Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4072. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2023, stran 13221.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je župan Občine Šempeter - Vrtojba dne 19. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Odlokom o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/20, 150/21, 70/22 in 132/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Skupina / Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2023 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.912.900,97
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.233.054,52
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
1.478.485,68
700
Davki na dohodek in dobiček
915.772,00
703
Davki na premoženje
546.991,03
704
Domači davki na blago in storitve
11.391,33
706
Drugi davki
4.331,32
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
754.568,84
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
388.219,50
711
Takse in pristojbine
842,10
712
Globe in druge denarne kazni
1.453,92
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
363.995,29
714
Drugi nedavčni prihodki
58,03
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
646.149,28
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
646.149,28
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
33.697,17
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
33.697,17
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.274.890,41
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
609.798,25
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
192.036,35
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
31.633,92
402
Izdatki za blago in storitve
384.723,09
403
Plačila domačih obresti
1.404,89
409
Rezerve
0,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
499.910,32
410
Subvencije
0,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
76.683,82
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
17.302,64
413
Drugi tekoči domači transferi
405.923,86
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
160.296,13
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
160.296,13
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
4.885,71
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.762,03
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.123,68
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
1.638.010,56
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
110.712,40
550
Odplačila domačega dolga
110.712,40
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
1.527.298,16
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–110.712,40
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–1.638.010,56
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
50.000,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
6. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-15/2022-1
Šempeter pri Gorici, dne 19. decembra 2022
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti