Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3861. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar–marec 2023, stran 12706.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam
S K L E P 
o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar–marec 2023 
1. 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Koper iz proračunskih sredstev v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023.
2. 
Začasno financiranje funkcij občine, njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov se izvaja na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list RS, št. 3/21, 204/21, 99/22 in 128/22).
3. 
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta. Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2022 je znašal 14.060.098,00 EUR in predstavlja dovoljen obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz preteklega leta.
4. 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v preteklem letu.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega na osnovi kvote, ki jo določi župan.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan 31. december 2022.
5. 
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačani izdatki in vplačani prejemki, vključijo v proračun Mestne občine Koper za leto 2023.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023.
Št. 410-171/2022
Koper, dne 29. novembra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo unico ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 e 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – Sent. C. C., 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) e in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) promulgo la seguente
D E L I B E R A 
sull’esercizio provvisorio del bilancio del Comune città di Capodistria nel periodo gennaio–marzo 2023 
1. 
Con la presente delibera viene deliberato l’esercizio provvisorio del bilancio del Comune città di Capodistria per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
2. 
Il finanziamento provvisorio delle funzioni del comune, delle rispettive attribuzioni e di altre finalità previste dalla normativa avviene in conformità del Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 3/21, 204/21, 99/22 e 128/22).
3. 
Durante l’esercizio provvisorio del bilancio, i fruitori diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario in misura non superiore alle somme spese nel medesimo periodo dell’esercizio precedente. Le spese ed altri costi a carico del bilancio attuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 ammontano a 14.060.098,00 EURO e rappresentano l’ammontare del finanziamento provvisorio previsto dalla presente delibera.
L’esercizio provvisorio avviene entro i limiti delle entrate del bilancio ed attingendo ai fondi detenuti sui conti del Comune riferiti all’esercizio precedente.
4. 
Nel corso dell’esercizio provvisorio i fruitori diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti a carico delle medesime voci di spesa del bilancio come nell’esercizio passato.
Durante l’esercizio provvisorio, i fruitori diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario esclusivamente nei limiti della quota stabilita dal sindaco.
Durante l’esercizio provvisorio, i fruitori diretti del bilancio non possono aumentare il numero di dipendenti rispetto alla situazione al 31 dicembre 2022.
5. 
Alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, tutte le spese sostenute e le entrate riscosse in detto periodo saranno iscritte nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2023.
6. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e diventa efficace a decorrere dal 1° gennaio 2023.
N. 410-171/2022
Capodistria, 29 novembre 2022
Il sindaco 
del Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost