Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4067. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar–marec 2023, stran 13215.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 103. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) izdaja župan Občine Sežana
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sežana (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Sežana za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22 in 88/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Proračun januar–marec 2023
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Znesek v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.665.313,32
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.156.413,07
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.468.427,80
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.293.798,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
86.186,92
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
88.442,88
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
687.985,27
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
549.710,27
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.151,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
18.488,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
4.826,72
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
111.809,28
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
508.900,25
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
366.900,25
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
142.000,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.734.203,85
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.100.433,40
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
290.600,71
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
48.020,96
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
707.133,73
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
54.678,00
409
REZERVE
0,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.352.676,97
410
SUBVENCIJE
52.128,96
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
467.661,29
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
22.041,74
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
810.844,98
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
272.081,24
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
272.081,24
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
9.012,24
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
0,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
9.012,24
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
931.109,47
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
301.712,16
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
301.712,16
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
629.397,31
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–301.712,16
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–931.109,47
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
650.000,00
(2)V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma z odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2022.
(2) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2023.
(4) V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2022 v skladu z 32. členom ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 301.712,16 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Občina se lahko v obdobju začasnega zadolževanja likvidnostno zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-14/2022-11
Sežana, dne 15. decembra 2022
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti