Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3888. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2023, stran 12751.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 69. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je župan Mestne občine Celje dne 8. decembra 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Celje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.034.067,71
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.728.563,09
70
DAVČNI PRIHODKI
7.881.345,28
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.222.535,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
436.775,76
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
222.034,52
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.847.217,81
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.341.225,85
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
14.664,76
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
85.068,94
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
80.706,40
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
325.551,86
72
KAPITALSKI PRIHODKI
300.000,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
300.000,00
73
PREJETE DONACIJE
900,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
900,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.004.604,62
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
381.533,62
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN DRUGIH DRŽAV
623.071,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
11.632.617,25
40
TEKOČI ODHODKI
3.524.133,07
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.148.094,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
179.980,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.982.478,66
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
113.580,41
409
REZERVE
100.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.085.771,40
410
SUBVENCIJE
592.197,66
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.599.500,00
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
85.069,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.809.004,74
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.934.842,00
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.934.842,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
87.870,78
431
INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
60.251,78
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
27.619,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–598.549,54
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.500.000,00
50
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.500.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
2.500.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
909.156,52
55
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
909.156,52
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
909.156,52
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
992.293,94
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.590.843,48
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
598.549,54
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2021
3.139.734,00
4. člen
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta, razen v izjemah, ki jih določa zakon.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži do višine 2.500.000,00 eurov.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-30/2023
Celje, dne 8. decembra 2022
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
 
po pooblastilu župana 
podžupan 
Mestne občine Celje 
Vladimir Ljubek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti