Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022

Kazalo

4032. Sklep o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov, stran 13185.

  
Na podlagi 1. točke 132. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa podrobnejši način in pogoje za trženje enot investicijskih skladov iz Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) v Republiki Sloveniji.
2. člen 
(uporaba sklepa) 
(1) Določbe tega sklepa, ki veljajo za družbo za upravljanje, se uporabljajo tudi za družbo za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji izvaja trženje enot kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVP).
(2) Če se KNPVP iz države članice upravlja sam, se določbe tega sklepa, ki se nanašajo na družbo za upravljanje države članice, uporabljajo neposredno za investicijski sklad.
(3) Določbe tega sklepa, ki veljajo za družbo za upravljanje in družbo za upravljanje države članice, veljajo tudi za njune pooblaščence, ki v imenu in za račun družbe za upravljanje opravljajo trženje enot investicijskih skladov.
3. člen 
(pojmi) 
Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
1. »pristopna izjava« je pristopna izjava iz 231. člena ZISDU-3 ali izjava, na podlagi katere vlagatelj pristopi k KNPVP države članice;
2. »vpisno mesto« je vsako mesto, kjer lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja ali k drugemu ustreznemu dokumentu investicijskega sklada oziroma poda zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti enot investicijskega sklada;
3. »vlagatelj« pomeni imetnika enote investicijskega sklada oziroma potencialnega imetnika enote investicijskega sklada;
4. »imetnik enote« pomeni vsako fizično ali pravno osebo ali drug subjekt zasebnega ali javnega prava, ki je imetnik dela, ene ali več enot investicijskega sklada;
5. »dokument s ključnimi podatki za vlagatelje« je dokument kot je opredeljen v Poglavju 6.7.3. ZISDU-3;
6. »dokument s ključnimi informacijami« je dokument kot je opredeljen v Poglavju II Uredbe (EU) št. 1286/2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (UL L št. 352 z dne 9. 12. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2259 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo (UL L št. 455 z dne 20. 12. 2021, str. 1).
4. člen 
(pravila ravnanja pri trženju enot) 
Družba za upravljanje mora pri trženju enot investicijskih skladov, ravnati vestno, pošteno in z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter v vsem paziti na interese vlagateljev na način, kot ga predpisujejo ZISDU-3, Uredba (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014 (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55), Sklep o uporabi Smernic o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov (Uradni list RS, št. 181/21), Sklep o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ta sklep ter zakoni in na njihovi podlagi sprejeti predpisi, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
5. člen 
(vpisno mesto) 
(1) Družba za upravljanje je dolžna zagotoviti, da vpisno mesto izpolnjuje ustrezne kadrovske, tehnične in organizacijske pogoje, ki so potrebni, da trženje enot investicijskega sklada poteka skladno s predpisi.
(2) Šteje se, da vpisno mesto izpolnjuje kadrovske pogoje iz prvega odstavka tega člena, če imajo fizične osebe, ki v okviru vpisnega mesta opravljajo trženje enot investicijskih skladov dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) iz 131. člena ZISDU-3.
(3) Šteje se, da vpisno mesto izpolnjuje tehnične in organizacijske pogoje iz prvega odstavka tega člena, če:
1. se nahaja v uradnih poslovnih prostorih, ki so ločeni od zasebnih prostorov, in ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
a) je kot vpisno mesto navedeno in objavljeno na spletni strani družbe za upravljanje;
b) je kot vpisno mesto navedeno v prospektu investicijskega sklada;
c) je kot vpisno mesto navedeno v uradnem obvestilu iz priloge 1 Uredbe Komisije (EU) št. 584/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko in vsebino standardnega uradnega obvestila in potrdila KNPVP, uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja in postopki za preverjanje na kraju samem ali preiskavo ter izmenjavo informacij med pristojnimi organi (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str.16);
2. je na vpisnem mestu vlagatelju zagotovljena ustrezna raven zasebnosti;
3. se pristopne izjave, zahteve za izplačilo in druga dokumentacija s podatki o vlagatelju hranijo v skladu z veljavno zakonodajo in notranjimi akti družbe za upravljanje;
4. imajo dostop do dokumentov iz prejšnje točke izključno za to pooblaščene osebe;
5. so v primeru, da se trženje enot izvaja prek svetovnega spleta, ali v primeru, da se podatki o vlagateljih shranjujejo in obdelujejo elektronsko, upoštevani pogoji glede delovanja elektronskega informacijskega sistema družbe za upravljanje;
6. vpisno mesto posluje v skladu z delovnim časom, o katerem je vlagatelj ustrezno obveščen;
7. je zagotovljeno naravi dejavnosti prilagojeno tehnično oziroma fizično varovanje vpisnega mesta, opreme in podatkov o vlagateljih.
(4) Pogojev iz 1. in 6. točke prejšnjega odstavka ni treba izpolnjevati, če se kot vpisno mesto uporablja posamezna spletna stran.
(5) Vsaka fizična oseba, ki izvaja trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, mora delovati v okviru določenega vpisnega mesta, pri čemer pa lahko vlagatelju omogoči pristop k pravilom upravljanja investicijskega sklada tudi zunaj uradnega poslovnega prostora vpisnega mesta. Tudi v primeru iz prejšnjega stavka mora biti zagotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 5. do 7. člena tega sklepa.
6. člen 
(postopek izvedbe prodaje) 
(1) Oseba, ki izvaja trženje enot investicijskih skladov, mora ravnati vestno ter:
1. se vlagatelju izkazati s svojim imenom in priimkom ter podatkom o firmi, ki jo zastopa, in mu na njegovo zahtevo predložiti ustrezno pooblastilo družbe za upravljanje in/ali dovoljenje iz 131. člena ZISDU-3;
2. v primeru prodaje zunaj uradnega poslovnega prostora vpisnega mesta vlagatelju predložiti tudi podatek o naslovu vpisnega mesta, v okviru katerega deluje.
(2) Družba za upravljanje mora, da bi lahko vlagatelju priporočila, kateri investicijski skladi so zanj primerni, od vlagatelja, kadar je ta fizična oseba oziroma zakoniti zastopnik fizične osebe, pridobiti informacije o njegovem poznavanju finančnih naložb in izkušnjah pri naložbah v vrednostne papirje oziroma investicijske sklade, njegovem finančnem položaju, odnosu do tveganj in naložbenih ciljih.
(3) Če družba za upravljanje na podlagi informacij, ki jih prejme po drugem odstavku tega člena, oceni, da investicijski sklad oziroma kombinacija investicijskih skladov, ki naj bi bili predmet vlagateljevih naložb, zanj niso primerni, ga mora na to opozoriti.
(4) Če se vlagatelj odloči, da družbi za upravljanje ne bo posredoval informacij iz drugega odstavka tega člena, ali da ji bo posredoval nepopolne informacije o svojem znanju in izkušnjah, ga mora družba za upravljanje opozoriti, da zaradi te njegove odločitve ne more oceniti, ali je naložba zanj primerna ali ne.
(5) V primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena mora družba za upravljanje vlagatelju v podpis predložiti izjavo o tveganjih, katere vzorec je v prilogi k temu sklepu.
(6) Izjava o tveganjih je lahko v pisni ali elektronski obliki ter se hrani skupaj z vlagateljevo pristopno izjavo.
7. člen 
(pregled vlagatelja) 
Pred podpisom pristopne izjave k pravilom upravljanja investicijskega sklada mora družba za upravljaje opraviti pregled vlagatelja in pridobiti podatke o njem v skladu s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
8. člen 
(odstop od naložbe) 
(1) Če pravila upravljanja investicijskega sklada določajo, da lahko vlagatelj v določenem času prekliče svojo pristopno izjavo, mora oseba, ki trženje izvaja, vlagatelja na to pravico opozoriti že ob prejemu njegove pristopne izjave.
(2) Kadar je pristopno izjavo investicijskega sklada mogoče posredovati v elektronski obliki, mora biti opozorilo iz prejšnjega odstavka jasno navedeno na istem mestu kot obrazec s pristopno izjavo.
9. člen 
(dodatek k prospektu KNPVP države članice) 
Prospekt KNPVP, oblikovanega v drugi državi članici, katerega enote se tržijo v Republiki Sloveniji, mora vsebovati dodatek za slovenske vlagatelje, ki obsega:
1. navedbo osebe oziroma družbe, ki zagotavlja zmogljivosti za postopke iz 1. točke prvega odstavka 137. člena ZISDU-3 in kratek opis postopkov za izvedbo vplačila oziroma odkupa in izplačila enot KNPVP določenih v 2. točki 137. člena ZISDU-3;
2. navedbo osebe oziroma družbe, ki zagotavlja dostop do prospekta, pravil upravljanja oziroma statuta, dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje oziroma dokumenta s ključnimi informacijami ter letnega in polletnega poročila sklada, navedbo mesta, kjer so ti dokumenti dosegljivi ter navedbo, da vlagatelj lahko brezplačno pridobi tiskani izvod teh dokumentov;
3. navedbo mesta, kjer bodo objavljeni podatki o vrednosti enote premoženja KNPVP in način objave drugih relevantnih podatkov v zvezi s poslovanjem KNPVP;
4. informacije o postopkih za obravnavo pritožb vlagateljev in postopkih, ki zagotavljajo, da ni omejitev pri uveljavljanju pravic vlagateljev iz Republike Slovenije;
5. kratek opis obdavčitve imetnikov enot investicijskega sklada rezidentov Republike Slovenije.
10. člen 
(trženje enot KNPVP države članice brez fizične prisotnosti) 
(1) Če družba za upravljanje države članice oziroma drug subjekt izvaja trženje v zvezi z enotami KPNVP na območju Republike Slovenije brez fizične prisotnosti v Republiki Sloveniji, mora zagotoviti ustrezne zmogljivosti v skladu s 137. členom ZISDU-3.
(2) Pri zagotavljanju zmogljivosti za vpisno mesto se v primeru iz prejšnjega odstavka ne uporablja 5. člen tega sklepa, razen če pri izvajanju zmogljivosti v stiku z vlagatelji nastopa fizična oseba, mora ta izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 5. člena tega sklepa.
(3) Agencija preverja izpolnjevanje pogojev iz tega člena pri izvajanju nadzora v skladu s tretjim odstavkom 444. člena ZISDU-3.
KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 29/22).
12. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-11/2022-3
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-1611-0147
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost