Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3871. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2023, stran 12721.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 25. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je župan Občine Mežica dne 6. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Mežica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Mežica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 26/22 v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Začasno financiranje januar–marec 2023
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
664.269
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
639.119
70 
DAVČNI PRIHODKI
575.952
700 Davki na dohodek in dobiček 
556.462
703 Davki na premoženje 
11.592
704 Domači davki na blago in storitve 
7.898
706 Drugi davki in prispevki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
63.167
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
47.743
711 Takse in pristojbine
664
712 Globe in druge denarne kazni
724
714 Drugi nedavčni prihodki
14.036
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
25.150
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
25.150
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
758.030
40 
TEKOČI ODHODKI
241.781
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
51.035
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
9.005
402 Izdatki za blago in storitve
78.941
403 Plačila domačih obresti
2.800
41 
TEKOČI TRANSFERI
390.199
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
199.311
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
37.825
413 Drugi tekoči domači transferi
153.063
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
126.050
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
126.050
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
–93.761
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
32.762
55 
ODPLAČILA DOLGA
32.762
550 Odplačila domačega dolga
32.762
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–126.522
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–32.762
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
93.761
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
126.522
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov). Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Mežica (ali na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 131.046,12 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
6. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v uradnem glasilu občine, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0009/2022-1
Mežica, dne 6. decembra 2022
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost