Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4057. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre – Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell’Istria v plačni razred za določitev osnovne plače, stran 13206.

  
Svet ustanoviteljev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 204/21, 17/22 – skl. US, 52/22 – odl. US, 139/22), prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22 in 112/22) in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 1007-432/2022/4 z dne 17. 11. 2022, v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega soustanoviteljici sta Mestna občina Koper in Občina Izola, v plačni razred, je na seji, ki je potekala 1. 12. 2022 od 12.00 ure do 2. 12. 2022 do 12.00 ure sprejel naslednji
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre – Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell’Istria v plačni razred za določitev osnovne plače 
I. 
Delovno mesto vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre se za določitev osnovne plače uvrsti v 44. plačni razred za čas od 1. 9. 2022 do imenovanja direktorja javnega zavoda, vendar največ za eno leto.
II. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je podalo soglasje št. 1007-432/2022/4 z dne 17. 11. 2022 k uvrstitvi v plačni razred iz prve točke tega sklepa.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-18/2022, Veza na 100-4/2010
Koper, dne 2. decembra 2022
Predsednik 
Sveta ustanoviteljev 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, della Legge sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici (Gazzetta ufficiale, n. 108/09 versione consolidata ufficiale, 107/09 – Sentenza CC, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – Sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 204/21, 17/22 – Decisione della CC, 52/22 – Sentenza della CC, 139/22), dell’articolo 3, primo comma, del Decreto sulle retribuzioni dei dirigenti nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale, n. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22 e 112/22) e con il consenso del Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello Sport n. 1007-432/2022/4 del 17. 11. 2022, il Collegio dei fondatori del Centro di consulenza per bambini, adolescenti e genitori dell'Istria, in merito all’inquadramento in un livello retributivo del ruolo di direttore dell’ente pubblico, i cui fondatori sono il Comune città di Capodistria e il Comune di Isola riunitesi alla seduta di corrispondenzadel 1/12/2022 dalle ore 12:00 al 2/12/2022 fino alle ore 12:00, assume la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
sull’inquadramento nel ruolo di direttore f. f. dell’ente pubblico Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre – Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell’Istria al fine di definire lo stipendio di base 
I. 
Al fine di definire lo stipendio di base, il ruolo di direttore f. f. dell’ente pubblico Centro di consulenza per i bambini, i giovani e genitori dell'Istria, viene inquadrato nel 44° livello retributivo a partire dal 1° settembre 2022 fino alla nomina del direttore dell'ente pubblico, ma comunque fino al limite massimo di un anno.
II. 
Il Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello Sport ha presentato in data 17 novembre 2022 il proprio consenso n. 1007-432/2022/4 all’inquadramento nel livello retributivo di cui al primo punto della presente deliberazione.
III. 
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 014-18/2022, Riferimento a 100-4/2010
Capodistria, 2 dicembre 2022
Il Presidente 
del Collegio dei fondatori 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti