Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4168. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, stran 13603.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča 
l. USTANOVITELJ 
1. člen 
(1) S tem sklepom se ustanovi javni zdravstveni zavod UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE – SOČA (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen 
Zavod je pravna oseba javnega prava s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
3. člen 
(1) Ime zavoda je UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE – SOČA, s skrajšanim imenom URI – SOČA. Za poslovanje s tujino se uporablja naziv University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia.
(2) Sedež zavoda je v Ljubljani. Poslovni naslov je Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana.
lll. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
(1) Zavod je je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celovito rehabilitacijo bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo, ki na sekundarni in terciarni ravni opravlja najzahtevnejše naloge s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, s področja aplikacije tehničnih pripomočkov in s področja poklicne in zaposlitvene rehabilitacije.
V okviru celovite rehabilitacije izvaja dejavnosti zlasti na naslednjih področjih:
1. timska multidisciplinarna obravnava bolnikov z najhujšimi prizadetostmi gibalnega sistema zaradi okvare hrbtenjače, možganske kapi in drugih bolezni možgan, poškodbe glave, perifernih živcev in zaradi drugih poškodb gibalnega sistema, amputacije zgornjih in spodnjih udov, revmatoloških, mišičnih in živčno-mišičnih obolenj in multiple skleroze;
2. proizvodnja in individualne aplikacije zahtevnejše ortotike, protetike, ortopedske obutve in rehabilitacijskih pripomočkov ter pripomočkov za začasno uporabo;
3. storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter izvajanje javnih pooblastil na tem področju;
4. lekarniška dejavnost, specializirana tudi za tehnične in sanitarne pripomočke;
5. razvijanje rehabilitacijske doktrine in uvajanje rehabilitacijskih metod in tehnik ter pripomočkov na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine, izdelovanja in aplikacije tehničnih pripomočkov ter zaposlitvene in poklicne rehabilitacije;
6. prenos znanja o rehabilitaciji na vse ravni in oblike zdravstvenega in socialnega varstva;
7. opravljanje konzultacij, inštruktaž, strokovne pomoči na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine, izdelovanja in aplikacije ortopedskih in rehabilitacijskih pripomočkov, zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, ki se izvajajo na drugih ravneh, ter razvijanje izvenbolnišnične rehabilitacije;
8. uveljavljanje evropskih standardov in načel pri strokovnem delu z bolniki in pri kontroli kakovosti pripomočkov;
9. opravljanje raziskovalnega in razvojno raziskovalnega dela na evalvaciji rehabilitacijskih pripomočkov in terapevtskih metod, na optimizaciji diagnostičnih in terapevtskih postopkov, na storitvah zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter na izboljšanju kakovosti življenja;
10. izvajanje nalog funkcijske diagnostike in triaže bolnikov z okvaro gibalnih funkcij in ugotavljanje določene vrste in stopnje telesne okvare;
11. opravljanje pedagoškega dela za srednje, višje in visoke šole ter fakultete v skladu s svojim programom in povezovanje z raziskovalnimi zavodi;
12. organiziranje specializirane informacijsko dokumentacijske službe (v nadaljevanju: INDOK), knjižnice in izdajanje publikacij za področje rehabilitacije in informacijsko demonstracijskega centra za neodvisno življenje;
13. povezovanje z mednarodnimi organizacijami in sorodnimi rehabilitacijskimi ustanovami v svetu;
14. prehrana, prevozi bolnikov in invalidov v cestnem prometu, pranje perila in zaščitnih oblačil, vzdrževanje objektov;
15. trgovanje, uvoz in izvoz izdelkov in storitev s področja dejavnosti zavoda.
(2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:
16.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
22.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
27.400
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo,
27.900
Proizvodnja drugih električnih naprav,
31.010
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore,
31.090
Proizvodnja drugega pohištva,
32.130
Proizvodnja bižuterije,
32.300
Proizvodnja športne opreme,
32.400
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo,
32.500
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov,
32.910
Proizvodnja metel in krtač,
32.990
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti,
35.119
Druga proizvodnja električne energije,
46.460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali,
46.900
Nespecializirana trgovina na debelo,
47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
47.740
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
56.101
Restavracije in gostilne,
56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati,
56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi,
58.110
Izdajanje knjig,
58.140
Izdajanje revij in druge periodike,
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve,
81.210
Splošno čiščenje stavb,
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme,
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
85.421
Višješolsko izobraževanje,
85.422
Visokošolsko izobraževanje,
85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
86.100
Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.901
Alternativne oblike zdravljenja,
86.909
Druge zdravstvene dejavnosti,
87.100
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego,
87.300
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb,
88.109
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
88.999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve,
91.011
Dejavnost knjižnic,
94.120
Dejavnost strokovnih združenj,
94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij,
96.010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
IV. ORGANI ZAVODA 
5. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
2. Svet zavoda
6. člen 
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima sedem članov, ki ga sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja: štirje člani,
– delavcev zavoda: en član,
– zavarovancev: en član,
– uporabnikov: en član.
(3) Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zdravje.
(4) Predstavnika delavcev volijo delavci v zavodu s tajnim glasovanjem. Predstavnik delavcev ne more biti oseba, ki v zavodu opravlja funkcijo, na katero jo imenuje svet zavoda, in vodilni delavci zavoda. Zavod mora izvesti volitve člana sveta zavoda, predstavnika delavcev najpozneje v 30 dneh pred potekom mandata sedanjih članov sveta zavoda.
(5) Predstavnika zavarovancev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(6) Predstavnika uporabnikov imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
(7) Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda med predstavniki ustanovitelja. Do izvolitve predsednika sveta zavoda sejo sveta zavoda vodi najstarejši član sveta zavoda, predstavnik ustanovitelja.
(8) Podpredsednik sveta zavoda je član sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev.
7. člen 
(1) Člani sveta zavoda so imenovani ali izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.
(2) Svet zavoda se konstituira na prvi seji po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov sveta zavoda. S tem dnem nastopijo mandat člani sveta zavoda.
(3) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče najstarejši član sveta zavoda v 20 dneh po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov sveta zavoda.
(4) Članu sveta zavoda preneha mandat s potekom štirih let od nastopa mandata, razen v primeru predčasne razrešitve.
(5) Če Vlada Republike Slovenije razreši člana sveta zavoda, predstavnike ustanovitelja, predstavnika zavarovancev ali predstavnika uporabnikov pred potekom njegovega mandata, mu mandat preneha z dnem, ko Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o njegovi razrešitvi, če ni v sklepu o razrešitvi določen poznejši datum prenehanja mandata.
(6) Če član sveta zavoda, predstavnik delavcev, odstopi ali je razrešen pred potekom njegovega mandata, mu mandat preneha z dnem odstopa oziroma razrešitve.
(7) V primeru predčasne razrešitve se nadomestnega člana sveta zavoda imenuje oziroma izvoli za čas do izteka mandata sveta zavoda.
8. člen 
(1) Temeljne naloge in pristojnosti sveta zavoda so:
1. sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte, če ni s statutom določeno, da jih sprejema direktor zavoda;
2. podaja soglasje k aktu o notranji organizaciji zavoda;
3. sprejema letni program dela, kadrovski načrt in finančni načrt zavoda ter spremlja njihovo uresničevanje;
4. odloča o sanacijskih ukrepih;
5. sprejema zaključni račun zavoda;
6. sprejema letno poročilo zavoda;
7. predlaga Vladi Republike Slovenije porabo presežka prihodkov nad odhodki iz opravljanja zdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
8. predlaga Vladi Republike Slovenije način kritja presežka odhodkov nad prihodki;
9. podaja obvezne usmeritve direktorju zavoda glede porabe presežka prihodkov nad odhodki;
10. imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
11. imenuje in razrešuje strokovnega direktorja zavoda;
12. izvaja nadzor nad delom direktorja zavoda in strokovnega direktorja zavoda;
13. imenuje in razrešuje notranjega revizorja;
14. podeli in prekliče prokuro;
15. obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote;
16. opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem sklepom.
(2) Svet zavoda mora pridobiti soglasje pristojnega ministrstva k letnemu programu dela in finančnemu načrtu ter soglasje Vlade Republike Slovenije k letnemu poročilu zavoda.
(3) Podrobnejše naloge in pristojnosti sveta zavoda se v skladu z zakonom, tem sklepom in drugimi predpisi določijo v statutu.
9. člen 
(1) Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih vsaj pet članov in več kot polovica članov, ki so predstavniki ustanovitelja. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.
(2) Svet zavoda za svoje delovanje sprejme poslovnik in ga objavi na spletni strani.
2. Direktor zavoda
10. člen 
(1) Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Odgovarja ustanovitelju za poslovni uspeh zavoda in za uravnoteženje poslovnih ter strokovnih interesov.
(3) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Imenuje se na podlagi javnega razpisa.
11. člen 
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje:
– ima izobrazbo zdravstvene smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja,
– predloži program dela in razvoja zavoda,
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, in
– ima znanje enega svetovnega jezika.
(2) Mandat direktorja zavoda traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
3. Strokovni direktor zavoda
12. člen 
(1) Strokovni direktor zavoda vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno dejavnost zavoda.
(2) Strokovnega direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa.
(3) Za strokovnega direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
– ima znanje enega svetovnega jezika,
– predloži program strokovnega dela in razvoja zavoda in
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.
(4) Mandat strokovnega direktorja zavoda traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
4. Strokovni svet zavoda
13. člen 
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovno dejavnost zavoda. Strokovni svet zavoda odloča o strokovnih vprašanjih v skladu s pooblastili, določenimi v statutu, in v skladu z ekonomskimi možnostmi zavoda.
(2) Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.
(3) Strokovni svet zavoda vodi strokovni direktor zavoda.
(4) Na seje je vabljen direktor zavoda, v odvisnosti od dnevnega reda pa tudi drugi delavci.
(5) Strokovni svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.
(6) Strokovni svet zavoda za svoje delovanje sprejme poslovnik.
V. POMOČNIK DIREKTORJA 
14. člen 
(1) Direktor zavoda lahko imenuje enega ali več pomočnikov direktorja.
(2) Pomočnik direktorja je vodilni delavec zavoda.
(3) Pomočnika direktorja imenuje direktor zavoda za čas trajanja svojega mandata.
(4) S pomočnikom direktorja se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.
(5) Za pomočnika direktorja se imenuje oseba, ki:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja, za katerega je imenovan,
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, in
– ima znanje enega svetovnega jezika.
Vl. PROKURA 
15. člen 
(1) Svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije lahko podeli prokuro največ eni osebi.
(2) Prokuro lahko svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije kadarkoli prekliče.
16. člen 
Če ima zavod prokurista, lahko direktor zavoda in prokurist zavod v vseh zadevah zastopata le skupaj. Omejitev prokure nima učinka v razmerju do tretjih oseb.
17. člen 
Naloge prokurista se določijo s statutom zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
18. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem sklepu, do višine sredstev, ki jih pridobiva za uresničevanje svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir.
(2) Premoženje, ki ga upravlja zavod, je last Republike Slovenije. Zavod upravlja premoženje v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države.
(3) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine denarnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga pri izvajanju svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir. Za obveznosti zavoda iz tržne dejavnosti odgovarja zavod s prihodki iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
19. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
1. po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
2. po pogodbah z drugimi zdravstvenimi zavarovalnicami;
3. iz sredstev ustanovitelja;
4. iz proračuna Republike Slovenije za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z raziskovalnimi in drugimi projekti;
7. z donacijami, darili in
8. iz drugih virov.
(2) Zavod pridobiva javna sredstva na podlagi finančnega načrta, h kateremu da soglasje Ministrstvo za zdravje.
20. člen 
Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z izvajanjem te storitve zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
21. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.
(2) O porabi presežka prihodkov nad odhodki odloča Vlada Republika Slovenija na predlog sveta zavoda.
22. člen 
O pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča Vlada Republika Slovenija na predlog sveta zavoda.
IX. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
23. člen 
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova gospodarske dejavnosti, prodaje blaga in storitev na trgu in drugih dejavnosti, ki ne spadajo pod izvajanje javne službe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(1) Osebam, ki ob uveljavitvi tega sklepa opravljajo funkcijo člana sveta zavoda, preneha mandat z dnem, ko Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o imenovanju članov sveta zavoda, predstavnikov ustanovitelja, zavarovancev in uporabnikov v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22) in 28.a členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ).
(2) Zavod mora izvesti volitve člana sveta zavoda, predstavnika delavcev najpozneje v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa.
(3) Mandati drugih organov zavoda se nadaljujejo do njihovega izteka.
25. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati določbe statuta zavoda, če so v nasprotju s tem sklepom.
(2) Svet zavoda uskladi statut s tem sklepom v 60 dneh od njegove uveljavitve.
26. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o volitvah, ki določa način volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda, če so v nasprotju s tem sklepom.
(2) Svet zavoda uskladi pravilnik o volitvah člana sveta zavoda predstavnika delavcev v 60 dneh od sprejetja statuta.
27. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo v javni zdravstveni zavod Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (št. 01403-72/2009/4 z dne 26. 5. 2009, št. 01403-41/2013/4 z dne 10. 12. 2013, št. 01403-14/2014/5 z dne 6. 5. 2014 in št. 01403-12/2017/4 z dne 30. 5. 2017).
28. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-486/2022
Ljubljana, dne 22. decembra 2022
EVA 2022-2711-0165
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost