Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4059. Sklep o začasnem financiranju Občine Loški Potok v obdobju januar–marec 2023, stran 13207.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 28. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je župan Občine Loški Potok dne 16. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Loški Potok v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Loški Potok (v nadaljevanju občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju ZJF), Odlokom o proračunu Občine Loški Potok za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021) ter Odlokom o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2022 (Uradni list RS, št. 92/22 z dne 8. 7. 2022).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Začasno financiranje januar–marec 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
746.577
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
563.142
70
DAVČNI PRIHODKI 
504.516
700
Davki na dohodek in dobiček 
482.292
703
Davki na premoženje 
12.834
704
Domači davki na blago in storitve 
9.090
706
Drugi davki in prispevki
300
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
58.626
710
Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
51.835
711
Takse in pristojbine 
700
712
Globe in druge denarne kazni
140
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
809
714
Drugi nedavčni prihodki 
5.142
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
183.435
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
183.435
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
501.729
40
TEKOČI ODHODKI 
219.464
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
47.100
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
7.628
402
Izdatki za blago in storitve 
158.736
403
Plačila domačih obresti 
1.000
409
Rezerve
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
178.925
410
Subvencije 
13.400
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
122.000
413
Drugi tekoči domači transferi 
43.525
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
103.340
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
103.340
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
244.848
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
43.358
55
ODPLAČILA DOLGA
43.358
550
Odplačila domačega dolga
43.358
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
201.490
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–43.358
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–244.848
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
330.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranje se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-58/2022
Loški Potok, dne 16. decembra 2022
Župan 
Občine Loški Potok 
Simon Debeljak 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti