Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3832. Pravilnik o glavnih spričevalih o istovetnosti gozdnega reprodukcijskega materiala, stran 12621.

  
Na podlagi šestega odstavka 13. člena, šestega odstavka 14. člena in drugega odstavka 25. člena Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 45/04 – ZdZPKG in 77/11) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o glavnih spričevalih o istovetnosti gozdnega reprodukcijskega materiala 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (UL L št. L11/17 z dne 15. 1. 2000, str. 17), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije 2007/527/ES z dne 25. julija 2007 o odobritvi Bolgariji in Romuniji odstopanja od Direktiva Sveta 1999/105/ES o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala glede zalog, ki so se nakopičile med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006 (UL L št. 194 z dne 26. 7. 2007, str. 9), določa:
– podrobnejši postopek pridobitve glavnega spričevala o istovetnosti gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: glavno spričevalo);
– velikost in način odvzema vzorcev gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: reprodukcijski material), pridobljenega v gozdnem semenskem objektu;
– vsebino in obliko potrdila o izvoru reprodukcijskega materiala;
– vsebino in obliko potrdila o nadzoru nad mešanjem reprodukcijskega materiala;
– podrobnejšo vsebino in obliko glavnih spričeval za reprodukcijski material, pridobljen iz posameznih tipov gozdnih semenskih objektov;
– način vodenja zapisov v gozdnem semenskem objektu pridobljenega semenskega materiala, delov rastlin ali puljenk.
2. člen 
(pridobivanje reprodukcijskega materiala) 
(1) Dobavitelj na Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) vloži vlogo za pridobivanje reprodukcijskega materiala.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek dobavitelj vlogo za pridobivanje reprodukcijskega materiala za partijo, pridobljeno v semenski plantaži, starših družine, klonu ali klonski mešanici, vloži na Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GIS).
(3) Vloga iz tega člena mora vsebovati:
a) registrsko številko gozdnega semenskega objekta;
b) kategorijo in botanično ime vrste;
c) podroben opis kraja pridobivanja;
č) ime in naslov oziroma sedež dobavitelja;
d) ime in priimek odgovorne osebe dobavitelja;
e) predviden čas pridobivanja (od – do);
f) obliko reprodukcijskega materiala (semenski material, puljenke ali deli rastlin);
g) namen uporabe reprodukcijskega materiala (za čisto seme, za gozdni reprodukcijski material, pridobljen v gozdnem semenskem objektu).
(4) Če dobavitelj ni lastnik gozdnega semenskega objekta in mu lastnik ni odstopil pravice do pridobivanja za določen ali nedoločen čas z notarsko overjeno pisno izjavo, mora dobavitelj vlogi iz tega člena priložiti tudi pisno izjavo lastnika, solastnikov oziroma njihovega pooblaščenca o odstopu pravice do enkratne pridobitve reprodukcijskega materiala v gozdnem semenskem objektu.
(5) ZGS in GIS pred odločitvijo o vlogi iz tega člena preverita, ali:
– je dobavitelj vpisan v register dobaviteljev in
– se semenski objekt nahaja na seznamu gozdnih semenskih objektov v Republiki Sloveniji.
3. člen 
(vzorci) 
(1) Odgovorna strokovna oseba dobavitelja, ki spremlja pridobivanje gozdnega reprodukcijskega materiala v gozdnem semenskem objektu, dnevno posreduje pooblaščeni osebi za nadzor vzorec živega tkiva od vsakega drevesa, od katerega se je semenski material pridobil (nabral pod drevesom ali na njem). Če gre za klone ali mešanice klonov, se vzorec odvzame od vsakega klona.
(2) Najmanjše velikosti odvzetega vzorca iz prejšnjega odstavka so:
a) trije živi popki;
b) živa vejica;
c) trije izvrtki z živim kambijem;
č) 1 storž, če gre za vrste rodu Abies ali Picea;
d) 3 storži, če gre za Pseudotsuga menziesii ali vrste rodov Cedrus, Larix, Pinus;
e) 5 storžkov, če gre za vrste rodu Alnus;
f) 10 kostanjev, želodov ali orehov, če gre za Castanea sativa, Juglans regia ali vrste rodu Quercus;
g) 20 žirov, če gre za Fagus silvatica;
h) 20 očiščenih semen, če gre za Taxus baccata ali vrste iz rodov Celtis, Ilex, Laurus, Malus, Mespilus, Olea, Pyrus, Prunus ali Sorbus, ali
i) 20 plodov ali semen, če gre za vrste rodov Acer, Betula, Carpinus, Cercis, Ficus, Fraxinus, Laburnum, Ostrya, Phillyrea, Pistacia, Populus, Robinia, Salix, Tilia ali Ulmus.
(3) Takoj po odvzemu se vzorci zapakirajo v papirno embalažo, ki jo GIS v ta namen razdeli pooblaščenim osebam za nadzor.
4. člen 
(potrdilo o izvoru reprodukcijskega materiala) 
(1) Po končanem pridobivanju reprodukcijskega materiala ZGS izda potrdilo o izvoru reprodukcijskega materiala na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Kopijo potrdila iz tega člena ter vzorce iz prejšnjega člena ZGS nemudoma pošlje na GIS.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek potrdilo iz tega člena za partijo, pridobljeno v semenski plantaži, starših družine, klonu ali klonski mešanici, izda GIS.
(3) Potrdilo iz tega člena se uporablja za vodenje zapisov v gozdnem semenskem objektu pridobljenega semenskega materiala, delov rastlin ali puljenk.
(4) ZGS in GIS letno poročata o izdanih potrdilih iz tega člena ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo.
5. člen 
(potrdilo o nadzoru nad mešanjem reprodukcijskega materiala) 
(1) Če želi dobavitelj od GIS pridobiti glavno spričevalo za mešano partijo, mora predhodno pridobiti potrdilo gozdarskega inšpektorja o nadzoru nad mešanjem reprodukcijskega materiala.
(2) Dobavitelj namero o mešanju reprodukcijskega materiala sporoči gozdarskemu inšpektorju, ki opravi neposredni nadzor nad postopkom mešanja.
(3) Potrdilo iz tega člena se izda na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(vloga za pridobitev glavnega spričevala) 
(1) Vloga za pridobitev glavnega spričevala se vloži na GIS in mora vsebovati:
– potrdilo o izvoru reprodukcijskega materiala ali potrdilo o nadzoru nad mešanjem reprodukcijskega materiala;
– navedbo, v koliko izvirnikih oziroma kopijah želi vlagatelj pridobiti glavno spričevalo o istovetnosti, in
– navedbo, ali želi vlagatelj pridobiti glavno spričevalo v več izvirnikih za posamezne dele pridobljene partije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora dobavitelj v primeru uvoza reprodukcijskega materiala vlogo za pridobitev glavnega spričevala vložiti na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, in ji priložiti odločbo o uvozu, ki jo izda pristojna enota fitosanitarne inšpekcije, kopijo carinskega dokumenta, ki dokazuje kraj, datum in količino v uvoženi pošiljki, ter dokumente uradnih organov oziroma dobaviteljev države izvoznice, ki izkazujejo istovetnost reprodukcijskega materiala, za katerega se izdaja glavno spričevalo.
7. člen 
(izdaja glavnih spričeval) 
(1) GIS ob izdaji glavnega spričevala preveri, ali so bile upoštevane usmeritve iz odobritve semenskega objekta in ali prejeti vzorci ustrezajo podatkom na potrdilu ter podatkom s seznama gozdnih semenskih objektov.
(2) Glavno spričevalo se izda v dveh izvodih, od katerih je prvi izvirnik, ki ga prejme dobavitelj, drugi pa kopija, ki jo obdrži GIS. Dobavitelju se lahko na njegovo zahtevo izda tudi ena ali več kopij izvirnika. Vsaka od izdanih kopij mora vsebovati navedbo, da gre za kopijo, ki je enaka izvirniku.
(3) Dobavitelju se lahko na njegovo zahtevo na podlagi istega potrdila o izvoru izda tudi več glavnih spričeval, če je količina pridobljenega reprodukcijskega materiala, navedena na potrdilu, enaka vsoti količin na posameznih glavnih spričevalih.
(4) GIS letno poroča o izdanih glavnih spričevalih ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo.
8. člen 
(obrazci glavnih spričeval) 
(1) Za reprodukcijski material, pridobljen v skupini semenjakov ali sestoju, se izda glavno spričevalo v obliki obrazca iz dela A priloge VIII Direktive 1999/105/ES.
(2) Za reprodukcijski material, pridobljen v semenski plantaži ali starših družine, se izda glavno spričevalo v obliki obrazca iz dela B priloge VIII Direktive 1999/105/ES.
(3) Za reprodukcijski material, pridobljen iz klonov ali klonske mešanice, se izda glavno spričevalo v obliki obrazca iz dela C priloge VIII Direktive 1999/105/ES.
KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material (Uradni list RS, št. 19/04 in 55/12).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-393/2022
Ljubljana, dne 7. decembra 2022
EVA 2022-2330-0083
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost