Uradni list

Številka 156
Uradni list RS, št. 156/2022 z dne 14. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 156/2022 z dne 14. 12. 2022

Kazalo

3906. Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, stran 12833.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje papirne in papirno predelovalne industrije
in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
ter
kot predstavnika delavcev:
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
in
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
A N E K S   Š T .   6 
h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 110/13, 52/16, 4/18, 2/19, 168/20 in 5/22)
1. člen 
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno- predelovalno dejavnost se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred, določeni v Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, od 1. januarja 2023 znašajo:
I. 
tarifni razred
557,60 €
II. 
tarifni razred
632,83 €
III. 
tarifni razred 
708,21 €
IV. 
tarifni razred
783,49 €
V. 
tarifni razred
915,68 €
VI./1 
tarifni razred
1168,27 €
VI./2 
tarifni razred
1380,69 €
VII. 
tarifni razred
1752,44 €
VIII. 
tarifni razred
2017,96 €«
2. člen 
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost se prvi in drugi odstavek 3. točke spremenita tako, da se glasita:
»(1) Stroški prehrane
Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini 6,00 EUR.
Delavcu, ki je upravičen do dodatnega povračila stroška prehrane, za vsako uro dela nad 8 ur pripada znesek 0,75 EUR.
(2) Stroški prevoza na delo in z dela
Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini:
– v višini 70 % cene najcenejšega javnega prevoza, kadar delodajalec plača povračilo stroškov javnega prevoza,
– v višini 0,16 EUR/km, kadar delodajalec plača povračilo stroškov lastnega prevoza.
V primeru iz 51. člena te kolektivne pogodbe je delavec upravičen do 100 % povračila najcenejšega stroška prevoza.«
3. člen 
Druge določbe Kolektivne pogodbe za papirno in papirno- predelovalno dejavnost ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2023.
Ljubljana, dne 23. novembra 2022
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje papirne 
in papirno-predelovalne industrije 
predsednik Upravnega odbora 
Leopold Povše 
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za les in papir 
predsednik 
Bogdan Božac 
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek 
 
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije 
predsednica 
Nives Hrovat 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 6. 12. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005-46 o tem, da je Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 9/16.

AAA Zlata odličnost