Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4051. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2023, stran 13201.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 98. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je župan Občine Dol pri Ljubljani dne 13. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22, 60/22 in 122/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/K2/K3
Proračun januar marec 2023
I.
PRIHODKI
7
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.800.969
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.740.969
70
DAVČNI PRIHODKI
1.461.989
700
Davki na dohodek in dobiček
1.100.000
703
Davki na premoženje
321.789
704
Domači davki na blago in storitev
35.200
706
Drugi davki in prispevki
5.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
278.980
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
40.400
711
Takse in pristojbine
5.500
712
Globe in druge denarne kazni
8.050
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
30.000
714
Drugi nedavčni prihodki
195.030
72
KAPITALSKI PRIHODKI
15.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
15.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
45.000
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
45.000
II.
ODHODKI
4
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.310.739
40
TEKOČI ODHODKI
420.786
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
88.879
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
13.772
402
Izdatki za blago in storitve
286.535
403
Plačila domačih obresti
1.600
409
Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI
518.950
410
Subvencije
0
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
343.150
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0
413
Drugi tekoči domači transferi
175.800
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
371.003
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
371.003
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
490.230
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK
491.830
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK
801.233
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
35.000
55
ODPLAČILA DOLGA
35.000
550
Odplačila domačega dolga
35.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
455.230
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–35.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–490.230
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
1.000.000
9009 
Splošni sklad za drugo
1.000.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme na novo zadolževati.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0005/2022-4
Dol pri Ljubljani, dne 13. decembra 2022
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti