Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4076. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2023, stran 13228.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 90. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je župan Občine Šmartno pri Litiji dne 19. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22, 92/22 in 137/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Konto
Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023
Začasno financiranje jan–mar 2023 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.480.127
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.353.323
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.229.484
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.183.871
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
19.350
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
26.263
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
123.839
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
104.472
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.500
712
DENARNE KAZNI 
857
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
10
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
17.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
126.804
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
126.804
741
PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.142.605
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
468.935
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
105.129
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
17.048
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
324.208
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
18.200
409
REZERVE
4.350
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
580.239
410
SUBVENCIJE
700
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
408.110
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
6.000
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
165.429
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
88.432
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
88.432
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
5.000
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
0
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
5.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
337.521
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
94.917
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
94.917
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
94.917
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
242.605
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–94.917
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–337.521
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
700.158
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 310.662,14 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-6/2021
Šmartno pri Litiji, dne 19. decembra 2022
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti