Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3834. Sklep o uporabi Smernic o primerjavi praks v zvezi s prejemki, razlik v prejemkih med spoloma in odobrenih višjih razmerij v skladu z Direktivo 2013/36/EU, stran 12628.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o primerjavi praks v zvezi s prejemki, razlik v prejemkih med spoloma in odobrenih višjih razmerij v skladu z Direktivo 2013/36/EU 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 30. junija 2022 na svoji spletni strani objavil Smernice o primerjavi praks v zvezi s prejemki, razlik v prejemkih med spoloma in odobrenih višjih razmerij v skladu z Direktivo 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice o primerjavi praks v zvezi s prejemki, razlik v prejemkih med spoloma in odobrenih višjih razmerij v skladu z Direktivo 2013/36/EU določajo:
(a) v skladu s členom 75 Direktive 2013/36/EU informacije, ki bi jih morale izbrane institucije predložiti pristojnim organom za primerjavo trendov in praks prejemkov, vključno z informacijami, razkritimi v skladu z merili za razkritje iz točk (g), (h), (i) in (k) člena 450(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 ter informacije, ki bi jih morale predložiti za namen primerjave razlik v prejemkih med spoloma;
(b) v skladu s šesto alinejo točke (ii) člena 94(1)(g) Direktive 2013/36/EU enotno obliko za poročanje, ki bi jo bilo treba uporabiti za primerjavo odobrenih višjih razmerij med fiksnimi in variabilnimi sestavinami prejemkov ter
(c) kako bodo pristojni organi pri institucijah zbirali podatke o odobrenih višjih razmerjih, prejemkih in razliki v prejemkih med spoloma ter kako bodo podatke za primerjavo nato predložili organu EBA.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije, kot so opredeljene v členu 4(1) Uredbe (EU) št. 1093/2010, ki so institucije, kot so opredeljene v točki (3) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ob upoštevanju investicijskih podjetij, za katera se uporablja člen 1(2) ali (5) Uredbe (EU) 2019/2033 in
2. pristojne organe iz podtočke (i) in (viii) druge točke 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke), za nadzor nad katerimi je v skladu z ZBan-3 in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktober 2013, str. 63) pristojna Banka Slovenije, in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, ki se nanaša na banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) v celoti upošteva določbe smernic v delu, ki se nanaša na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Razveljavitev Sklepa o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov) 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov (Uradni list RS, št. 53/16).
4. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. decembra 2022.
Ljubljana, dne 6. decembra 2022
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti