Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022

Kazalo

4034. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogaška Slatina v obdobju januar–marec 2023, stran 13191.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17), 101 člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in 19. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/21) je župan Občine Rogaška Slatina dne 1. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Rogaška Slatina v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Odlokom o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/21).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina Podskupina
Začasno financiranje januar–marec 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.285.973
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.935.215 70 
70
DAVČNI PRIHODKI
3.697.723
700 Davki na dohodek in dobiček
1.787.526
703 Davki na premoženje
138.997
704 Domači davki na blago in storitve
1.773.815
706 Drugi davki in prispevki
–2.615
71
NEDAVČNI PRIHODKI
237.492
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
170.313
711 Takse in pristojbine
2.733
712 Denarne kazni
7.735
714 Drugi nedavčni prihodki
56.711
72
KAPITALSKI PRIHODKI
11.737
722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat. premoženja
11.737
73
PREJETE DONACIJE
7.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
7.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI
331.521
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
206.075
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 
125.446
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.335.847
40
TEKOČI ODHODKI 
614.885
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
165.077
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
28.332
402 Izdatki za blago in storitve
417.086
403 Plačila domačih obresti
2.434
409 Rezerve
1.956
41
TEKOČI TRANSFERI
971.963
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
645.724
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
24.585
413 Drugi tekoči domači transferi
301.654
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.695.699
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.695.699
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
53.300
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
53.300
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
950.127
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
104.951
550 Odplačila domačega dolga
104.951
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
845.176
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–104.951
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–950.127
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 104.951 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje, do uveljavitve proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2023.
Št. 410-0046/2022
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2022
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost