Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4080. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023, stran 13232.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je podžupanja v funkciji županje Občine Tolmin dne 16. decembra 2022 sprejela
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 (Uradni list RS, št. 197/20, 207/21, 87/22 in 137/22; v nadaljnjem besedilu: odlok o proračunu).
2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja se sofinanciranje funkcij občine, njenih nalog ter drugih, s predpisi določenih, namenov nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2022 in za iste programe kot v letu 2022.
(2) V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine) v enakem obdobju leta 2022.
(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2023.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, kot so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2022.
(2) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je omejen v drugem odstavku 3. člena tega sklepa.
(2) Zadolžitev iz prejšnjega odstavka ne sme preseči višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
Podžupanja v funkciji županje o tem sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0065/2022
Tolmin, dne 16. decembra 2022
Podžupanja 
Občine Tolmin 
v funkciji županje 
Maša Klavora

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti