Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4052. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd v obdobju januar–marec 2023, stran 13202.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 103. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB4) (Uradni list RS, št. 8/20) je župan Občine Dravograd dne 16. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dravograd v obdobju januar–marec 2023 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dravograd (v nadaljevanju: občina) v obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z ZJF in Odlokom o proračunu Občine Dravograd za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21 – v nadaljevanju: odlok o proračunu).
II. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2023
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
2.406.943
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.158.943
70
DAVČNI PRIHODKI
1.636.850
700 Davki na dohodek in dobiček
1.548.218
703 Davki na premoženje
55.029
704 Domači davki na blago in storitve
33.602
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
522.093
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
470.893
711 Takse in pristojbine
1.700
712 Globe in druge denarne kazni
6.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.500
714 Drugi nedavčni prihodki
40.000
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
40.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
20.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sredstev
20.000
73 
PREJETE DONACIJE 
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
208.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
151.500
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
56.500
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.268.193
40 
TEKOČI ODHODKI
804.634
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
114.235
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
18.511
402 Izdatki za blago in storitve
663.860
403 Plačilo domačih obresti
7.352
409 Rezerve
676
41
TEKOČI TRANSFERI
964.681
410 Subvencije
53.644
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
503.486
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
29.000
413 Drugi tekoči domači transferi
378.551
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
473.379
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
473.379
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
25.499
431 Investicijski transferi
14.678
432 Investicijski transferi
10.821
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
138.750
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIHDELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih naložb
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v jav. skladih in dr. os. javnega prava
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
55 
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
138.750
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–138.750
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–138.750
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
III. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni proračunski uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
V. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0029/2022
Župan 
Občine Dravograd 
Anton Preksavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti