Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4046. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2023, stran 13198.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)) in 88. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je župan Občine Cerkno dne 16. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 128/22, v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun januar-marec 
 
(v eur) 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.679.459
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.436.145
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.255.814
700 Davki na dohodek in dobiček
1.056.289
703 Davki na premoženje
155.868
704 Domači davki na blago in storitve
42.105
706 Drugi davki in prispevki
1.551
71
NEDAVČNI PRIHODKI
180.331
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
73.526
711 Takse in pristojbine
1.695
712 Globe in druge denarne kazni
2.641
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.084
714 Drugi nedavčni prihodki
101.385
72
KAPITALSKI PRIHODKI
67.200
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
67.200
73
PREJETE DONACIJE
350
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
350
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
175.764
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
175.764
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
948.342
40 
TEKOČI ODHODKI 
435.904
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
81.104
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
13.596
402 Izdatki za blago in storitve
314.656
403 Plačila domačih obresti
2.859
409 Rezerve
23.689
41
TEKOČI TRANSFERI
417.827
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
299.084
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
22.573
413 Drugi tekoči domači transferi
96.170
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
81.362
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
81.362
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
13.249
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.249
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
10.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
731.117
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
3.078
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
3.078
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
3.078
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
14.683
55 
ODPLAČILO DOLGA
14.683
550 Odplačilo domačega dolga
14.683
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
719.512
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
–14.683
XI. 
NETO FINANCIRANJE
731.117
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
762.452
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0030/2022-1
Cerkno, dne 16. decembra 2022
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti