Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4070. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica za leto 2023, stran 13218.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE) in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je župan Občine Sodražica dne 20. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sodražica za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sodražica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2023. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 44/21, 196/21, 132/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Začasno financiranje 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
633.294
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
566.772
70
DAVČNI PRIHODKI 
514.431
700
Davki na dohodek in dobiček 
487.513
703
Davki na premoženje 
20.018
704
Domači davki na blago in storitve 
7.323
706
Drugi davki 
–423
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
52.341
710
Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
43.478
711
Takse in pristojbine 
629
712
Globe in druge denarne kazni
2.657
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
854
714
Drugi nedavčni prihodki 
4.723
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
66.522
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
66.522
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
556.275
40
TEKOČI ODHODKI 
209.469
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
46.053
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
7.141
402
Izdatki za blago in storitve 
149.255
403
Plačila domačih obresti 
2.020
409
Rezerve 
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
231.536
410
Subvencije 
676
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
191.748
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
8.934
413
Drugi tekoči domači transferi 
30.178
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
110.274
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
110.274
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
4.996
431
Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
4.996
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
77.019
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
79.039
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
125.767
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
23.687
55
ODPLAČILA DOLGA
23.687
550
Odplačila domačega dolga
23.687
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
53.332
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–23.687
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–77.019
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
7.682
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 100.000 €, ki je potrebno za normalno likvidnostno poslovanje.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-15/22
Sodražica, dne 20. decembra 2022
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti