Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3875. Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2023, stran 12734.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS 1617, 13/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 24. 11. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sevnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS 1617, 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o rebalansu A Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 49/22; v nadaljevanju: odlok o rebalansu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina
podsk.
konto
 
znesek v EUR
I. PRIHODKI
5.914.633
70
 
 
DAVČNI PRIHODKI
4.402.740
700
 
davki na dohodek in dobiček
4.083.094
 
7000
dohodnina
4.083.094
703
 
davki na premoženje
233.446
 
7030
davki na nepremičnine
121.446
7031
Davki na premičnine
2.000
 
7032
davki na dediščine in darila
20.000
 
7033
davki na promet nepremičnin in finančno premoženje
90.000
704
 
domači davki na blago in storitve
86.200
 
7044
davki na posebne storitve
1.000
 
7047
drugi davki na uporabo blaga in storitev
85.200
706
drugi davki in prispevki
0
7060
Drugi davki in prispevki
0
71
 
 
NEDAVČNI PRIHODKI
745.667
710
 
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
498.861
 
7103
prihodki od premoženja
498.861
711
 
takse in pristojbine
10.200
 
7111
upravne takse in pristojbine
10.200
712
 
denarne kazni
11.500
 
7120
globe in druge denarne kazni
11.500
713
 
prihodki od prodaje blaga in storitev
33.533
 
7130
prihodki od prodaje blaga in storitev
33.533
714
 
drugi nedavčni prihodki
191.573
 
7141
drugi nedavčni prihodki
191.573
72
KAPITALSKI PRIHODKI
25.000
722
prihodki od prodaje zemljišč
25.000
7220
prihodki od prodaje kmet. z. in gozdov
5.000
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
20.000
74
 
 
TRANSFERNI PRIHODKI
741.226
740
 
transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
491.226
741
 
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije
250.000
II. ODHODKI
5.635.925
40
 
 
TEKOČI ODHODKI
1.382.112
400
 
plače in drugi izdatki zaposlenim
250.108
 
4000
plače in dodatki
232.739
 
4002
povračila in nadomestila
12.306
4003
sredstva za delovno uspešnost
4.162
 
4004
sredstva za nadurno delo
593
4009
drugi izdatki zaposlenim
308
401
 
prispevki delodajalcev za socialno varnost
40.111
 
4010
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
19.464
 
4011
prispevek za zdravstveno zavarovanje
16.322
 
4012
prispevek za zaposlovanje
176
 
4013
prispevek za starševsko varstvo
253
 
4015
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU
3.896
402
 
izdatki za blago in storitve
989.193
 
4020
pisarniški in splošni material in storitve
53.408
 
4021
posebni material in storitve
25.127
 
4022
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
75.509
 
4023
prevozni stroški in storitve
11.388
 
4024
izdatki za službena potovanja
361
 
4025
tekoče vzdrževanje
681.287
 
4026
poslovne najemnine in zakupnine
19.535
4027
kazni in odškodnine
1.165
 
4029
drugi operativni odhodki
121.413
403
 
plačila domačih obresti
9.000
 
4031
plačila obresti od kreditov-p. bankam
9.000
409
 
rezerve
93.700
 
4091
proračunska rezerva
37.500
41
 
 
TEKOČI TRANSFERI
1.742.878
410
 
subvencije
93.522
411
 
transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.069.116
 
4111
družinski prejemki in starševska nadomestila
8.400
 
4112
transferi za zagotavljanje socialne varnosti
13.382
 
4117
štipendije
7.710
 
4119
drugi transferi posameznikom
1.039.624
412
 
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
14.193
413
 
drugi tekoči transferi
566.047
 
4130
tekoči transferi občinam
14.419
 
4131
tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
0
 
4133
tekoči transferi v javne zavode
551.163
 
4135
tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
465
42
 
 
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.410.367
420
 
nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.410.367
 
4202
nakup opreme
2.374
 
4204
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.914.993
4205
investicijsko vzdrževanje in obnove
250.345
4206
nakup zemljišč in naravnih bogastev
212.705
 
4208
študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
29.950
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
100.568
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
100.568
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
100.568
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
278.707
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
 
 
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
750
 
prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
0
751
 
prodaja kapitalskih deležev
0
752
 
kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
 
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
 
dana posojila
0
441
 
povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
 
poraba sredstev iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
 
 
ZADOLŽEVANJE
0
500
 
domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
278.707
55
 
 
ODPLAČILA DOLGA
278.707
550
 
odplačila kreditov poslovnim bankam
278.707
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–278.707
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–278.707
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o rebalansu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o rebalansu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v rebalansu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu rebalansa.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0032/2022
Sevnica, dne 24. novembra 2022
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost