Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

4000. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, stran 13139.

  
Na podlagi drugega, tretjega, petega in šestega odstavka 18. člena, desetega odstavka 112. in petnajstega odstavka 116. člena ter za izvrševanje 127. in 129. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
1. člen 
V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22) se v 5. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti industrijske odpadne vode so za onesnaževala iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, ter za splošne, ekotoksikološke in mikrobiološke parametre iz priloge 2 te uredbe pri neposrednem in posrednem odvajanju v vode in pri odvajanju v javno kanalizacijo določene v prilogi 2 te uredbe. Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti veljajo na mestu izpusta odpadne vode iz naprave.«.
Za dosedanjim osmim odstavkom se doda nov, deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Za posamezno napravo ali posamezen iztok iz naprave se pri odvajanju industrijske odpadne vode v kanalizacijo v okoljevarstvenem dovoljenju za posamezen parameter onesnaženosti lahko določi mejna vrednost ob upoštevanju učinka čiščenja čistilne naprave, ki zaključuje to kanalizacijo, če je zagotovljeno enako varstvo okolja kot celote in če to ne vodi k večjemu onesnaženju okolja.«.
Dosedanji deveti do dvanajsti odstavek postanejo deseti do trinajsti odstavek.
2. člen 
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek in če je zagotovljeno enako varstvo okolja kot celote ter če to ne vodi k večjemu onesnaženju okolja, se emisija snovi in toplote za industrijsko odpadno vodo merita na iztoku iz naprave pred njenim mešanjem s komunalnimi, padavinskimi ali drugimi odpadnimi vodami, razen če:
– gre za mešanico odpadnih voda iz sedmega odstavka 5. člena te uredbe ali
– se v okoljevarstvenem dovoljenju določi drugo mesto meritve emisije toplote po mešanju industrijske odpadne vode s komunalnimi, padavinskimi ali drugimi industrijskimi odpadnimi vodami.«.
3. člen 
V 12. členu se tretji in četrti odstavek črtata.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-430/2022
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-2550-0088
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti