Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4071. Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar–marec 2023, stran 13219.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 91. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je župan Občine Straža dne 9. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Straža (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Odlokom o proračunu Občine Straža za leto 2022 (Uradni list RS, št. 17/22 in 87/22).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Realizacija od jan–mar 2022 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.046.093
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
812.844
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
663.684
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
624.208
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
33.093
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
7.001
706
DRUGI DAVKI
-617
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
149.159
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
119.182
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.070
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
7.472
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
0
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
21.435
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
81.443
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
81.443
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
151.807
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
44.732
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
107.075
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
583.529
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
257.923
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
80.537
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
13.598
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
162.183
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
1.604
409
REZERVE
0
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
223.278
410
SUBVENCIJE
3.374
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
161.596
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
180
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
58.128
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
102.329
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
102.329
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
0
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
0
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
462.564
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
20.148
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
20.148
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
442.415
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–20.148
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–462.564
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
507.485
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
4. člen 
Po preteku obdobja, navedenega v 1. členu tega sklepa, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Straža za leto 2023.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je navedeno v drugem odstavku 32. člena ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 41000-6/2022-1
Straža, dne 9. decembra 2022
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti