Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4069. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica, stran 13217.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet Občine Sodražica na 16. redni seji dne 16. 12. 2022 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Sodražica 
1. člen
Spremeni se 60. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 29/18) tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa sveta ustanovljena s statutom občine so naslednji odbori in komisija:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za finančne zadeve in upravljanje premoženja občine,
– odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in razvojne programe,
– odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje,
– statutarno pravna komisija.«
2. člen 
Spremeni se 62. člen tako, da se glasi:
»Odbor za finančne zadeve in upravljanje premoženja občine ima tri člane.
Odbor obravnava proračun in zaključni račun občine, predloge glede zadolževanja občine in javnih služb, predloge glede uporabe sredstev iz rezerv občinskega proračuna in na zahtevo občinskega sveta obravnava druga vprašanja s področja financ iz pristojnosti občine.
Odbor obravnava tudi predloge sklepov za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine ter druge odločitve o pridobivanju, odprodaji, najemanju oziroma drugem upravljanju s premoženjem občine.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.«
3. člen 
Doda se nov 62.a člen, ki se glasi:
»Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in razvojne programe ima pet članov.
Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva in kmetijstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma) ter razvojnih programov in strateškega načrtovanja (strategije razvoja, investicijski in drugi projekti, podporni programi in pomoči, strateško prostorsko načrtovanje, umeščanje kritične infrastrukture in gospodarskih con, opredeljevanje kmetijskih območij), ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Odbor obravnava načrt razvojnih programov občine v okviru sprejema proračuna.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju.
Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.«
4. člen 
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/10
Sodražica, dne 16. decembra 2022
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost