Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4060. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2023, stran 13208.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo ZJF-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in 113. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je župan Občine Miren - Kostanjevica dne 15. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo ZJF-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 13/21) in spremembe odloka št. 007-0011/2021 sprejete na 22. redni seji občinskega sveta dne 20. 1. 2022, spremembe odloka št. 007-0008/2022-1 sprejete na 24. redni seji dne 22. 6. 2022, spremembe odloka št. 007-0015/2022-3 sprejete na 26. redni seji občinskega sveta dne 22. 9. 2022, spremembe odloka št. 007-0019/2022-8 sprejete na 3. izredni seji dne 20. 10. 2022; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun januar–marec 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.426.260
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.135.149
70
DAVČNI PRIHODKI
933.317
700 Davki na dohodek in dobiček
813.722
703 Davki na premoženje
90.682
704 Domači davki na blago in storitve
23.329
706 Drugi davki
5.584
71
NEDAVČNI PRIHODKI
201.832
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
164.711
711 Takse in pristojbine
1.767
712 Globe in druge denarne kazni
1.842
714 Drugi nedavčni prihodki
33.512
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.270
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
1.270
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
289.841
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
289.841
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.143.627
40
TEKOČI ODHODKI
310.174
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
114.478
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
19.212
402 Izdatki za blago in storitve
167.080
403 Plačila domačih obresti
3.620
409 Rezerve
5.784
41
TEKOČI TRANSFERI
389.608
410 Subvencije
6.532
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
290.644
413 Drugi tekoči domači transferi
92.432
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
403.460
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
403.460
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
40.385
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 
40.385
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
282.633
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
71.411
55
ODPLAČILA DOLGA
71.411
550 Odplačila domačega dolga
71.411
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
211.222
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–71.411
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–282.633
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
0
Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz preteklega leta.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačani izdatki in vplačani prejemki, vključijo v proračun občine za leto 2023.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA PRORAČUNA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 007-0028/2022-1
Miren, dne 15. decembra 2022
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti