Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022

Kazalo

4017. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), stran 13168.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. decembra 2022.
Št. 003-02-1/2022-309
Ljubljana, dne 17. decembra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-2AA) 
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 132/22 – odl. US) se v 26. členu 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. dohodke, ki so izplačani za ukrepe kmetijske politike, vezane na izvajanje tehnologij, ki presegajo obvezne standarde, določene za posamezne ukrepe kmetijske politike s predpisi Evropske unije, in sicer:
– plačila iz sheme za podnebje, okolje in dobrobit živali, kot jih določa 31. člen Uredbe (EU) št. 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1317 z dne 27. julija 2022 o določitvi odstopanj od Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč (standardi DKOP) 7 in 8 za leto zahtevka 2023 (UL L št. 199 z dne 28. 7. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2115/EU),
– plačila za izpolnjevanje okoljskih, podnebnih in drugih upravljavskih obveznosti, kot jih določa 70. člen Uredbe 2021/2115/EU,
– plačila za naravne in druge omejitve, značilne za posamezno območje, kot jih določa 71. člen Uredbe 2021/2115/EU, v višini 50 % plačila,
– plačila za slabosti, značilne za posamezno območje, ki izhajajo iz nekaterih obveznih zahtev, kot jih določa 72. člen Uredbe 2021/2115/EU;«.
V 3. točki se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »ki vključujejo plačila, kot jih določa 73. člen Uredbe 2021/2115/EU ter plačila, kot jih določa 75. člen Uredbe 2021/2115/EU, v delu, ki se izkazano namenijo dolgoročnim vlaganjem, vključno s poplačili deležev drugim upravičencem v skladu s pogodbo ob prevzemu kmetije s strani mladega kmeta, s katerimi mladi kmet pridobi osnovna sredstva kmetije, ki so lahko predmet podpore v skladu s 73. členom Uredbe 2021/2115/EU;«.
V 5. točki se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »ter plačila za sofinanciranje zavarovalnih premij;«.
2. člen 
V 44. členu se v prvem odstavku 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pod pogojem, da je določeno s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca, do višine 0,20 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za vsak dan dela na domu;«.
V 12. točki se za besedilom »v denarju ali naravi« doda besedilo »največ dvakrat v koledarskem letu« ter črta besedilo »oziroma do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje«.
V tretjem odstavku se za besedo »mesečne« dodata besedi »oziroma letne«.
3. člen 
V 48. členu se v tretjem odstavku v drugi alineji besedilo »za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev« nadomesti z besedilom »na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj devet mesecev«.
4. člen 
Besedilo 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena tega zakona se upoštevajo normirani odhodki, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev, v naslednji višini:
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih
 % prihodkov
nad
do
 
50.000
80 %
50.000
100.000
40 %
nad 
50.000
100.000
0 %
nad 
100.000
(2) Če v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ni bila obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev, se pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena tega zakona upoštevajo normirani odhodki v naslednji višini:
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih
 % prihodkov
nad
do
 
12.500
80 %
12.500
50.000
40 %
nad 
12.500
50.000
0 %
nad 
50.000
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se za zavezance iz šestega odstavka 48. člena tega zakona upoštevajo normirani odhodki v višini 80 % prihodkov, vendar ne več kot 80.000 eurov na nosilca in na drugega člana kmečkega gospodinjstva, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmet oziroma član kmečkega gospodinjstva.«.
5. člen 
V 90. členu se v četrtem odstavku na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, razen v primeru, ko družba pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu. Davčni zavezanec lahko v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev, ki se določi v skladu z 98. členom tega zakona. Če je dogovorjeno obročno izplačevanje vrednosti delnic ali deležev, se nabavna vrednost porazdeli med obroke sorazmerno njihovi višini. Če je davčni zavezanec delnice ali deleže družbe pridobival na različne datume, se šteje, da je odsvojil zadnje pridobljene delnice ali deleže. Odsvojitev delnic ali deležev po tej točki ne šteje za odsvojitev kapitala po III.6.3. poglavju tega zakona.«.
6. člen 
V 101. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Kadar je zavezanec pridobil delnico ali povečani delež oziroma osnovni vložek pri povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, se za čas pridobitve tako pridobljene delnice ali pridobljenega povečanega deleža oziroma osnovnega vložka šteje datum sklepa o povečanju osnovnega kapitala.«.
7. člen 
V 109. členu se v prvem odstavku drugi stavek črta.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v letno davčno osnovo od plačila za poslovno uspešnost všteva vsota tega dohodka, ki presega 100 % povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za leto, za katero se dohodnina odmerja, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, zmanjšana za sorazmerni del prispevkov za socialno varnost, ki jih mora na podlagi posebnih predpisov plačevati delojemalec, glede na delež teh dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo. V vsoto iz prejšnjega stavka se ne všteva posamezno izplačilo tega dohodka, za katerega niso izpolnjeni pogoji za davčno obravnavo po 12. točki prvega odstavka 44. člena tega zakona.«.
8. člen 
V 111. členu se v prvem odstavku znesek »7.500 eurov« nadomesti z zneskom »5.000 eurov«.
V tretjem odstavku se znesek »13.316,83 eurov« nadomesti z zneskom »16.000 eurov« in besedilo »zmanjšanje = 18.700,38 eura – 1,40427 x skupni dohodek« nadomesti z besedilom »zmanjšanje = 18.761,40 eura – 1,17259 x skupni dohodek.«.
Šesti odstavek se črta.
9. člen 
V 113. členu se za črtanim petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Rezidentu, prejemniku dohodka iz delovnega razmerja, se do dopolnjenega 29. leta starosti, vključno z letom, v katerem dopolni 29 let starosti, prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz delovnega razmerja v znesku 1.300 eurov letno. Olajšava se prizna sorazmerno glede na število mesecev delovnega razmerja v posameznem davčnem letu, pri čemer se upošteva vsak polni mesec zaposlitve.«.
10. člen 
Besedilo 118. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, se ob upoštevanju ciljev ekonomske politike vlade in po prehodnem posvetu vlade s socialnimi partnerji določi koeficient, s katerim se uskladijo zneski olajšav, določeni v 111. členu, prvem in osmem odstavku 112. člena, tretjem in šestem odstavku 113. člena, prvem in drugem odstavku 114. člena ter v prvem odstavku 117. člena tega zakona. Koeficient se določi najmanj v višini 50 % rasti povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji za mesec junij tekočega leta v primerjavi z mesecem junijem prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je ta pozitivna.
(2) Usklajene zneske olajšav, ob upoštevanju koeficienta, določenega v skladu s prvim odstavkom tega člena, in enačbo za določitev olajšave iz tretjega odstavka 111. člena tega zakona določi minister, pristojen za finance, najpozneje v decembru tekočega leta za naslednje leto, če je z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, za naslednje leto določena uskladitev.«.
11. člen 
V 122. členu se v prvem odstavku besedilo »45 %« nadomesti z besedilom »50 %«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, se ob upoštevanju ciljev ekonomske politike vlade in po predhodnem posvetu vlade s socialnimi partnerji določi koeficient, s katerim se uskladijo zneski neto letnih davčnih osnov iz prvega odstavka tega člena; temu ustrezno se zneski dohodnine izračunajo. Koeficient se določi najmanj v višini 50 % rasti povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji za mesec junij tekočega leta v primerjavi z mesecem junijem prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je ta pozitivna.
(3) Usklajene zneske iz drugega odstavka tega člena, ob upoštevanju koeficienta, določenega v skladu z drugim odstavkom tega člena, določi minister, pristojen za finance, najpozneje v decembru tekočega leta za naslednje leto, če je z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, za naslednje leto določena uskladitev.«.
12. člen 
V 123. členu se v tretjem odstavku drugi stavek črta.
13. člen 
Naslov poglavja »VII.A POSEBNA PRAVILA V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM ODLOČITVE ZAVEZANCA O VŠTEVANJU DAVČNIH OSNOV OD DOHODKOV IZ KAPITALA IN DOHODKOV IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM V LETNO DAVČNO OSNOVO« in a131.a člen se črtata.
14. člen 
V 135.č členu se stopnja »15 %« nadomesti s stopnjo »25 %«.
15. člen 
V 142. členu se v prvem odstavku besedilo »0,5 %« nadomesti z besedilom »1 %«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenci do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto so nevladne organizacije, politične stranke, šole in vrtci, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter sestavni deli registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz tega člena.«.
V četrtem odstavku se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Za sestavne dele registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti po drugem odstavku tega člena se štejejo sestavni deli registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki so pridobili pravno osebnost po zakonu, ki ureja versko svobodo.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Za šole in vrtce po drugem odstavku tega člena se štejejo pravne osebe, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, ustanovljen šolski sklad oziroma sklad vrtca, ki sredstva iz sklada namenja tudi za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se tako zagotavljajo enake možnosti.
(6) Rezident lahko zahteva, da se šolam in vrtcem iz petega odstavka tega člena v okviru deleža dohodnine iz prvega odstavka tega člena nameni do 0,3 % dohodnine, odmerjene po tem zakonu, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo.«.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja versko svobodo, pristojen za vodenje Registra cerkva in drugih verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, organ, pristojen za izdajo potrdil o pravni osebnosti sestavnih delov registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, ter organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja politične stranke, pristojen za vodenje Registra strank, ministrstvu, pristojnemu za finance, brezplačno, enkrat letno zagotovi podatke iz teh registrov in iz izdanih potrdil o pravni osebnosti, potrebne za namene priprave seznama upravičencev do donacij.«.
Za dosedanjim sedmim odstavkom, ki postane deveti odstavek, se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Ministrstvo, pristojno za šolstvo, ministrstvu, pristojnemu za finance, brezplačno, enkrat letno zagotovi podatke o šolah in vrtcih iz petega odstavka tega člena, potrebne za namen priprave seznama upravičencev do donacij.«.
Dosedanji osmi odstavek postane enajsti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leti 2023 in 2024) 
(1) Ne glede na spremenjeni 118. člen ter spremenjena drugi in tretji odstavek 122. člena zakona se uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2023 ne opravi.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena ter ne glede na prvi odstavek 114. člena zakona se rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, v letih 2023 in 2024 prizna zmanjšanje letne davčne osnove najmanj v višini, ki znaša:
1. za prvega vzdrževanega otroka 2.698 eurov letno, ali
2. za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777 eurov letno;
3. za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.698 eurov letno.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena ter ne glede na drugi odstavek 114. člena zakona se za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka olajšava iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega člena v letih 2023 in 2024 poveča, in sicer najmanj v višini, ki znaša:
1. za drugega vzdrževanega otroka za 235 eurov,
2. za tretjega vzdrževanega otroka za 2.194 eurov,
3. za četrtega vzdrževanega otroka za 4.153 eurov,
4. za petega vzdrževanega otroka za 6.112 eurov,
5. za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.959 eurov glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
17. člen 
(uporaba nove 6. točke četrtega odstavka 90. člena zakona) 
(1) Ne glede na 21. člen tega zakona se spremenjeni 90. člen zakona uporablja za davčno leto 2022, če se davčni zavezanec, ki je v letu 2022 prejel izplačilo vrednosti ali dela vrednosti delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma delnic družbe, v primeru, če so bile delnice ali deleži odsvojeni v letih 2020 ali 2021, odloči, da se:
– od takega dohodka dohodnina izračuna in plača od davčne osnove iz nove 6. točke četrtega odstavka 90. člena zakona po stopnji iz prvega odstavka 132. člena zakona in se šteje kot dokončen davek, ter
– od tako izračunane dohodnine odšteje od takega dohodka izračunana in odtegnjena dohodnina oziroma akontacija dohodnine ali odmerjena akontacija dohodnine, ali pa da se ustrezni del dohodnine, ki jo je plačal od takega dohodka z virom izven Slovenije, odšteje od tako izračunane dohodnine v skladu z IX. poglavjem zakona.
(2) Davčni zavezanec odločitev iz prejšnjega odstavka uveljavlja z vlogo, ki jo vloži do 5. februarja 2023.
(3) Davčni organ odloči o vlogi iz drugega odstavka tega člena v 60 dneh od dneva njene vložitve. Če je z odločbo ugotovljeno, da znesek med letom izračunane in odtegnjene dohodnine oziroma akontacije dohodnine ali odmerjene akontacije dohodnine presega davčno obveznost, ugotovljeno v skladu s prvo alinejo prvega odstavka tega člena, se razlika ne glede na zakon, ki ureja davčni postopek, vrne zavezancu. Zavezancu v primeru vračila razlike ne pripadajo obresti.
(4) Odločba davčnega organa iz tretjega odstavka tega člena ne posega v obveznost plačnika davka, vzpostavljeno z obračunom davčnega odtegljaja, s katerim je bila izračunana in odtegnjena dohodnina oziroma akontacija dohodnine.
(5) Če davčni organ vlogi iz drugega odstavka tega člena ugodi, se v primeru, ko se zavezanec odloči za vštevanje davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo v skladu s prvim odstavkom 109. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 132/22 – odl. US), v letno davčno osnovo všteva tudi davčna osnova od dohodka iz prvega odstavka tega člena.
(6) Nova 6. točka četrtega odstavka 90. člena zakona se ne uporablja za izplačila vrednosti ali dela vrednosti delnic ali deležev, odsvojenih pred letom 2020 ali v letu 2022.
18. člen 
(spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini) 
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 39/22) se:
– v 28. členu za besedilom »4.500 eurov« črtata vejica in besedilo »za davčno leto 2023 5.500 eurov in za davčno leto 2024 6.500 eurov« in
– v 29. členu drugi odstavek črta.
19. člen 
(uporaba spremenjenega 26. člena zakona) 
Ne glede na spremenjeni 26. člen zakona se za druge dohodke, izplačane na podlagi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino (UL L št. 173 z dne 30. 6. 2022, str. 34), in Uredbe (EU) št. 1307/2013 (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/42 z dne 8. novembra 2021 o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih in neto zgornjih mej za neposredna plačila za nekatere države članice za koledarsko leto 2022 (UL L št. 9 z dne 14. 1. 2022, str. 3), uporablja 26. člen Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 132/22 – odl. US).
20. člen 
(prenehanje uporabe določb drugih zakonov) 
Z začetkom uporabe spremenjenega 142. člena zakona se prenehajo uporabljati naslednje določbe zakonov v delu, ki se nanaša na namenitev dela dohodnine za donacije:
1. drugi odstavek 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in
2. prvi odstavek 60. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP).
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 17. člena tega zakona, ki začne veljati 1. januarja 2023. Spremenjeni 44., 48., 59., 90., 109., 111., 113. in 123. člen, naslov VII.A poglavja, a131.a, 135.č in 142. člen zakona se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo 1. januarja 2023.
(2) Do začetka uporabe spremenjenih 44., 48., 59., 90., 109., 111., 113. in 123. člena, naslova VII.A poglavja, a131.a, 135.č in 142. člena zakona se uporabljajo 44., 48., 59., 90., 109., 111., 113., in 123. člen, naslov VII.A poglavja ter a131.a, 135.č in 142. člen Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 132/22 – odl. US).
Št. 435-01/22-9/33
Ljubljana, dne 9. decembra 2022
EPA 302-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti