Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022

Kazalo

4025. Pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republike Slovenija, stran 13175.

  
Na podlagi sedmega odstavka 28.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja podrobnejše pogoje za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopek za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Ta pravilnik ne ureja pogojev za imenovanje in postopka za izbiro predstavnikov delavcev v svetu zavoda.
II. SESTAVA IN ŠTEVILČNO RAZMERJE 
2. člen 
Svet zavoda sestavlja sedem članov:
– predstavniki ustanovitelja: štirje člani,
– predstavnik delavcev: en član,
– predstavnik zavarovancev: en član,
– predstavnik uporabnikov: en član.
III. POGOJI ZA IMENOVANJE 
3. člen 
(1)Kandidat za člana sveta zavoda mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven.
(2) Kandidat za člana sveta zavoda mora izkazovati ustrezna znanja s področja zdravstva (zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja oziroma zdravstvene dejavnosti), upravljanja, ekonomije ali prava (poznavanje osnovne zakonodaje s področja zdravstva) in vsaj enega od naslednjih področij:
– pristojnosti in vloga sveta zavoda,
– poslovanje, financiranje in organiziranost zavoda (poznavanje strateških dokumentov zavoda (zlasti program dela in razvoja zavoda, finančni načrt, vključno s kadrovskim načrtom, letno poročilo, zaključni račun zavoda), finančno in kadrovsko poslovanje, investicijska vlaganja, ravnanje s stvarnim premoženjem, poznavanje finančnih izkazov, dejavnosti zavoda, organi zavoda).
4. člen 
(1)Kandidat za člana sveta zavoda (v nadaljnjem besedilu: kandidat) ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dajanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(2) Kandidat kazensko in materialno odgovarja za navedbe v svoji vlogi.
(3) Za vse člane sveta zavoda, ki niso javni uslužbenci, se glede institutov, urejenih v zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, uporabljajo določbe navedenega zakona, ki veljajo za javne uslužbence.
(4) V svet zavoda ne morejo biti imenovani državni funkcionarji in funkcionarji samoupravnih lokalnih skupnosti, predstavniki pogodbenih partnerjev zdravstvenega zavoda in njihovih združenj, predstavniki poklicnih združenj ali zbornic v zdravstvu, predstavniki pravnih oseb, ki ponujajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja, zdravila in medicinske pripomočke, ter predstavniki drugih pravnih oseb, katerih sodelovanje v svetu zavoda bi vplivalo ali ustvarjalo videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog.
IV. POSTOPEK IZBIRE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA 
5. člen 
(1) Minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), izbere kandidate za predstavnike ustanovitelja na podlagi javnega poziva, s katerim pozove zainteresirane, da kandidirajo za predstavnika ustanovitelja (v nadaljnjem besedilu: javni poziv).
(2) Javni poziv se objavi na osrednjem spletnem mestu organov državne uprave in vsebuje najmanj:
– opis pogojev za imenovanje iz 3. in iz 4. člena tega pravilnika,
– rok za oddajo prijave, ki ne sme biti krajši od 15 dni od objave javnega poziva,
– navedbo podatkov, ki jih mora vsebovati prijava, in listine, ki jih je treba priložiti prijavi.
(3) Javni poziv se objavi najmanj 60 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda v posameznem svetu zavoda. Po potrebi se javni poziv objavi tudi pred iztekom mandatov članom sveta zavoda za potrebe pridobitve zadostnega nabora kandidatov za predstavnike ustanovitelja.
(4) Kadar pride do nenadne oziroma nepričakovane izpraznitve mesta člana sveta zavoda predstavnika ustanovitelja (npr. smrt, odstop člana sveta zavoda), minister predlaga kandidata iz seznama primernih kandidatov za predstavnika ustanovitelja iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
6. člen 
(1)Kandidati za predstavnike ustanovitelja posredujejo prijavo, ki mora vsebovati vse podatke in listine, določene v javnem pozivu, sicer se šteje prijava kot nepopolna. K prijavi kandidati za predstavnike ustanovitelja priložijo življenjepis v predpisani obliki Europass. Kandidati za predstavnike ustanovitelja pošljejo prijavo z označbo »Prijava za predstavnika ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov« na naslov Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), navedenem v javnem pozivu.
(2) Odgovorna oseba urada, pristojnega za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: urad), preveri prijave kandidatov za predstavnika ustanovitelja in na tej podlagi sestavi seznam primernih kandidatov za predstavnika ustanovitelja.
(3) Na seznam primernih kandidatov za predstavnika ustanovitelja se uvrstijo kandidati, ki:
– so pravočasno oddali popolno prijavo za predstavnika ustanovitelja in
– izpolnjujejo pogoje za imenovanje iz 3. in 4. člena tega pravilnika.
(4) Ministrstvo obvesti kandidate za predstavnike ustanovitelja o uvrstitvi na seznam primernih kandidatov v osmih dneh po končanem postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev. V postopku javnega poziva, izbire primernega kandidata oziroma uvrstitve na seznam iz drugega odstavka tega člena ni dopustno vlagati pravnih sredstev.
(5) Prijave iz prvega odstavka tega člena veljajo pet let od prejema in se njihova veljavnost samodejno podaljša za pet let, razen če se posamezni kandidat s tem ne strinja in o tem pisno obvesti ministrstvo.
(6) Kandidata za predstavnika ustanovitelja v posameznem svetu zavoda izbere minister s seznama primernih kandidatov za predstavnika ustanovitelja in ga v imenovanje predlaga Vladi Republike Slovenije.
(7) Strokovno tehnično in administrativno pomoč v postopku javnega poziva in uvrstitve na seznam iz drugega odstavka tega člena zagotavlja urad.
7. člen 
(1) Član sveta zavoda je imenovan za mandatno obdobje štirih let. Po izteku mandata je lahko član sveta zavoda ponovno imenovan. V primeru predčasne razrešitve se nadomestnega člana sveta zavoda imenuje za čas do izteka mandata sveta zavoda.
(2) Predstavnika ustanovitelja se razreši:
1. če ne opravi obveznega usposabljanja iz 10. člena tega pravilnika,
2. če se naknadno ugotovi, da navedbe v prijavi iz prejšnjega člena niso bile resnične,
3. če nalog ne opravlja kot dober strokovnjak oziroma gospodarstvenik,
4. če začne opravljati funkcijo ali delo, ki je nezdružljivo s članstvom v svetu zavoda,
5. če obstaja dvom v osebno integriteto in etičnost predstavnika ustanovitelja, ki je nastal po njegovem imenovanju,
6. če ne zastopa interesov ustanovitelja.
8. člen 
Ne glede na razloge iz drugega odstavka prejšnjega člena se lahko predstavnika ustanovitelja odpokliče na predlog ministra.
V. POSTOPEK IZBIRE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKA ZAVAROVANCEV IN PREDSTAVNIKA UPORABNIKOV 
9. člen 
(1)Ministrstvo najmanj 60 dni pred potekom mandata sveta zavoda v posameznem zavodu upravičene predlagatelje iz tretjega odstavka 28.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) pozove, da predlagajo kandidata za predstavnika zavarovancev oziroma predstavnika uporabnikov v navedenem zavodu.
(2) Poziv iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– pogoje za imenovanje iz 3. in 4. člena tega pravilnika,
– rok za oddajo predloga iz prejšnjega odstavka, ki ne sme biti krajši od 15 dni od poziva,
– navedbo podatkov, ki jih mora vsebovati predlog iz prejšnjega odstavka, in listin, ki mu jih je treba priložiti.
(3) Minister na predlog iz prvega odstavka tega člena Vladi Republike Slovenije v imenovanje predlaga predstavnika zavarovancev in predstavnika uporabnikov.
(4) Predstavnika zavarovancev in predstavnika uporabnikov v svetu zavoda se razreši:
– če to sam zahteva,
– na predlog upravičenega predlagatelja iz prvega odstavka tega člena.
VI. USPOSABLJANJE ČLANOV SVETOV ZAVODOV, PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA 
10. člen 
(1) Ministrstvo najmanj enkrat letno organizira obvezno usposabljanje članov svetov zavodov, predstavnikov ustanovitelja, (v nadaljnjem besedilu: obvezno usposabljanje), in sicer v obliki predavanj ali v elektronski obliki prek spleta. Član sveta zavoda, predstavnik ustanovitelja, se mora prvega obveznega usposabljanja udeležiti v 12 mesecih od imenovanja.
(2) Program obveznega usposabljanja vključuje naslednje vsebine:
– pristojnosti in vloga sveta zavoda,
– priprava strateških dokumentov, ki urejajo poslovanje zavodov,
– preprečevanje korupcije in krepitev integritete,
– poslovne finance in upravljanje s tveganji,
– druge vsebine, ki neposredno vplivajo na poslovanje in organiziranost zavodov.
(3) Prijavni obrazci, gradivo in drugi podatki, povezani z obveznim usposabljanjem, se objavijo na osrednjem spletnem mestu organov državne uprave najmanj 15 dni pred začetkom obveznega usposabljanja.
(4) Ministrstvo udeležencu obveznega usposabljanja izda potrdilo o udeležbi na obveznem usposabljanju.
(5) Član sveta zavoda, ki se obveznega usposabljanja ne more udeležiti zaradi materinskega dopusta, nenadne bolezni ali poškodbe oziroma zdravstvenega stanja ali zaradi drugega izrednega in nenadnega dogodka, ki mu onemogoča prihod na obvezno usposabljanje, mora o razlogih neudeležbe predhodno obvestiti ministrstvo in obvestilu priložiti dokazila o razlogih neudeležbe.
(6) Če se član sveta zavoda obveznega usposabljanja ne more udeležiti iz razlogov iz prejšnjega odstavka, se mu rok za udeležbo na obveznem izobraževanju podaljša do prvega naslednjega izobraževanja.
(7) Ministrstvo organizira tudi druga dopolnilna usposabljanja in posvete za člane svetov zavodov, predstavnike ustanovitelja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
Dosedanji člani svetov zavodov opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novih članov svetov zavodov v skladu s tem pravilnikom.
12. člen 
Kandidatom, ki so se prijavili na podlagi Javnega poziva za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z dne 8. 10. 2022 in Pravilnika o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 128/22), se ni treba ponovno prijavljati. Ustreznost prijav kandidatov se ponovno preveri na podlagi javnega poziva iz prejšnjega stavka in na tej podlagi sestavi nov seznam primernih kandidatov za predstavnika ustanovitelja iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
13. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 128/22).
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-285/2022/1
Ljubljana, dne 14. decembra 2022
EVA 2022-2711-0139
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost