Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022

Kazalo

4033. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah, stran 13189.

  
Na podlagi 230. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) v zvezi z drugim odstavkom 109. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP) in na podlagi 86. člena Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (Uradni list RS, št. 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah.
(2) Dodatno revizorjevo poročilo se pripravi na posamični podlagi ter tudi na konsolidirani podlagi, če je za nadzor na konsolidirani podlagi pristojna Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitve pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21; v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1), Zakonu o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (Uradni list RS, št. 123/21; v nadaljnjem besedilu: ZBNIP), Uredbi (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 79; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2019/2033) in Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1).
3. člen 
(uporaba določb drugih zakonov in predpisov) 
Dodatni revizijski pregled se opravi v skladu z Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18 in 115/21), mednarodnimi standardi revidiranja in pravili revidiranja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ter ob upoštevanju določb ZTFI-1, ZBNIP, Uredbe (EU) 2019/2033, Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene s Popravkom Uredbe (EU) 2019/2160 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019) (UL L št. 24 z dne 3. 2. 2022, str. 140; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 575/2013) in Poglavja II Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2284 z dne 10. decembra 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem in razkritji investicijskih podjetij (UL L št. 458 z dne 22. 12. 2021, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba (EU) 2021/2284).
2. OBSEG IN VSEBINA DODATNEGA REVIZIJSKEGA PREGLEDA 
4. člen 
(splošno o revizijskem pregledu upravljanja tveganj) 
(1) Revizor pri opravljanju dodatnega revizijskega pregleda in pri sestavi dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj upošteva določbe Mednarodnega standarda poslov dajanja zagotovil (MSZ) 3000 – Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti, v vsakokrat veljavni različici. Revizorjevo poročilo o dodatnem revizijskem pregledu se pripravi z omejenim zagotovilom.
(2) Revizor poleg poročila o dodatnem revizijskem pregledu pripravi tudi ločeno pismo poslovodstvu, v katerem opiše, če je smiselno:
(a) morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene pri revizijskem pregledu,
(b) priporočila za izboljšave na področjih, kjer so bile ugotovljene pomanjkljivosti,
(c) ugotovitve glede izpolnjevanja revizorjevih priporočil iz preteklih let.
(3) Pismo poslovodstvu iz prejšnjega odstavka borznoposredniška družba posreduje Agenciji, skupaj z revizorjevim poročilom o dodatnem revizijskem pregledu oziroma da pisno izjavo, da revizor ni izdal pisma poslovodstvu o dodatnem revizijskem pregledu.
5. člen 
(ustreznost upravljanja tveganj) 
(1) Revizor v okviru dodatnega revizijskega pregleda poroča o tem ali je borznoposredniška družba v preteklem poslovnem letu ustrezno obvladovala tveganja za trg, tveganja za podjetje, tveganja koncentracije ter tveganje likvidnosti, pri čemer v zvezi s posamezno vrsto tveganja z revizijskimi postopki preveri predvsem naslednje:
(a) v zvezi s preverjanjem obvladovanja tveganja za trg (RtM) preveri ali borznoposredniška družba:
– v zvezi z obvladovanjem tega tveganja redno posodablja in dokumentira spremembe:
(i) strategij in politik prevzemanja in upravljanja tveganj, vključno z razmejitvijo med pomembnimi in nepomembnimi tveganji; 
(ii) postopkov ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem, vključno s predpostavkami, ki jih uporablja pri ocenjevanju izpostavljenosti tveganjem; 
(iii) procesa zgodnjega odkrivanja povečanih tveganj, vključno z uporabljenimi kazalniki; 
– vodi trgovalno in netrgovalno knjigo v skladu zahtevami poglavja 3 naslova I dela 3 Uredbe (EU) 575/2013 ter razvršča pozicije v finančnih instrumentih in blagu v trgovalno oziroma netrgovalno knjigo na podlagi strategij, politik in postopkov, vzpostavljenih za upravljanje pozicij ali portfelja;
(b) v zvezi s preverjanjem obvladovanja tveganj za podjetje (RtF) preveri ali borznoposredniška družba:
– v zvezi z obvladovanjem tega tveganja redno posodablja in dokumentira spremembe:
(i) strategij in politik prevzemanja in upravljanja tveganj, vključno z razmejitvijo med pomembnimi in nepomembnimi tveganji; 
(ii) postopkov ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem, vključno s predpostavkami, ki jih uporablja pri ocenjevanju izpostavljenosti tveganjem; 
(iii) procesa zgodnjega odkrivanja povečanih tveganj, vključno z uporabljenimi kazalniki; 
– izpostavljenost investicijskega podjetja zaradi neplačila njegovih nasprotnih strank v poslu (K-TCD) izračuna v skladu s 26. členom Uredbe (EU) 2019/2033.
(c) v zvezi s preverjanjem obvladovanja tveganj koncentracije revizor preveri ali borznoposredniška družba:
– v zvezi z obvladovanjem tega tveganja redno posodablja in dokumentira spremembe:
(i) strategij in politik prevzemanja in upravljanja tveganj, vključno z razmejitvijo med pomembnimi in nepomembnimi tveganji; 
(ii) postopkov ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem, vključno s predpostavkami, ki jih uporablja pri ocenjevanju izpostavljenosti tveganjem; 
(iii) procesa zgodnjega odkrivanja povečanih tveganj, vključno z uporabljenimi kazalniki; 
– spremlja in nadzoruje tveganja koncentracije z uporabo notranjih kontrol ter drugih primernih postopkov,
– spoštuje omejitev v zvezi s tveganjem koncentracije in presežkom vrednosti izpostavljenosti iz 37. člena Uredbe (EU) 2019/2033 in
– upravičeno izključuje posamezne postavke iz izračuna izpostavljenosti tveganja koncentracije v skladu z 41. členom Uredbe (EU) 2019/2033.
(d) v zvezi s preverjanjem obvladovanja tveganja likvidnosti revizor preveri ali borznoposredniška družba:
– v zvezi z obvladovanjem tega tveganja redno posodablja in dokumentira spremembe:
(i) strategij in politik prevzemanja in upravljanja tveganj, vključno z razmejitvijo med pomembnimi in nepomembnimi tveganji; 
(ii) postopkov ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem, vključno s predpostavkami, ki jih uporablja pri ocenjevanju izpostavljenosti tveganjem; 
(iii) procesa zgodnjega odkrivanja povečanih tveganj, vključno z uporabljenimi kazalniki; 
– razvršča sredstva, finančne instrumente oziroma kratkoročne vloge med likvidna sredstva skladno s 43. členom Uredbe (EU) 2019/2033 in
– povečuje likvidna sredstva iz naslova danih jamstev strankam skladno s 45. členom Uredbe (EU) 2019/2033.
(2) Pri pregledu izpolnjevanja pravil o upravljanju tveganj revizor upošteva naravo, obseg in zapletenost tveganj, ki izhajajo iz poslovnega modela borznoposredniške družbe in dejavnosti, ki jih le ta opravlja.
6. člen 
(ustreznost poročanja) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor poroča o ustreznosti poročanja na način, da z revizijskimi postopki preveri, ali je borznoposredniška družba v preteklem poslovnem letu Agenciji posredovala pravočasna, točna in pravilna poročila iz prvega odstavka 54. člena Uredbe (EU) 2019/2033 ter ali je bil način poročanja skladen z opredelitvijo borznoposredniške družbe po 12. členu Uredbe (EU) 2019/2033.
7. člen 
(poslovanje z osebami v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor poroča o skladnosti poslovanja borznoposredniške družbe z osebami, ki so z njo v posebnem razmerju, na način, da z revizijskimi postopki preveri, ali je seznam oseb v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo na dan 31. decembra skladen z določbo 50. člena ZBNIP in politikami borznoposredniške družbe za opredelitev takih oseb, ki jih mora imeti vzpostavljene v skladu s 50. členom ZBNIP.
8. člen 
(zahteve po preudarnem vrednotenju sredstev) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda skladnost preudarnega vrednotenja pozicij iz trgovalne knjige po stanju na dan 31. decembra preteklega leta, z zahtevami iz 105. člena Uredbe (EU) 575/2013 v zvezi z drugim odstavkom 21. člena Uredbe (EU) 2019/2033.
9. člen 
(izračun navadnega lastniškega temeljnega kapitala) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor revidira in poroča o pravilnosti upoštevanja odloženih terjatev za davek pri izračunu navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz 36. člena Uredbe (EU) 575/2013, na dan 31. decembra preteklega poslovnega leta, pri čemer z revizijskimi postopki preveri, ali sta bila pri izračunu navadnega lastniškega temeljnega kapitala pravilno upoštevana 38. in 39. člen Uredbe (EU) 575/2013.
10. člen 
(uskladitev postavk kapitala z revidiranimi računovodskimi izkazi) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor revidira podatke o razkritjih v zvezi s kapitalom na dan 31. decembra preteklega poslovnega leta, objavljenih na izbranem mediju in mestu v skladu s četrtim odstavkom 46. člena Uredbe (EU) 2019/2033, in sicer na način, da preveri spoštovanje zahtev iz prvega odstavka 49. člena Uredbe (EU) 2019/2033, z uporabo predlog iz Priloge VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/2284 in v skladu z ustreznimi navodili iz Priloge VII k tej uredbi.
3. KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(nadzor nad izvajanjem revidiranja) 
Za pravilnost izvajanja revizijskih postopkov v okviru dodatnega revizijskega pregleda je pristojna Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.
12. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri revizijskem pregledu letnega poročila za poslovno leto 2022.
Št. 00700-12/2022-10
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-1611-0014
Predsednica Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost