblikovanje zdravstvene doktrine za področja pljučnih bolezni, alergologije in klinične imunologije; vodenje nacionalnega programa za tuberkulozo, vključno z referenčnim laboratorijem in registrom za tuberkulozo; sodelovanje v programu celovitega vodenja kakovosti za področji pljučnih bolezni in alergologije na kliničnem in laboratorijskem področju; posredovanje novega znanja in veščin drugim zdravstvenim zavodom in posameznikom.
(4) Izobraževalna dejavnost: zavod v svojih organizacijskih enotah opravlja izobraževanje na dodiplomski in podiplomski ravni za potrebe medicinskih fakultet, Fakultete za farmacijo, visokih šol za zdravstvo, visokih šol za socialne delavce, srednjih zdravstvenih šol ter drugih šol; izvajanje specializacije iz interne medicine, pulmologije, alergologije in drugih področij medicine v skladu s predpisi; izvajanje pripravništva za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce; sodelovanje pri oblikovanju izobraževalnih programov s področja interne medicine, pulmologije, alergologije, klinične imunologije in drugih področij medicine; zagotavljanje strokovnjakov za komisije za strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev; trajno izobraževanje za zagotavljanje strokovne, pedagoške in raziskovalne usposobljenosti zaposlenih v zavodu.
(5) Znanstveno raziskovalna in razvojna dejavnost: zavod v svojih organizacijskih enotah izvaja raziskave v okviru načrta zdravstvenega varstva in nacionalnega raziskovalnega programa; izvaja raziskave za domače in tuje naročnike; usposablja mlade raziskovalce; zagotavlja mentorje pri raziskovalnih nalogah, zagotavlja izvedeniška mnenja za potrebe sodišč in drugih naročnikov, zagotavlja recenzentsko delo za predloge in rezultate raziskovalnih projektov za različne naročnike; organizira znanstveno-raziskovalna in druga strokovna srečanja.
(6) Druge dejavnosti zavoda so: storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva (nemedicinska oskrba); druge zdravstvene storitve (dejavnost laboratorijev, lekarniška dejavnost in druge dejavnosti); upravno-administrativne storitve; tehnično vzdrževalne storitve; uvoz in izvoz blaga v okviru registriranih dejavnosti; trženje storitev.
(7) Dejavnost iz prejšnjega odstavka se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:
C 21.100
Proizvodnja farmacevtskih surovin,
C 21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov,
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
P 85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
Q 86.100
Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q 86.210
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q 86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q 86.909
Druge zdravstvene dejavnosti,
Q 87.100
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego,
C 18.120 
Drugo tiskanje,
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
C 33.120 
Popravila strojev in naprav,
C 33.140 
Popravila električnih naprav,
C 33.190 
Popravila drugih naprav,
D 35.119 
Druga proizvodnja električne energije,
D 35.140 
Trgovanje z električno energijo,
D 35.300 
Oskrba s paro in vročo vodo,
G 47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
G 47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
G 47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
I 55.209 
Druge nastanitve za krajši čas,
I 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati,
J 58.110
Izdajanje knjig,
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 
Drugo založništvo,
J 58.290
Drugo izdajanje programja,
J 61.200 
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti,
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.120 
Obratovanje spletnih portalov,
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 70.220 
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
N 77.390 
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
N 81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
O 84.120 
obvezne socialne varnosti,
R 91.011 
Dejavnost knjižnic,
R 93.110 
Obratovanje športnih objektov,
R 93.190
Druge športne dejavnosti,
R 93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
IV. ORGANI ZAVODA 
5. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
1. Svet zavoda
6. člen 
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima sedem članov, ki ga sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja: štirje člani,
– delavcev zavoda: en član,
– zavarovancev: en član,
– uporabnikov: en član.
(3) Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zdravje.
(4) Predstavnika delavcev volijo delavci v zavodu s tajnim glasovanjem. Predstavnik delavcev ne more biti oseba, ki v zavodu opravlja funkcijo, na katero jo imenuje svet zavoda, in vodilni delavci zavoda. Zavod mora izvesti volitve člana sveta zavoda, predstavnika delavcev najpozneje v 30 dneh pred potekom mandata sedanjih članov sveta zavoda.
(5) Predstavnika zavarovancev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(6) Predstavnika uporabnikov imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
(7) Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda med predstavniki ustanovitelja. Do izvolitve predsednika sveta zavoda sejo sveta zavoda vodi najstarejši član sveta zavoda, predstavnik ustanovitelja.
(8) Podpredsednik sveta zavoda je član sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev.
7. člen 
(1) Člani sveta zavoda so imenovani ali izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.
(2) Svet zavoda se konstituira na prvi seji po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov sveta zavoda. S tem dnem nastopijo mandat člani sveta zavoda.
(3) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče najstarejši član sveta zavoda v 20 dneh po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov sveta zavoda.
(4) Članu sveta zavoda preneha mandat s potekom štirih let od nastopa mandata, razen v primeru predčasne razrešitve.
(5) Če Vlada Republike Slovenije razreši člana sveta zavoda, predstavnike ustanovitelja, predstavnika zavarovancev ali predstavnika uporabnikov pred potekom njegovega mandata, mu mandat preneha z dnem, ko Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o njegovi razrešitvi, če ni v sklepu o razrešitvi določen poznejši datum prenehanja mandata.
(6) Če član sveta zavoda, predstavnik delavcev, odstopi ali je razrešen pred potekom njegovega mandata, mu mandat preneha z dnem odstopa oziroma razrešitve.
(7) V primeru predčasne razrešitve se nadomestnega člana sveta zavoda imenuje oziroma izvoli za čas do izteka mandata sveta zavoda.
8. člen 
(1) Temeljne naloge in pristojnosti sveta zavoda so:
1. sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte, če ni s statutom določeno, da jih sprejema direktor zavoda;
2. podaja soglasje k aktu o notranji organizaciji zavoda;
3. sprejema letni program dela, kadrovski načrt in finančni načrt zavoda ter spremlja njihovo uresničevanje;
4. odloča o sanacijskih ukrepih;
5. sprejema zaključni račun zavoda;
6. sprejema letno poročilo zavoda;
7. predlaga Vladi Republike Slovenije porabo presežka prihodkov nad odhodki iz opravljanja zdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
8. predlaga Vladi Republike Slovenije način kritja presežka odhodkov nad prihodki;
9. podaja obvezne usmeritve direktorju zavoda glede porabe presežka prihodkov nad odhodki;
10. imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
11. imenuje in razrešuje strokovnega direktorja zavoda;
12. izvaja nadzor nad delom direktorja zavoda in strokovnega direktorja zavoda;
13. imenuje in razrešuje notranjega revizorja;
14. podeli in prekliče prokuro;
15. obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote;
16. opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem sklepom.
(2) Svet zavoda mora pridobiti soglasje pristojnega ministrstva k letnemu programu dela in finančnemu načrtu ter soglasje Vlade Republike Slovenije k letnemu poročilu zavoda.
(3) Podrobnejše naloge in pristojnosti sveta zavoda se v skladu z zakonom, tem sklepom in drugimi predpisi določijo v statutu.
9. člen 
(1) Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih vsaj pet članov in več kot polovica članov, ki so predstavniki ustanovitelja. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.
(2) Svet zavoda za svoje delovanje sprejme poslovnik in ga objavi na spletni strani.
2. Direktor zavoda
10. člen 
(1) Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Odgovarja ustanovitelju za poslovni uspeh zavoda in za uravnoteženje poslovnih ter strokovnih interesov.
(3) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Imenuje se na podlagi javnega razpisa.
11. člen 
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo zdravstvene smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja,
– predloži program dela in razvoja zavoda,
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, in
– ima znanje enega svetovnega jezika.
(2) Mandat direktorja zavoda traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
3. Strokovni direktor zavoda
12. člen 
(1) Strokovni direktor zavoda vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno dejavnost zavoda.
(2) Strokovnega direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa.
(3) Za strokovnega direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
– ima znanje enega svetovnega jezika,
– predloži program strokovnega dela in razvoja zavoda in
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.
(4) Mandat strokovnega direktorja zavoda traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
4. Strokovni svet zavoda
13. člen 
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovno dejavnost zavoda. Strokovni svet zavoda odloča o strokovnih vprašanjih v skladu s pooblastili, določenimi v statutu, in v skladu z ekonomskimi možnostmi zavoda.
(2) Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.
(3) Strokovni svet zavoda vodi strokovni direktor zavoda.
(4) Na seje je vabljen direktor zavoda, v odvisnosti od dnevnega reda pa tudi drugi delavci.
(5) Strokovni svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.
(6) Strokovni svet zavoda za svoje delovanje sprejme poslovnik.
V. POMOČNIK DIREKTORJA 
14. člen 
(1) Direktor zavoda lahko imenuje enega ali več pomočnikov direktorja.
(2) Pomočnik direktorja je vodilni delavec zavoda.
(3) Pomočnika direktorja imenuje direktor zavoda za čas trajanja svojega mandata.
(4) S pomočnikom direktorja se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.
(5) Za pomočnika direktorja se imenuje oseba, ki:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja, za katerega je imenovan,
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, in
– ima znanje enega svetovnega jezika.
Vl. PROKURA 
15. člen 
(1) Svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije lahko podeli prokuro največ eni osebi.
(2) Prokuro lahko svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije kadarkoli prekliče.
16. člen 
Če ima zavod prokurista, lahko direktor zavoda in prokurist zavod v vseh zadevah zastopata le skupaj. Omejitev prokure nima učinka v razmerju do tretjih oseb.
17. člen 
Naloge prokurista se določijo s statutom zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
18. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem sklepu, do višine sredstev, ki jih pridobiva za uresničevanje svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir.
(2) Premoženje, ki ga upravlja zavod, je last Republike Slovenije. Zavod upravlja premoženje v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države.
(3) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine denarnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga pri izvajanju svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir. Za obveznosti zavoda iz tržne dejavnosti odgovarja zavod s prihodki iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
19. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
1. po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
2. po pogodbah z drugimi zdravstvenimi zavarovalnicami;
3. iz sredstev ustanovitelja;
4. iz proračuna Republike Slovenije za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z raziskovalnimi in drugimi projekti;
7. z donacijami, darili in
8. iz drugih virov.
(2) Zavod pridobiva javna sredstva na podlagi finančnega načrta, h kateremu da soglasje Ministrstvo za zdravje.
20. člen 
Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z izvajanjem te storitve zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
21. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.
(2) O porabi presežka prihodkov nad odhodki odloča Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda.
22. člen 
O pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda.
IX. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
23. člen 
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova gospodarske dejavnosti, prodaje blaga in storitev na trgu in drugih dejavnosti, ki ne spadajo pod izvajanje javne službe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(1) Osebam, ki ob uveljavitvi tega sklepa opravljajo funkcijo člana sveta zavoda, preneha mandat z dnem, ko Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o imenovanju članov sveta zavoda, predstavnikov ustanovitelja, zavarovancev in uporabnikov v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22) in 28.a členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ).
(2) Zavod mora izvesti volitve člana sveta zavoda, predstavnika delavcev najpozneje v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa.
(3) Mandati drugih organov zavoda se nadaljujejo do njihovega izteka.
25. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega sklepa se prenehajo uporabljati določbe statuta zavoda, če so v nasprotju s tem sklepom.
(2) Svet zavoda uskladi statut s tem sklepom v 60 dneh od njegove uveljavitve.
26. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega sklepa se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o volitvah, ki določa način volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda, če so v nasprotju s tem sklepom.
(2) Svet zavoda uskladi pravilnik o volitvah člana sveta zavoda, predstavnika delavcev v 60 dneh od sprejetja statuta.
27. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Golnik – kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo v Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik (št. 01403-97/2010/5 z dne 12. 10. 2010, št. 01403-43/2016/4 z dne 22. 11. 2016 in št. 01403-30/2019/4 z dne 7. 1. 2020).
28. člen 
Svet zavoda uskladi vodenje zavoda v skladu s 5. členom tega sklepa v 12 mesecih od uveljavitve tega sklepa.
29. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-480/2022
Ljubljana, dne 22. decembra 2022
EVA 2022-2711-0169
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost