Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4061. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP SV 1 – turistično naselje, stran 13210.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je župan Občine Moravske Toplice sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP SV 1 – turistično naselje 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom župan Občine Moravske Toplice določa začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP SV 1 – turistično naselje (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) (v nadaljevanju ZUreP-3) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni z določili tega zakona.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN se nahaja v naselju Suhi Vrh v Občini Moravske Toplice.
(2) Območje OPPN zajema glede na Občinski prostorski načrt Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17, 66/20, 108/21, 184/21) (v nadaljevanju besedila: OPN) del enote urejanja prostora SV 1, ki je opredeljeno kot površine podeželskega naselja, z oznako podrobnejše namenske rabe prostora SK.
(3) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za del EUP SV 1 za namen gradnje turističnega naselja na zemljiščih s parcelnimi številkami 214, 215/2 in 216/2 vse k. o. Suhi Vrh, skupne površine 5.662 m2.
(4) Večji del območja je po dejanski rabi opredeljeno kot ostala nekmetijska zemljišča, in sicer kot pozidana in sorodna zemljišča, ki so opredeljena na skoraj 70 % območja. Skoraj 30 % območja OPPN se trenutno po dejanski rabi uporablja v kmetijske namene, in sicer njive (0,9 %), ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak (29,14 %) in trajni travnik (0,01 %).
(5) Območje OPPN se nahaja na ekološko pomembnem območju (EPO) v območju Goričko, v območju Nature 2000 v območju Goričko, v območju zavarovane narave znotraj območja Krajinski park Goričko, v erozijsko ogroženih območjih znotraj območja običajnih zaščitnih ukrepov, v plazljivih območjih in v poplavnih območjih znotraj območja poplavljanja – zelo redke poplave pluvialnega tipa.
(6) Na podlagi analiz stanja gospodarske javne infrastrukture je na območju že obstoječa telekomunikacijska infrastruktura, elektroenergetska infrastruktura in vodovodni priključek. Kanalizacijsko omrežje v delu naselja, kjer je predviden OPPN, ni zgrajeno. Območje predvidenega OPPN je dostopno preko lokalne ceste, ki poteka ob zahodni meji OPPN.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-3, na podlagi analize prostora, ocene potreb ter ob upoštevanju splošnih smernic nosilcev urejanja prostora.
(2) Pri izdelavi strokovnih podlag je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
(3) Strokovne rešitve morajo temeljiti na strokovnih standardih in biti izdelane s strani strokovnjakov za področja, ki so predmet obravnave.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave in sprejetja OPPN se izvede po rednem postopku v skladu s 129. členom ZUreP-3.
5. člen 
(rok za pripravo OPPN) 
Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema OPPN:
Faza
Rok
1.
Osnutek OPPN
60 dni po objavi sklepa o začetku priprave *
2.
Odziv na osnutek OPPN – pridobivanje prvih mnenj in usklajevanje
30 dni po objavi osnutka **
3.
Dopolnjen osnutek OPPN
60 dni po pridobitvi prvih mnenj
4.
Javna razgrnitev, javna obravnava, priprava predloga stališč do pripomb, sprejem sklepa o potrditvi predloga stališč glede upoštevanja pripomb podanih v času javne razgrnitve na občinskem svetu
60 dni po dopolnitvi osnutka OPPN ***
5.
Predlog OPPN
30 dni po sprejemu sklepa o potrditvi predloga stališč glede upoštevanja pripomb podanih v času javne razgrnitve
6.
Pridobivanje drugih mnenj in usklajevanje (če je to potrebno zaradi bistvenih sprememb v fazi predloga)
30 dni po objavi predloga **
7.
Sprejem OPPN in objava
15 dni po pridobitvi drugih mnenj oziroma 15 dni po objavi sklepa občine, s katerim je bil potrjen predlog stališč glede upoštevanja pripomb
* lahko več v primeru usklajevanja in tehtanja različnih interesov v prostoru oziroma izdelave variantnih rešitev
** lahko več v primeru usklajevanj oziroma zaradi nespoštovanja predpisanega roka s strani nosilcev urejanja prostora
*** lahko več v primeru usklajevanj z nosilci urejanja prostora glede načina upoštevanja pripomb podanih v času javne razgrnitve
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d. d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Čista narava d.o.o., Javno komunalno podjetje, Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice,
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
V skladu s prvim odstavkom 119. člena ZUreP-3 je občina pred objavo tega sklepa zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega naznanila za podajo predlogov oziroma usmeritev za pripravo OPPN. Javnost bo vključena tudi v pripravo osnutka OPPN, kjer ji bo omogočena predložitev predlogov in usmeritev, kot to določa drugi odstavek 121. člena ZUreP-3. V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN, bo imela javnost ponovno možnost dajanja pripomb, skladno s petim odstavkom 122. člena ZUreP-3.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki katastra nepremičnin, geodetski načrt ter se izdela prikaz stanja prostora.
(2) Za potrebe usklajevanja razvojnih in varstvenih interesov in zagotavljanja transparentne strokovne rešitve je bila izdelana Pobuda z izhodišči za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP SV 1 – turistično naselje, ZEU d.o.o., september 2022 (v nadaljevanju besedila: pobuda z izhodišči), na podlagi katere je bilo pridobljeno mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja in ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost s strani pristojnega zavoda za ohranjanje narave.
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike.
(4) V postopku priprave OPPN se na zahteve nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, po potrebi, lahko izdelajo tudi druge strokovne podlage.
(5) Pripravo OPPN in izdelavo strokovnih podlag v celoti financira pobudnik OPPN in lastnik zemljišča.
9. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) V postopku priprave OPPN se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede.
(2) Občina je pridobila mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave (št. dokumenta 3563-0229/2022-2, z dne 11. 10. 2022), ki navaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni potrebno izvesti. Iz mnenja prav tako izhaja, da se z vplivi OPPN ob upoštevanju ukrepov glede varstva narave iz pobude z izhodišči verjetno ne bo pomembno vplivalo na habitate zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst, zaradi katerih je bilo Ekološko pomembno območje Goričko opredeljeno.
(3) Občina ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, ni zaprošala za mnenje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, saj se z OPPN načrtujejo prostorske ureditve, ki so bile celovito presojane že pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice.
10. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Št. 350-0003/2022-12
Moravske Toplice, dne 15. decembra 2022
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti