Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4082. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2023, stran 13234.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 105. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec dne 19. decembra 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žalec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Žalec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/20 in 26/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun januar– marec 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.840.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.384.630
70
DAVČNI PRIHODKI
3.788.830
700 Davki na dohodek in dobiček
3.548.300
703 Davki na premoženje
171.180
704 Domači davki na blago in storitve
69.350
71
NEDAVČNI PRIHODKI
595.800
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
576.800
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
12.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
0
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
455.370
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
231.022
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
224.348
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.905.935
40
TEKOČI ODHODKI 
1.506.856
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
415.467
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
67.348
402 Izdatki za blago in storitve
782.548
403 Plačila domačih obresti
30.500
409 Rezerve
210.993
41
TEKOČI TRANSFERI
2.218.689
410 Subvencije
40.100
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.431.820
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
92.586
413 Drugi tekoči domači transferi
654.183
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.177.390
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.177.390
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
3.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
2.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–65.935
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
315.300
55
ODPLAČILA DOLGA
315.300
550 Odplačila domačega dolga
315.300
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–381.235
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–315.300
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
65.935
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.173.309
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0129/2022
Žalec, dne 19. decembra 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti