Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4055. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Koper, stran 13205.

  
Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 12. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 12. decembra 2022 na podlagi poročila Mandatne komisije sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Ugotovi se, da je za župana Mestne občine Koper izvoljen Aleš Bržan, roj. 15. 2. 1976, Triban 6, Koper in so izpolnjeni pogoji, da lahko prične izvrševati funkcijo župana Mestne občine Koper, na katero je bil izvoljen na rednih lokalnih volitvah dne 20. novembra 2022.
2. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 032-3/2022
Koper, dne 12. decembra 2022
Mestna občina Koper 
Predsedujoča občinskega sveta 
Jadranka Šturm Kocjan 
Ai sensi dell’articolo 15 ter della Legge sulle autonomia locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 39/08 e 35/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria alla seduta del 12 dicembre 2022, in base alla relazione della Commissione per le questioni attinenti al mandato ha adottato la seguente
D E L I B E R A 
1. 
Si dà atto dell’elezione del sindaco del Comune città di Capodistria, Aleš Bržan, nato il 15. 2. 1976, residente in Triban 6, Capodistria, vista la sussistenza delle condizioni richieste, che ha facoltà di svolgere la funzione di sindaco del Comune città di Capodistria, visto l’esito degli scrutini delle elezioni amministrative che si sono svolte in data 20 novembre 2022.
2. 
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 032-3/2022
Capodistria, 12 dicembre 2022
Comune città di Capodistria 
Presidentessa del Consiglio comunale 
Jadranka Šturm Kocjan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti