Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3856. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2023, stran 12688.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 99. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je župan Občine Idrija dne 1. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Idrija (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Idrija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/20, 49/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih (€):
KONTO
OPIS
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.376.036
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.025.945
70
DAVČNI PRIHODKI
2.605.370
700 Davki na dohodek in dobiček
2.478.760
703 Davki na premoženje
85.860
704 Domači davki na blago in storitve
40.750
71
NEDAVČNI PRIHODKI
420.575
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
390.250
711 Takse in pristojbine
2.575
712 Globe in druge denarne kazni
7.750
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
20.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
350.091
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
350.091
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
2.707.969
40
TEKOČI ODHODKI
1.282.281
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
281.711
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
44.743
402 Izdatki za blago in storitve
872.627
403 Plačila domačih obresti
30.000
409 Rezerve
53.200
41
TEKOČI TRANSFERI
1.140.529
410 Subvencije
700
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
774.083
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
68.779
413 Drugi tekoči domači transferi
296.967
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
285.159
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
285.159
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK)
668.067
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
157.300
550 Odplačila domačega dolga
157.300
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
510.767
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–157.300
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–668.067
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta priloga k temu sklepu ter se objavita na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna. Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za plačilo obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, pri čemer skupni realizirani odhodki ne smejo preseči zneska, določenega v 3. členu.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto 2023.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži do višine 800.000 €.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0019/2022
Idrija, dne 1. decembra 2022
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost