Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022

Kazalo

4026. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 13177.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
1. člen 
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21) se v Prilogi I Enotni kontni načrt, podskupina kontov 093 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim, črta.
V okviru konta 7111 se črta podkonto 711102.
V okviru konta 7811 se doda nov podkonto 781106, ki se glasi:
»781106 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil EAGGF (EKJS) 2023-2027«.
V okviru konta 7812 se doda nov podkonto 781212, ki se glasi:
»781212 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ukrepov skupnega strateškega načrta EAFRD (EKSRP) 2023-2027«.
V okviru konta 7814 se doda nov podkonto 781405, ki se glasi:
»781405 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ukrepov v ribištvu iz EMFAF (ESPRA) za obdobje 2021-2027«.
V okviru konta 7821 se:
– podkonto 782119 spremeni tako, da se glasi:
»782119 – Prejete obresti od sredstev sklada ERDF (ESRR) iz naslova kohezijske politike«,
– podkonto 782121 spremeni tako, da se glasi:
»782121 – Prejete obresti od sredstev sklada ERDF (ESRR) iz naslova Interreg (Evropsko teritorialno sodelovanje)« in
– dodajo novi podkonti, ki se glasijo:
»782122 – Prejeta sredstva sklada ERDF (ESRR) Kohezijska politika 2021-2027
782123 – Prejeta sredstva sklada ESRR Interreg (Evropsko teritorialno sodelovanje) 2021-2027
782124 – Prejeta sredstva sklada JTF (SPP) Kohezijska politika 2021-2027
782125 – Prejete obresti sklada JTF (SPP) Kohezijska politika 2021-2027«.
V okviru konta 7822 se:
– podkonto 782207 spremeni tako, da se glasi:
»782207 – Prejete obresti od sredstev sklada ESF (ESS)« in
– odpre nov podkonto, ki se glasi:
»782208 – Prejeta sredstva sklada ESF+ (ESS+) Kohezijska politika 2021-2027«.
V okviru konta 7830 se:
– podkonto 783007 spremeni tako, da se glasi:
»783007 – Prejete obresti iz sklada CF (KS)« in
– odpre nov podkonto, ki se glasi:
»783008 – Prejeta sredstva sklada CF (KS) Kohezijska politika 2021-2027«.
V okviru konta 7842 se:
– podkonto 784205 spremeni tako, da se glasi:
»784205 – Prejete obresti iz naslova CEF (Instrument za povezovanje Evrope)«,
– podkonto 784207 spremeni tako, da se glasi:
»784207 – Prejete obresti iz naslova ostalih sredstev za enotni trg, inovacije, digitalizacijo, kohezijo, odpornost in vrednote« in
– odpreta nova podkonta, ki se glasita:
»784208 – Sredstva EU – Razdelek 1 – CEF (Instrument za povezovanje Evrope) 2021-2027
784209 – Sredstva EU – Razdelek 1 in 2 – Ostala sredstva za enotni trg, inovacije, digitalizacijo, kohezijo, odpornost in vrednote 2021-2027«.
V okviru konta 7843 se:
– podkonto 784313 spremeni tako, da se glasi:
»784313 – Prejete obresti iz naslova AMIF (Sklad za azil, migracije in vključevanje)«,
– podkonto 784315 spremeni tako, da se glasi:
»784315 – Sredstva EU – Razdelek 5 – ISF (Sklad za notranjo varnost)« in
– odprejo novi podkonti, ki se glasijo:
»784322 – Sredstva EU – Razdelek 4 – AMIF (Sklad za azil, migracije in vključevanje) 2021-2027
784323 – Sredstva EU – Razdelek 5 – ISF (Sklad za notranjo varnost) 2021-2027
784324 – Sredstva EU – Razdelek 4 – IBMF (Sklad za integrirano upravljanje meja)
784325 – Prejete obresti iz naslova IBMF (Sklad za integrirano upravljanje meja)
784326 – Sredstva EU – Razdelek 4 in 5 – EDF (EU obrambni sklad) in preostala sredstva za varnost in migracije 2021-2027
784327 – Sredstva EU – Razdelek 3 – LIFE (Program za okolje in klimatske spremembe) 2021-2027
784328 – Sredstva EU – Razdelek 6 in 7 – Ostala sredstva za EU administracijo, soseščino in mednarodno sodelovanje 2021-2027
784329 – Sredstva EU – Programi na področju rastlin, živali, hrane in krme za obdobje 2021-2027
784330 – Ostale prejete obresti EU proračuna iz naslova centraliziranih programov«.
V okviru konta 7860 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»786019 – Sredstva EU – Sklad za prilagoditev na Brexit (BAR)«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1041/2022
Ljubljana, dne 16. decembra 2022
EVA 2022-1611-0135
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost