Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022

Kazalo

4018. Zakon o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1E), stran 13171.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1E) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. decembra 2022.
Št. 003-02-1/2022-321
Ljubljana, dne 17. decembra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1E) 
1. člen
V Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr. in 44/22) se v 68. členu za besedilom »Ljubljanski vrh« dodata vejica in besedilo »Prodi Razor«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(uskladitev podzakonskih predpisov in upravljanje z loviščem s posebnim namenom Prodi Razor) 
(1) Podzakonska predpisa, ki urejata ustanovitev lovišč in lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji, se uskladita s tem zakonom do 31. decembra 2022.
(2) Do uskladitve predpisov iz prejšnjega odstavka je Zavod za gozdove Slovenije še naprej upravljavec lovišča s posebnim namenom Prodi Razor.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01/22-8/14
Ljubljana, dne 9. decembra 2022
EPA 455-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost