Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022

Kazalo

4031. Sklep o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem in tržnim komuniciranjem v zvezi z enotami alternativnih investicijskih skladov, stran 13185.

  
Na podlagi drugega odstavka 35. člena in petega odstavka 199. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem in tržnim komuniciranjem v zvezi z enotami alternativnih investicijskih skladov 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep podrobneje opredeljuje:
1. posamične pojme iz prvega odstavka 35. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15, 77/18 in 161/21; v nadaljnjem besedilu: ZUAIS) in
2. način in pogoje tržnega komuniciranja v zvezi z enotami alternativnih investicijskih skladov (v nadaljevanju: AIS), AIS države članice in AIS tretje države na območju Republike Slovenije.
II. OPREDELITVE POSAMIČNIH POJMOV 
2. člen 
(vlagatelj) 
Vlagatelj pomeni vsako fizično ali pravno osebo ali drug subjekt zasebnega ali javnega prava, ki sprejme odločitev o naložbi v eno ali več enot AIS in ki je oseba iz prvega odstavka 31. člena oziroma drugega oziroma tretjega odstavka 199. člena ZUAIS.
3. člen 
(ponudba enot AIS) 
Ponudba enot AIS je vsako sporočilo osebam, dano v kateri koli obliki in z uporabo kateregakoli sredstva, ki vsebuje zadosti informacij o pogojih ponudbe in o enotah AIS, ki so predmet ponudbe, da se na njihovi podlagi vlagatelj odloči za nakup enot AIS.
4. člen 
(neposredna ali posredna ponudba enot AIS) 
(1) Za neposredno ponudbo enot AIS gre, če je oseba, ki ponuja enote AIS, hkrati tudi izdajatelj enot AIS oziroma oseba, ki deluje v imenu in za račun izdajatelja enot AIS, pri čemer ne pride do prenosa imetništva enot, ki so predmet ponudbe, na take osebe.
(2) Za posredno ponudbo enot AIS gre, če je oseba, ki ponuja enote AIS, posrednik, ki deluje v svojem imenu vendar za račun izdajatelja AIS, predmet ponudbe pa so enote AIS, ki so v imetništvu posrednika.
5. člen 
(nedoločen ali določen krog vlagateljev) 
(1) Ponudba je naslovljena na nedoločen krog vlagateljev kadar so vlagatelji ponudniku neznani.
(2) Ponudba je naslovljena na določen krog vlagateljev kadar so vlagatelji ponudniku znani, ne glede na število vlagateljev, pri čemer sem sodijo tudi primeri vabil k dajanju ponudbe, ki jih izdajatelj naslovi na vlagatelje.
6. člen 
(pobuda upravljavca AIS) 
(1) Pobuda upravljavca AIS je vsako dejanje upravljavca, ki je usmerjeno k vlagatelju in katerega namen je distribucija enot AIS od upravljavca AIS do vlagatelja.
(2) Šteje se, da transakcija ni bila sklenjena na pobudo upravljavca, če je vlagatelj pred ponudbo iz 4. člena tega sklepa v pisni izjavi potrdil, da je pridobil enote AIS na svojo pobudo in je transakcija posledica vlagateljeve zahteve za nakup s strani vlagatelja vnaprej identificiranega AIS.
(3) Če je vlagatelj sam pristopil k upravljavcu AIS, le-tega to dejstvo ne odvezuje od upoštevanja določb zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev, predvsem v zvezi z investicijskim svetovanjem ter pogoji za opravljanje navedenih storitev.
III. TRŽNO KOMUNICIRANJE V ZVEZI Z ENOTAMI AIS 
7. člen 
(tržna sporočila v zvezi z enotami AIS) 
Upravljavec AIS mora pri trženju AIS ravnati vestno, pošteno in z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter v vsem paziti na interese vlagateljev na način, kot ga predpisujejo ZUAIS, Uredba (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU), št. 1286/2014 (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55), Sklep o uporabi Smernic o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov (Uradni list RS, št. 181/21) ter zakoni in na njihovi podlagi prejeti predpisi, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
IV. KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem enot alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15 in 29/22).
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-12/2022-3
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-1611-0146
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti